44 resultater

Gjennom vår aktivitet, og i samarbeid med andre fagmiljøer ved NGU, støtter vi NGUs hovedaktiviteter innen forvaltning, prospektering og forskning. Vi har kunnskap og ferdigheter for å separere mineraler, lage slip, identifisere mineraler, gjøre kjemiske analyser av uorganiske stoffer, kornfordelingsanalyser, mikroskopering, XRI- og XRF-skanning av kjerner, mekaniske tester, datering, bestemme petrofysiske parametre m.m.. Vi har en moderne og velholdt instrumentpark, og kvalitetssystemet vårt følger kravene i ISO/IEC 17025. Siden 1994 har NGU-Lab vært akkreditert av Norsk Akkreditering (TEST 020) for Geologisk prøving (P08) og kjemiske analyse (P12) av rent vann og geologisk materiale.

... kartlegging av grunnvann i fast fjell" og analysert ved NGU-Lab. Følgende parametre ble bestemt: pH, alkalitet, 6 anioner (fluorid, ... anse <-5% eller >5%. Kvalitetskontroll av vannanalyse ved NGU-Lab ved bruk av ionebalanse ...
... til analyse           NGU-Lab tar imot og analyserer prøver av en rekke ulike geologiske materialer, ...
... malmer og annet geologisk materiale. Siden 1994 har NGU-Lab vært akkreditert av Norsk Akkreditering for Geologisk prøving (P08) ...
... 94.023 NGULims er et edbsystem for NGUs laboratorier (NGU-Lab). Systemet brukes for registrering av alle prøver og analyser som håndteres av NGU-Lab. Rapporten beskriver oppbygging og bruk av systemet. ...
... Westerberg, Lars Martin 0800-3416 Evaluering NGU-Lab, 2005 2006.061 In 2005 the geological surveys of Norway (NGU), ... carry a somewhat wider portfolio than the smaller NGU-Lab, and in particular GTK has a high throughput of analyses of extracts ...
... Skaar, Øyvind 0800-3416 Metodeutvikling ICP/MS (NGU-Lab) 2005.031 Bulk analyser av thorium og uran i bergarter nedsmeltet ... er en metode som kan tilbys på rutinebasis ved NGU-lab i dag, men siden analysene kontaminerer instrumentet kan de bare tilbys ...
... Longva, Oddvar 0800-3416 99.141 (Forkortet) Ved NGU-Lab er det utført uorganisk kjemiske analyser av sjøbunnsprøver samlet ...
... gjenstand for uorganiske og fysisk kjemiske analyser ved NGU-lab i Trondheim. Den foreliggende rapporten presenterer resultatene fra ...
Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2011. Grunnvann fra 50 LGN-områder ble prøvetatt våren 2011 og 52 vannprøver er analysert på NGU lab.
NGUs laboratorium (NGU-Lab) har sin opprinnelse i det tidligere Statens Råstofflaboratorium, ... opplysninger om geologiske ressurser og deres anvendelse. NGU-Lab har ansvar for diverse preparering og forbehandling av ulike geologiske ... samt måling av petrofysiske parametre for disse. Ved NGU-Lab gjøres mikroskopering, XRI- og XRF-skanning, identifikasjon av ...
... (AAS) eller ICP-MS-analyser. En multielementanalyse med NGU-Lab's simultaninstrument gir både hurtig og verdifull informasjon om en ... eller total oppslutning, f.eks. med syrebehandling. NGU-Lab benytter et simultan instrument av type Optima 4300 DV fra ...
Forkortet: Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2006. To store prøvetakingsrunder i Sør-Norge og en prøvetakingsrunde i Nord-Norge er blitt gjennomført. Grunnvann fra 46 LGN områder fra 2 mulige framtidige LGN-områder er prøvetatt og 76 vannprøver er analysert på NGU lab.
... Aivo Lepland studerer kjerner fra Russlands grunnfjell på NGU-Lab i Trondheim sammen med avdelingsingeniør Melanie Mesli. Bergartene her ... Vel hjemme har vi hatt stor hjelp av mange medarbeidere på NGU-Lab samt kolleger fra Petrosavodsk, som har  jobbet effektivt sammen og ...
... Melezhik studerer kjerneprøver fra nordvest-Russland på NGU-Lab sammen med sine kolleger Aivo Lepland og Melanie Mesli. ... og arbeidet med kjernene, som siden har foregått på NGU-Lab, har fått stor oppmerksomhet. Det ventes mange interessante resultater ...
Multi-Sensor Core Logger Multi-Sensor Core Logger ved NGU-Lab (MSCL) brukes for logging av hele og halve kjerner av sedimenter og ... for stratigrafisk korrelasjon. Loggelinje ved NGU-lab. Røntgeninspeksjon av borkjerner (XRI) Røntgeninspeksjon ...
Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2012. Grunnvann fra 50 LGN-områder ble prøvetatt våren 2012 og grunnvann fra 52 områder ble prøvetatt høsten 2012. 106 vannprøver er analysert på NGU lab og ved Trondheim analysesenter. I 33 av områdene er grunnvannets kjemi overvåket i 10 år eller lenger og i 15 av områdene er samme brønn/kilde overvåket i 10 år eller mer.
... ble først analysert på totalt svovel-innhold (TS) Leco ved NGU-Lab. To av linsene (Gunnardalen og Bjørnbenken) skilte seg tydelig ut fra ...
Ved NGUs laboratorium (NGU-Lab) benyttes metoder som laserdiffraksjon (Laser Diffraction Particle Size ... med laserdiffraksjon har vært benyttet ved NGU-Lab siden 1995. Metoden er egnet for geologisk materiale, men analysen ...
... I denne rapporten beskrives arbeid som ble utført etter av NGU-Lab fikk en forespørsel om måling av bl.a. alkalitet i vann- ekstrakter, ...
... fra 5 av det 7 boringer. Vannprøver ble analysert i NGU-lab og viser lavt innhold av ioner. Grunnvannskvaliteten er også ...
... undersøkelsen har vært å tilpasse metodikk i felt og ved NGU-lab for å bestemme den totale mengde bly i jordsmonnet og forholdet mellom ...
... 40 Ar utføres ved isotopisk fortynning med ren 38 Ar. NGU-Lab disponerer 2 automatiserte 0.2 cm 3 pipettesystemer med 4 L ...
XRF
... for analyse av hoved- og sporelementer. Ved NGU-Lab benyttes instrumentet PANalytical Axios  4 kW. Analyse av ...
... Generell geologisk kartlegging Referansemateriale fra NGU-Lab (NGUs analyselaboratorium) Mindre spesialsamlinger For ...
Årsrapporten gir oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2013 og 2014. Grunnvann fra 50 LGN-områder ble prøvetatt våren 2013 og grunnvann fra alle de 52 aktive LGN-områdene ble samlet inn våren 2014. 102 vannprøver (samt 4 blankprøver) er analysert på NGU lab og ved Trondheim analysesenter.
... er prøvetatt og 112 vannprøver er analysert på NGU-lab. Feltbefaring og kartlegging i åtte LGN-områder er gjennomført som ...
Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2015. Grunnvann fra 52 LGN-områder ble prøvetatt i mai og juni 2015. 52 vannprøver (samt 2 blankprøver) er analysert på NGU lab og ved Trondheim analysesenter. I 43 av områdene er grunnvannets kjemi overvåket i 10 år eller lenger.
... ut de ønskede mineralene fra knuste bergartsprøver. Ved NGU-Lab benyttes tre hovedteknikker for reparasjon av mineralene i en bergart: ... ved å benytte en rotor med kontinuerlig væskestrøm. NGU-Lab disponerer av 2 Beckman-Coulter Avanti J26XP sentrifuger til dette ...
... finna aldrar på bergartar og geologiske hendingar. I NGU-lab brukar ein ei rekkje av metodar til å fastsetja aldrar som brukast i ...
  NGU-lab disponerer flere fasiliteter til aldersbestemmelse av bergarter, basert ...
... hva som er naturtilstand og hvor forurenset jorda er. NGU-lab, GTK-lab og BGR-lab har utført analyser på nesten alle grunnstoffene ...
... I tillegg brukes instrumentet i alderbestemmelse. Ved NGU-Lab benyttes et høyoppløselig instrument av type Thermo "ELEMENT XR" til ...
... ionebytteanlegget innen kvalitetssikringsystemet til NGU-Lab. Kvalitetssikring: Sammneligning av dobbeltdestillert ionebyttet ...
Årsrapporten gir oversikt over den virksomhet Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2008. To store prøvetakingsrunder, vår og høst, er blitt gjennomført.
Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2007. To store prøvetakingsrunder, vår og høst, er blitt gjennomført.
Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2010.
... gjennomført. Til sammen 68 vannprøver er analysert på NGU-lab. Seks helt nye prøvetakingssteder for grunnvannskjemi er etablert i ...
Ved NGU anvendes røntgendiffraksjon (XRD) til identifikasjon av mineraler. Dette er en viktig del av studier tilknyttet utvikling av mineralressurser, spesielt industrimineraler, samt generell geologisk kartlegging.
Ved NGU-Lab er det etablert metoder for å måle bergartenes tetthet, ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.