Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

48 resultater
... et tidsforbruk på 90 timer er det gjort en oversikt over radioaktivitet i forbindelse med gamle gruver. Oversikten omfatter gruver både ... hel del gruver viser noe forhøyet til forhøyet radioaktivitet. Gruvedrift har funnet sted i Norge i de siste 400 år. Brudd ...
... det kan bli mulig å hente ut dyp grunnvarme. Kart viser radioaktivitet på Vestlandet Kart viser radioaktivitet på Vestlandet ...
... i veidekket varierer mellom 100-350 i/s. Måling av radioaktivitet fra helikopter over permiske eruptive bergarter i det sydlige Oslofelt anbefales. Måling av radioaktivitet langs veinettet i Kongsbergområdet. ...
Hatling, Harald 0800-3416 85.132 Måling av radioaktivitet fra bil er foretatt på 5 kartblad i M 1:50 000 i det sydlige ... kartene er målt ferdig. Det ble funnet 21 anomalier med radioaktivitet over 600 i/s. De tre anomalier ved Stevolden nær Eidanger på ...
Hysingjord, Jens 0800-3416 85.077 I 1982-1983 ble radioaktivitet målt fra bil langs det igjenstående vegnett i Nord-Trøndelag. ... og Kolvereid (kartblad 1724 I-IV) viser jevnt over høy radioaktivitet (100-250 i/s). 3) Grunnfjellsområdet syd for Snåsvatnet ...
... radioaktive eksponeringen så lav som mulig. Måling av radioaktivitet ved Kvernsundtunnelen til Bjarkøya i Troms. ...
... og de berggrunnsgeologiske kart. Måling av naturlig radioaktivitet fra berggrunnen, Rogaland fylke ...
... av Nordsjøen. Forsøker å finne ut hvor mye ekstra radioaktivitet som spres av oljenæringen I stortingsmeldingen om ... med olje- og gassproduksjon. Men hvor mye naturlig radioaktivitet fantes det egentlig før? Leting etter og utvinning av olje ...
... 0800-3416 91.251 Det er gjort måling av naturlig radioaktivitet (gammastråling) i Ytre Hafstad boligfelt. På hvert målepunkt ... opp til 1500i/s. Undersøkelsen viser at det er høyest radioaktivitet i vest (110-140 i/s) mens i den sentrale og østlige del av ...
... av eventuelle tiltak i kommunen. Registrering av naturlig radioaktivitet fra løsmasser og berggrunn, Bardu kommune, Troms ...
Lindahl, I. Sørdal, T. Ekremseter J. Naturlig radioaktivitet fra berggrunnen, Norge; Norge; 1:2 000 000; trykt i sort/hvitt; ...
... gjennom Fyllingsdalen og vestover mot Sotra. Naturlig radioaktivitet - Vi har målt den naturlige radioaktiviteten fra ... som inneholder til dels høye konsentrasjoiner av naturlig radioaktivitet. Klikk på bildet for stor versjon. Illustrasjon: Ole Lutro/NGU ...
... jevnlig i bruk ved NGU. Radiometriske målinger - måling av radioaktivitet - er en viktig del av kartleggingen av berggrunn og ... NGU i løpet av noen få timer vil være klar til å måle radioaktivitet, dersom det skulle skje en atomulykke. Med nye dataprogram, vil ...
... forurensing fra organiske miljøgifter, tungmetaller og radioaktivitet på Tromsøflaket. Arbeidet er et ledd i den omfattende ...
... i Lillebukt alkaline kompleks er undersøkt for naturlig radioaktivitet og kjemiske sammensetning spesielt med tanke på thorium. I felt ... På disse bergarter ble det målt naturlig radioaktivitet fra 15 til maksimalt 60 tellinger pr sekund (c/s). Høyeste ... verdier på Th eller U. ... Undersøkelse av naturlig radioaktivitet og thorium ved bruk av scintillometer og bærbar XRF i karbonitt ...
... Videre tilbys: Fluorescensscanning Måling av radioaktivitet In-situ analyser med håndholdt XRF Oppsett for ...
