Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

160 resultater
NGU har en database over norske forekomster av naturstein. Den dekker både forekomster som er i produksjon, forekomster som ... Noen av disse har stor historisk verdi. I tillegg til naturstein brukt til bygninger, dekker databasen også "nyttestein" brukt til ...

Tjenesten viser registrerte forekomster av naturstein inndelt i gruppe og undertype, samt natursteinsområde - verdivurdering. Tjenesten betjener først og fremst kommunene og Norge Digitalt partene. Tjenesten er derfor utviklet på norsk. En utvidet versjon (Prospecting.no) er utarbeidet for de utenlandske prospekteringsselskapene og fagmiljøet.

... Andre kilder om Trondheims arkitektur og naturstein i norske bygninger: Andersen, T. (web): Geologien i sentrum ... Det er jo så mye fin stein i bygningene! Naturstein i Trondheim ...
... før en går videre med planer om eventuell drift. Naturstein i Solund ...
... metoder til å teste fysiske og mekaniske egenskaper for naturstein. Viktige egenskaper er styrke (trykkfasthet og bøyestrekkfasthet), ... man kjøpt hos Standard Norge. Produksjonskvalitet Naturstein bør helst brytes i hele, store stykker. Naturlige sprekker i ...
Naturstein må brytes så skånsomt som mulig - og helst i store formater ... bryte blokkstein i dag er ved å sage ut primærblokker. Naturstein produseres ved å dele opp berget i store blokker. Deretter deles ...
... ut fra alle 4 lokalitetene for å undersøke brukbarhet som naturstein. Det konkluderes med at ingen av prøvene er egnet til dette ... er utmerket som murstein til tørrmuring i uteanlegg. Naturstein i Gaular kommune ...
... og slipt trondhjemitt. Gravmonument i naturstein. Larvikitt er svært populær. Fasader ... senere årene. Det er både rimelig - og vakkert - å bruke naturstein til tørrmurer. Noen skifertyper er særlig godt egnet til å lage ...
... for mye oppsprukket for å være interessant som naturstein. Mangeritt ved Flakstadpollen i Flakstad: Mangeritten på østsiden ... viser Schiller-effekt og er en meget vakker stein som naturstein. Monzonitt i Mortsund-området i Vestvågøy: Denne bergarten er ...
... er vurdert, men antas å ikke være av videre interesse som naturstein. Naturstein i Nordland: Sydlige Helgeland ...
... i Ottaområdet, ved Flatningen og nord for Vågå. Naturstein i Nordgudbrandsdalen: fyllittskifer i Selgruppen ...
... for noen av de undersøkte områder. Undersøkelse av naturstein i Risør ...
... firma som ønsker å vurdere disse forekomstene nærmere. Naturstein i Nord-Gudbrandsdalen; kvartsskifer ...
... Oversiktskart og kart over forekomster er gitt i vedlegg. Naturstein i Nord-Trøndelag ...
... området, er vel egnet til uttak av små murstein. Naturstein i Skauvolldalen, Gildeskål kommune. ...
... er denne lokaliteten lite aktuell for uttak i dag. Naturstein i Gulen kommune ...
... er vel egnet til uttak av små og middels stor murstein. Naturstein i Vestnes kommune. ...
... bør være vesentlig i videre arbeid med forekomstene. Naturstein i Rogaland Anortosittkompleks ...
... for murstein samt sage- og prøvepoleringstester. Naturstein i Balestrand kommune ...
... på Holsenøy undersøkt og prøvetatt med tanke på naturstein. Sage- og poleringstester ga et pent resultat, men kartlegging viste ... en drar endelig konklusjon om bergartstypens brukbarhet til naturstein. Undersøkelse av naturstein på Holsenøy ...
... eller homogenitet tilstrekkelig eller godt nok for uttak. Naturstein på Senja i Troms fylke ...
... og vi vil anbefale videre undersøkelser også der. Naturstein i Nord-Gudbrandsdalen; kleberstein i Selgruppen ...
