40 resultater
... kartlegging av grunnvann i fast fjell" og analysert ved NGU-Lab. Følgende parametre ble bestemt: pH, alkalitet, 6 anioner (fluorid, ... anse <-5% eller >5%. Kvalitetskontroll av vannanalyse ved NGU-Lab ved bruk av ionebalanse ...
... 94.023 NGULims er et edbsystem for NGUs laboratorier (NGU-Lab). Systemet brukes for registrering av alle prøver og analyser som håndteres av NGU-Lab. Rapporten beskriver oppbygging og bruk av systemet. ...
... Westerberg, Lars Martin 0800-3416 Evaluering NGU-Lab, 2005 2006.061 In 2005 the geological surveys of Norway (NGU), ... carry a somewhat wider portfolio than the smaller NGU-Lab, and in particular GTK has a high throughput of analyses of extracts ...
... Skaar, Øyvind 0800-3416 Metodeutvikling ICP/MS (NGU-Lab) 2005.031 Bulk analyser av thorium og uran i bergarter nedsmeltet ... er en metode som kan tilbys på rutinebasis ved NGU-lab i dag, men siden analysene kontaminerer instrumentet kan de bare tilbys ...
... (AAS) eller ICP-MS-analyser. En multielementanalyse med NGU-Lab's simultaninstrument gir både hurtig og verdifull informasjon om en ... eller total oppslutning, f.eks. med syrebehandling. NGU-Lab benytter et simultan instrument av type Optima 4300 DV fra ...
... gjenstand for uorganiske og fysisk kjemiske analyser ved NGU-lab i Trondheim. Den foreliggende rapporten presenterer resultatene fra ...
... Longva, Oddvar 0800-3416 99.141 (Forkortet) Ved NGU-Lab er det utført uorganisk kjemiske analyser av sjøbunnsprøver samlet ...
Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2011. Grunnvann fra 50 LGN-områder ble prøvetatt våren 2011 og 52 vannprøver er analysert på NGU lab.
... Aivo Lepland studerer kjerner fra Russlands grunnfjell på NGU-Lab i Trondheim sammen med avdelingsingeniør Melanie Mesli. Bergartene her ... Vel hjemme har vi hatt stor hjelp av mange medarbeidere på NGU-Lab samt kolleger fra Petrosavodsk, som har  jobbet effektivt sammen og ...
Multi-Sensor Core Logger Multi-Sensor Core Logger ved NGU-Lab (MSCL) brukes for logging av hele og halve kjerner av sedimenter og ... for stratigrafisk korrelasjon. Loggelinje ved NGU-lab. Røntgeninspeksjon av borkjerner (XRI) Røntgeninspeksjon ...
... Melezhik studerer kjerneprøver fra nordvest-Russland på NGU-Lab sammen med sine kolleger Aivo Lepland og Melanie Mesli. ... og arbeidet med kjernene, som siden har foregått på NGU-Lab, har fått stor oppmerksomhet. Det ventes mange interessante resultater ...
Forkortet: Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2006. To store prøvetakingsrunder i Sør-Norge og en prøvetakingsrunde i Nord-Norge er blitt gjennomført. Grunnvann fra 46 LGN områder fra 2 mulige framtidige LGN-områder er prøvetatt og 76 vannprøver er analysert på NGU lab.
... ble først analysert på totalt svovel-innhold (TS) Leco ved NGU-Lab. To av linsene (Gunnardalen og Bjørnbenken) skilte seg tydelig ut fra ...
Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2012. Grunnvann fra 50 LGN-områder ble prøvetatt våren 2012 og grunnvann fra 52 områder ble prøvetatt høsten 2012. 106 vannprøver er analysert på NGU lab og ved Trondheim analysesenter. I 33 av områdene er grunnvannets kjemi overvåket i 10 år eller lenger og i 15 av områdene er samme brønn/kilde overvåket i 10 år eller mer.
Ved NGUs laboratorium (NGU-Lab) benyttes metoder som laserdiffraksjon (Laser Diffraction Particle Size ... med laserdiffraksjon har vært benyttet ved NGU-Lab siden 1995. Metoden er egnet for geologisk materiale, men analysen ...
XRF
... for analyse av hoved- og sporelementer. Ved NGU-Lab benyttes instrumentet PANalytical Axios  4 kW. Analyse av ...