... som fins i et område på minst 10 km2. Bergarten viser en radioaktivitet på 500-800 i/s målt med Saphymo SRAT instrument. Befaring ...
... og Nordagutu 17134 avdekker flere områder med relativt høy radioaktivitet. Det ble registrert 5 anomaliområder over 600 i/s, og disse er ...
... 1813 II Tjøme viser flere områder med relativt høy radioaktivitet. Det ble registrert 6 anomalier over 600 i/s. Disse er beskrevet ...
... strålingen varierte fra 20 i/s til 50 i/s. Høyeste radioaktivitet (90 i/s) ble målt i en skjæring i fyllitt ved Høsøya ca. 6,5 ...
... klare. Kartleggingen omfatter målinger av magnetisme, radioaktivitet og elektrisk ledningsevne, som blir sammenstilt med geokjemiske ...
... bilde av undergrunnen og registrerer blant annet naturlig radioaktivitet. Apparatene kan også fange opp eventuelle rester av radioaktivt ... nedfall fra Tsjernobylulykken, som fortsatt kan gi forhøyet radioaktivitet i beitende dyr. Flyr i lav høyde Mange rundt omkring i ...
... 16 ferdigmålt. På 4 lokaliteter ble det registrert høyere radioaktivitet enn 600 i/s, og disse er nærmere beskrevet. En radioaktiv ...
... 10 ferdigmålt. På 3 lokaliteter ble det registrert høyere radioaktivitet enn 600 i/s, og disse er nærmere beskrevet. De 3 anomale ...
... klare. Kartleggingen omfatter målinger av magnetisme, radioaktivitet og elektrisk ledningsevne, som blir sammenstilt med geokjemiske ...
... radongass til grunnvannet. Dette kan eksponere brukere for radioaktivitet ved dusjing eller, i mindre grad, når vannet blir drukket. ...
... forteller Skuterud. Alle besetninger blir undersøkt for radioaktivitet før de slaktes. I fjor var det relativt lave nivåer og alle ... har vi også mulighet til å regne oss tilbake til hvor høy radioaktivitet vi hadde i området for 26 år siden, opplyser Lavrans Skuterud. ...
... 0800-3416 95.143 Det er gjort målinger av naturlig radioaktivitet (gammastråling) i Hornnes tomteområde. På hvert målepunkt er ...
... om Dividalsgruppens geo- logi, undersøke bergartens radioaktivitet og samle bekkesedimentprøver i profiler gjennom gruppen. ...
... 1:50 000 målt ferdig. På 4 lokaliteter ble det registrert radioaktivitet over 600 i/s, og disse anaomaliene er beskrevet særskilt. ...
... 20 til 30 ppm uran og 70 til 150 ppm XRF thorium. Høyeste radioaktivitet ble målt i den sydøstlige del av granitten. Radiometriske ...
... som intruderer gneisene. Det er gjort målinger av radioaktivitet som ga ca. 200 i/s i intrusivbergartene og lave verdier i ...
... thorium og opp- treden av niob, og sjeldne jordarter er radioaktivitet brukt til å lete etter disse elementer. Denne rapport behandler ...
... Kartleggingen omfatter målinger av magnetisme, radioaktivitet og elektrisk ledningsevne, som blir sammenstilt med geokjemiske ...
... spredte seg over store avstander. Vindretningen førte radioaktivitet også inn over Norge. Trøndelagsfylkene og Valdres ble særlig ...
... I tillegg henter et instrument i flyet inn data om naturlig radioaktivitet i bakken.  - De geofysiske målingene blir sammenstilt med ...
... thorium og opptreden av niob og sjeldne jordarer, er radioaktivitet brukt til å lete etter disse elementer. Denne rapport omhandler ...
... hvor det punktvis, eller over små arealer er relativt høy radioaktivitet. Ved utbyggingen kan radioaktiviteten måles i tomter som er ...
... samt data fra Raade (1974), antas et energibidrag fra radioaktivitet i det aktuelle området er som følgende: Gang- og dypbergarter ...
... optisk videoinspeksjon og logging av temperatur, naturlig radioaktivitet og vannets ledningsevne. Termisk responstesting er utført i 8 ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.