45 resultater
Forskningsmidlene til NGU-prosjektet, er en del av en større bevilgning på 249 millioner kroner ... prosjekter innenfor petroleumsforskning. Prosjektet fra NGU, som nå støttes av Forskningsrådet, er kalt «NORCRUST – Norwegian ... forskerne Aivo Lepland, Terje Thorsnes og Jochen Knies fra NGU. De endelige budsjett tallene fra Forskningsrådet er ennå ikke klare, men ...
... Pål Arne Bjørn. Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal bidra med å framskaffe detaljerte sjøbunnskart i områdene. - Vi ... består av, forklarer lagleder og forsker Reidulv Bøe ved NGU. Satser i nord Det er i nord den forventede veksten i ...
... og tidligere statsråd Ola Borten Moe under avslutningen av NGU-dagen. Paneldebatt NGU-dagen "Ei grønn framtid", som ble arrangert fra lunsj-til-lunsj mandag 6. ...
... fra fire aktuelle kommuner og seks oppdrettsselskap, er NGU godt i gang med kartleggingsarbeidet. Den økonomiske rammen er på seks millioner kroner, der NGU bidrar med halvparten gjennom selve kartleggingen. De nye sjøbunnskartene ...
... at Fylkesmannen i Nordland har bestilt marine grunnkart frå NGU. Resultata frå den maringeologiske kartlegginga , vil vere særs viktig ... av forholda under vatn, fortel prosjektleiar Liv Plassen ved NGU sitt lag for maringeologi.     - Kartlegginga er ...
... året. Foto: Kjartan Mæstad/Havforskningsinstituttet NGU-forskar Jochen Knies skal leie ei gruppe på 25 forskarar på eit tre veker ... FF «Kronprins Haakon». Jochen Knies frå NGU skal leie 25 forskarar på eit langt tokt med verdas mest avanserte ...
... forvaltning var til stede i Flora samfunnshus i Florø da NGU nylig presenterte de nye sjøbunnskartene. - Et spennende prosjekt i et ... område, sa forsker og prosjektleder Dag Ottesen ved NGU da han viste fram resultatet av tre års arbeid. Åpner havet De ...
... er vi særs glade for, seier direktør May Britt Myhr ved NGU, - arbeidet vil vere starten på noko som kan bli eit komplett og solid ... Samarbeidsprosjektet, som er arbeidd fram av NGU, Havforskingsinstituttet (HI) og Kartverket, vert altså forankra i ...
... til oss nordmenn, forteller forsker Morten Smelror ved NGU og geolog Terje Solbakk i GeoPublishing. - Vi er på jakt etter bilder ... Foto: Aleksandra Jurus Norges geologiske undersøkelse (NGU) og selskapet GeoPublishing inviterer til en fotokonkurranse som ...
... hvordan og ikke minst når den har oppstått, sier NGU-forsker Jochen Knies. Han leder prosjektet BASE, som er en tverrfaglig ... i BASE-prosjektet. En helt ny lab er etablert på NGU, for å enda mer nøyaktig kunne tidfeste dypforvitringen. Denne kunnskapen ...
... av grus; mørk rosa: Gjennom MAREANO-prosjektet har NGU publisert fire nye kart som viser geologi og bunnforhold i norske ... område i Barentshavet. Gjennom MAREANO-prosjektet har NGU publisert fire nye kart som viser geologi og bunnforhold i norske ...
... frå Kartverket blir grunnlaget for ei rekke andre kart som NGU lagar i samarbeid med kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven. ... fortel forskarane Sigrid Elvenes og Oddvar Longva ved NGU. NGU har kjøpt terrengmodellane frå Kartverket. - Vi bruker desse ...
... Thorsnes og Bjarnadottir. Historien er laget av NGU i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Kartverket og Miljødirektoratet. ... i storymapet. Se hele historien selv på lenken under. Foto: NGU/skjermdump. Ved å bruke et såkalt storymap som gir muligheten til å ...