... 40 Ar utføres ved isotopisk fortynning med ren 38 Ar. NGU-Lab disponerer 2 automatiserte 0.2 cm 3 pipettesystemer med 4 L ...
... Generell geologisk kartlegging Referansemateriale fra NGU-Lab (NGUs analyselaboratorium) Mindre spesialsamlinger For ...
... undersøkelsen har vært å tilpasse metodikk i felt og ved NGU-lab for å bestemme den totale mengde bly i jordsmonnet og forholdet mellom ...
... fra 5 av det 7 boringer. Vannprøver ble analysert i NGU-lab og viser lavt innhold av ioner. Grunnvannskvaliteten er også ...
... I denne rapporten beskrives arbeid som ble utført etter av NGU-Lab fikk en forespørsel om måling av bl.a. alkalitet i vann- ekstrakter, ...
Årsrapporten gir oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2013 og 2014. Grunnvann fra 50 LGN-områder ble prøvetatt våren 2013 og grunnvann fra alle de 52 aktive LGN-områdene ble samlet inn våren 2014. 102 vannprøver (samt 4 blankprøver) er analysert på NGU lab og ved Trondheim analysesenter.
... er prøvetatt og 112 vannprøver er analysert på NGU-lab. Feltbefaring og kartlegging i åtte LGN-områder er gjennomført som ...
Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2015. Grunnvann fra 52 LGN-områder ble prøvetatt i mai og juni 2015. 52 vannprøver (samt 2 blankprøver) er analysert på NGU lab og ved Trondheim analysesenter. I 43 av områdene er grunnvannets kjemi overvåket i 10 år eller lenger.
... ut de ønskede mineralene fra knuste bergartsprøver. Ved NGU-Lab benyttes tre hovedteknikker for reparasjon av mineralene i en bergart: ... ved å benytte en rotor med kontinuerlig væskestrøm. NGU-Lab disponerer av 2 Beckman-Coulter Avanti J26XP sentrifuger til dette ...
... finna aldrar på bergartar og geologiske hendingar. I NGU-lab brukar ein ei rekkje av metodar til å fastsetja aldrar som brukast i ...
  NGU-lab disponerer flere fasiliteter til aldersbestemmelse av bergarter, basert ...
... hva som er naturtilstand og hvor forurenset jorda er. NGU-lab, GTK-lab og BGR-lab har utført analyser på nesten alle grunnstoffene ...
... I tillegg brukes instrumentet i alderbestemmelse. Ved NGU-Lab benyttes et høyoppløselig instrument av type Thermo "ELEMENT XR" til ...
Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2007. To store prøvetakingsrunder, vår og høst, er blitt gjennomført.
Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2010.
... gjennomført. Til sammen 68 vannprøver er analysert på NGU-lab. Seks helt nye prøvetakingssteder for grunnvannskjemi er etablert i ...
... ionebytteanlegget innen kvalitetssikringsystemet til NGU-Lab. Kvalitetssikring: Sammneligning av dobbeltdestillert ionebyttet ...
Årsrapporten gir oversikt over den virksomhet Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2008. To store prøvetakingsrunder, vår og høst, er blitt gjennomført.
Ved NGU anvendes røntgendiffraksjon (XRD) til identifikasjon av mineraler. Dette er en viktig del av studier tilknyttet utvikling av mineralressurser, spesielt industrimineraler, samt generell geologisk kartlegging.
... av industrimineraler som f.eks. karbonatråstoffer. Ved NGU-Lab har det vært utført analyse av TC og TS i forbindelse med ...
Ved NGU-Lab er det etablert metoder for å måle bergartenes tetthet, ...
Vannkvalitetssonden har opprinnelig syv sensorer som logger samtidig. Sonden er basert på industristandarden Ocean Seven 302TM og sensorene er produsert av det italienske firmaet Idronaut Srl.
... gjort av Jasmin Schönenberger og Ann E. Karlsen ved NGU-Lab, fant forskerne svaret; Mostadmarka mellom Malvik og Selbu i ...
A selection of 351 wells and/or springs serving public waterworks registered at Nasjonalt folkehelseinstitutt (Norwegian Institute of Public Health) and 302 wells and/or springs registered at Mattilsynet (Norwegian Food Safety Authority) were analysed at NGU lab for anions, cations, and a long range of trace elements as well as pH, alkalinity, turbidity, colour, and electrical conductivity. Groundwater samples from bedrock boreholes are generally more mature than samples from wells in Quaternary
Fant ingen ansatte som matchet søket.