... undersøkt med tanke på en eventuell utnyt- telse som naturstein. Den vestlige skyvegrensa for det store anortosittmassivet mellom ... variant. Denne anortositten er utseendemessig attraktiv som naturstein, men kartlegging viser at sonen er alt for oppsprukket for ...
... om kartlegging av potensialet for industrimineraler og naturstein i Nesset. Et 3-årig program er planlagt, og denne rapport viser ... 1991 med kartlegging av potensialet for industrimineraler og naturstein i samme område. Undersøkelse av industrimineraler og naturstein ...
... Bergartene er også vurdert for mulig blokkuttak som naturstein. De store arealer med gneiser er gjennomgå- ende for oppsprukket ... være kaliumkilden. Undersøkelse av industrimineraler og naturstein i Nesset kommune, sluttrapport ...
... satt opp. Av ressursundersøkelser er det gjort arbeider med naturstein. Det er kartlagt og valgt ut en lokalitet for uttak av svart ... Hvit dolomitt fra Nordland gård bør vurderes som naturstein. Mineralressurser i Beiarn kommune, Nordland. Mineralressurser ...
... viste at området neppe bør prioriteres med tanke på naturstein. Naturstein i Sør-Norge: Befaring av Grimstad og Herefoss granitt, Aust-Agder. ...
... Vestfold, Telemark og Buskerud 2009.008 Forekomster av naturstein i Buskerud, Telemark og Vestfold er undersøkt og vurdert i forhold ... sammenheng. Evaluering av framtidig behov og tilgang på naturstein i Buskerud, Telemark og Vestfold ...
... 0800-3416 99.094 Det er gjort undersøkelser av naturstein (svart diabas) og pukk vesentlig i området ved Skutvik i Hamarøy ... av friske diabaser og for testing av mørke bergarter som naturstein og til pukkformål. Resultatene fra pukkunderøkelsene vil bli ...
... fra Nes ved Skutvik Undersøkelse av tre lokaliteter for naturstein i Hamarøy kommune, Nordland; Skarvika ved Nordkil, Vassåsen ved ...
... interessante forekomster av malm, industrimineraler og naturstein. ...
... i steinen (kløv). I dag produseres granitt til naturstein i Iddefjorden i Østfold og i Røyken i Hurum (drammensgranitt). Men ... kvartsholdig dypbergart som har svært gode egenskaper som naturstein. Norske granitter har vært benyttet mye til naturstein opp gjennom ...
... Ferdig fra naturen En viktig plusside ved naturstein er energiforbruk; det ligger i sakens natur at det kreves mindre ... ned andre miljøgevinster ved natursteinsproduksjon. Naturstein er et stykke av vår berggrunn, med de styrker og svakheter det ...
... behov for varighet. Her handler det for eksempel om naturstein i katedraler og bruk av pålitelige materialer som grus og pukk i ... i Trondheim for å utveksle kunnskap om mikroskopi på naturstein, betong og historiske bygningsmaterialer. Her fikk ekspertisen blant ...
... I dag er det Danske bank som holder hus i bygningen. Naturstein er benyttet i sokkelen og rundt hovedinngangen. Strindens ...
... flere sandsteinsforekomster som har vært brukt til naturstein. Ringerike-sandstein (fra Silurtiden) ble mye benyttet i heller og ... sand. I Europa er sandstein en meget vanlig og anvendelig naturstein. I Norge har vi noen forekomster. Sandstein ...
... brannen i 1904. I dag er det kun liten drift på marmor som naturstein, men marmoren skaper likevel milliardverdier. Som fyllstoff i ...
... stor variasjon i farge og struktur. Gneis som benyttes som naturstein har ofte en sammensetning som likner granitt. Gneis ...
... silt eller leire. Noen konglomeratavsetninger produseres som naturstein. Konglomerat ...
... To typer syenitt har blitt eller blir produsert som naturstein. Syenitt ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.