NGU-forsker Jochen Knies. NGU-forsker Jochen Knies har deltatt i teamet som lokaliserte reservoaret, og ... fanget under havbunnen enn man tidligere trodde. NGU-forsker Jochen Knies har deltatt i teamet som nylig oppdaget abiotisk metan ...
... biologi og fysikk. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har deltatt i både EMODNET 1 og EMODNET 2, og nå EMODNET 3, prosjekter ... med sammensydde maringeologiske kart for hele Europa. NGU har gitt omfattende bidrag til maringeologiske kart i den europeiske ...
... Kartet er sammenstilt av Norges geologiske undersøkelse (NGU), Havforskningsinstituttet (HI) og PINRO i Russland innenfor rammen av ... nytt kart, Biotoper i Barentshavet, er nå publisert på www.ngu.no og www.mareano.no. Russiske og vestlige forskere har i mange år laget ...
... og geolog Liv Plassen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Bredt samarbeid I tillegg til arealplanen er det nettopp den ... og bunntyper, samt habitatene til fisk og bunndyr. NGU deltar i prosjektet sammen med Troms fylkeskommune, en rekke ...
... forskar Reidulv Bøe, leiar ved Laget for maringeologi ved NGU. Ryddige kart Kartinnsynet har fått ei moderne og brukarvennleg ... me likevel fått desse karta og fleire andre kart inn på ngu.no i same innpakking som resten av NGUs temakart. Eg synest dette har vorte ...
... (MIM) seg. Denne gangen hadde MIM-gruppen workshop ved NGU, hvor de diskuterte felles problemstillinger. - Vi har mange av de ... forskerne Lilja Rún Bjarnadóttir og Terje Thorsnes ved NGU. Kan føre til betydelige besparelser Å kartlegge havbunnen ...
... forsker Oddvar Longva ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Store fiskeområder Han viser til svært gode resultater med ... korallrev og sandbølger i bildet til høyre. Illustrasjon: NGU, basert på dybdedata fra Forsvarets forskningsinstitutt.   ...
... og geolog Oddvar Longva ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Longva har vært prosjektansvarlig for arbeidet og har lenge ivret for ... problemer. Samlet sett er det av stor nytte for samfunnet om NGU får anledning til å øke kapasiteten innen marin kartlegging, ...
... forskningsarbeid. Eneste eksterne partner i CAGE er NGU. CAGE fikk status som Senter for fremragende forskning (SFF) i ... after the SFF funding ends”. Egen arbeidspakke NGU har hittil bidratt til suksessen med en egen arbeidspakke «The ... rundt dette tema også de neste fem årene. Medvirkende fra NGU til suksessen i CAGE er forskere fra laget for maringeologi, Jochen Knies, ...
... forsker Jochen Knies ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Undervannsfarkost Et tokt med forskningsfartøyet "G.O. Sars" i ... dette dalsøkket på havbunnen egentlig ser ut. Forskere fra NGU og ved UiT Norges arktiske universitet skal bruke en fjernstyrt ...
... geolog Reidulv Bøe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) og kjenner på de nedknuste kalkskallene. Han tar prøver og ... for vannforskning (NIVA), Havforskningsinstituttet (HI) og NGU kartlagt den norske kystsonen for å registrere nøkkelområder for noen ...
... resultatet av et toårig kartleggingsprosjekt, finansiert av NGU, kommunene og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Med utgangspunkt i svært nøyaktige dybdedata samlet inn av Kartverket, har NGU tolket fordelingen av sedimenter på havbunnen på Søre Sunnmøre. ...
... maringeolog Wei-Li Hong ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Vannet ble prøvetatt ved hjelp av en fjernstyrt undervannsfarkost ... sprekkesystemer og forkastninger igjen, sier Hong. NGU-forskerne vet at vannet har strømmet minst en kilometer under sjøbunnen, ...
... Terje Thorsnes ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Det var for ett år siden forskere fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), NGU og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) på to ulike tokt oppdaget og ... Johnsen ved NTNU deltok også, sammen med blant andre tre NGU-forskere, flere utviklere fra Ecotone og marinbiolog Pål Buhl-Mortensen ...
... Alt dette ga forskarane og geologane ved NGU idéar til et nytt forskingsprosjekt, i samarbeid med oseanografar frå ... Bøe (biletet), som er leiar for Laget for Maringeologi ved NGU. - På dynene oppdaga vi og små sandrifler, som låg på tvers av den ...
... Antoine Cremiere ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Sammen med en rekke forskerkolleger har han nå datert utslipp av ... karbonatskorpene arkivet over metanutslipp ligger. NGU-forsker Aivo Lepland, som leder et forskningsprosjekt på nettopp ...
... forskar Sigrid Elvenes ved Noregs geologiske undersøking (NGU).  Detaljerte botnforhold trer fram på dei nye karta; moreneryggar, ... gravbarheit og botnfelling. Fleire frå NGU deltok på sluttseminaret for dei marine grunnkarta på Runde nyleg. Frå ...
... Tobias Himmler, forsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Stein- og kjerneprøver avslører fortiden Slik ser en ... meter under havbunnen. Fotos: NORCRUST. Forskere fra NGU og Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved UiT Norges ...
... forsker Henning Jensen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Forsvinner i havet Prøvene er tatt i marine sedimenter på ... naturtyper og forurensning i norske havområder, har NGU-forsker Henning Jensen valgt ut ti sedimentprøver fra områder i havet ...
... vi tok, sier forsker og geokjemiker Henning Jensen ved NGU.  Resultatene forteller forskerne ved NGU at plast er spredd utover de store, åpne norske havområdene. Derfra kan ...
... markerte oppstarten av satsingen sammen med brukere på NGU-dagen i Trondheim i februar. Bedre forvaltning av marine ressurser ... Rogaland (Stavanger) og Nordre Sunnmøre. Kartverket, NGU og HI har på lengre sikt en ambisjon om å kartlegge og sammenstille data, ...
... forsker Aivo Lepland ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Omstridt deponi 440.000 kubikkmeter masse ble i årene ... er i stor grad knyttet til disse metallene. NGU-forsker Aivo Lepland påpeker at sanddekket er tydelig markert i ...
... kartleggingsprogrammet MAREANO, som er et samarbeid mellom NGU, Havforskningsinstituttet og Kartverket. Når de norske områdene var ... seg litt fremover mot slutten av siste istid. Foto: MAREANO/NGU Et annet fenomen som påvirker havbunnens utseende er såkalte ...
... lagleder Reidulv Bøe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Bekreftet funn Flyet ble lokalisert opp-ned på 50 meters dyp ... sjøbunnen, forteller Reidulv Bøe. Tysk sjøfly NGU tok deretter kontakt med professor Martin Ludvigsen ved Senter for autonome ...
... og programmets egne datafangere - Havforskningsinstituttet, NGU og Kartverket - som viktige brukere av programmet. - ...
... Forsker Jochen Knies ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved UiT - Norges ...
Det er nå mulig å laste ned kjemidata fra MAREANOs hjemmeside. Kjemiresultatene fra sedimentprøver innsamlet i MAREANO-programmet fra 2006 til og med 2013 er tilgjengelige i én samlet excel-fil

Sider

272 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
Research interests: The Late Mesoproterozoic Sveconorwegian orogen and associated Mo- and Ni- mineralisations. The Svecofennian orogen and associated mineralisations. The Late Mesoproterozoic Grenville orogen in eastern Canada.   Publications: 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Kristine Nymoen (MSc, NTNU) Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU)   Past students: 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway. Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon.   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway. Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben. Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone.   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit. Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway.  
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.