322 resultater
Her på NGU-skole finner du lettfattelige fakta om geologi. Vi kaller det NGU-skole fordi innholdet som ligger her kan brukes av skoler, men også fordi ... Vi håper du finner innholdet her interessant. NGU-skole ...
... eller skrives ut. Artikler på engelsk og/eller norsk. NGU-Fokus ...
... Sammenstilte infoark (oppdatert 2009) www.ngu.no - nettsted for geologi i Norge  (oppdatert september 2008) ... i pdf-format som fritt kan lastes ned og skrives ut. NGU Infoark ...
...   Her står det om hvordan NGU og geologer arbeider. Hvordan jobber NGU? ...
NGU-dagen 2018 startet med en video som viser hva 160-årsjubilanten driver med. Her er NGU fra fjell til fjord. Så fortsatte foredragene fra lunsj til ... Spillelisten finner du her . Her er foredragene fra NGU-dagen 2018. Temaet var Nye Trøndelag, med stikkordene grønt skifte, blå ...
... De kan du bruke helt gratis, så lenge du krediterer NGU. Her får du en liten smakebit og du finner mange flere bilder i ... engelsk her. Hvis du vil ha mest mulig spennende innhold fra NGU og om geologi, følg oss gjerne på Twitter.  Tweets by NGUgeology ...
... er oppdatert 1. august. Her er oversikten NGU har fire droner i bruk, alle godkjent av Luftfartstilsynet. Her er en ... over helikopterlandringer og mulig droneflyvning i regi av NGU i sommer og høst. Her flyr NGU med helikopter og droner ...
... etter evalueringen av Norges geologiske undersøkelse (NGU), som er gjennomført av Oxford Research. Evalueringen viser blant annet at NGU har et sterkt faglig miljø som verdsettes høyt blant institusjonens mange ...
... nærmere informasjon om elektromagnetiske metoder. NGU utfører elektromagnetiske målinger både fra helikopter, på bakken og i ...
... eksponering av ulike miljøgifter som ligger i jorda.  NGU foretok i perioden 2005-2007 en mengde miljøkjemiske undersøkelser av ... matter på lekearealer er ønskelig hvor dette vurderes. NGU har vist at disse kan inneholde opp til 60 ulike miljøgifter (ref/lenke). ...
... data.       NGU har gjennomført ny kartlegging i Barentshavet som oppfølging av de ...
... Vannprøvetaker. Tømming av prøvetaker i prøveflaske. NGU har egen vannprøvetaker for borehull. Den kan tilkobles vinsjene som ...
... i løsning, og faste prøver må derfor oppsluttes. Ved NGU benytter man rutinemessig syreekstraksjon i 7 M HNO 3 i autoklav etter ... kvikksølv (Hg) med kalddampteknikk (CV-AAS) benyttes ved NGU både i analyse av Hg i vannprøver og i geologiske materialer. CV-AAS ...
... den geologiske og strukturelle kunnskapen om sokkelen. NGU gjennomfører også et nytt forskningsprosjekt på neotektonikk i ...   NGU har lansert et flymagnetisk rekartleggingsprogram av Norskehavet og ...
... til mekanisk testing.  Knust stein - pukk NGU har bred kompetanse på testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers ...
... til mekanisk testing.  Knust stein - pukk NGU har bred kompetanse på testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers ...
... Sammenslutning:  http://www.nags.net/   NGU samarbeider med geologiske undersøkelser over hele verden. I tillegg fins ...
... hvordan og hvorfor Norges geologiske undersøkelse (NGU) samler inn, lagrer, bruker og sletter personopplysninger. ... behandles i Brønnreg og Nasjonal grunnvannsdatabase. NGU har et personvernombud som kan hjelpe deg med spørsmål om vår bruk og ... kan kontaktes direkte på epost: personvernombud@ngu.no Formål NGU behandler og lagrer personopplysninger i ...
... for kjente mineraler, som er samlet i en database. I NGU-Labs virksomhet inngår metoder for kvalitativ XRD-analyse av klastiske ... keramisk filter. Instrument Bruker D8 Advance ved NGU - prøvekammer. Ved NGU anvendes røntgendiffraksjon (XRD) til ...
... fylke startet i 2005, i all hovedsak utført av geologer fra NGU og er fremdeles pågående. Ut fra mer enn 300 undersøkte lokaliteter er ... IKS (nå overtatt av NVE ). Aktuelle NGU-rapporter: NGU rapport 2013.021 NGU rapport 2011.031 ...
... og for dem som planlegger utbygging på sjøbunnen. NGU anskaffer detaljerte dybdedata hovedsakelig gjennom Kartverket og andre ... sammenstilt med data fra land. Data fra Kartverket og NGU. Når en skal kartlegge havbunnen er tilgang til detaljerte dybdekart ...
... EUs Vanndirektiv. LGN er et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Nasjonal ... (GRANADA) Alle brønner som innrapporteres til NGU blir registrert og deretter digitalisert i den Nasjonale ... miljø- og sonderboringer skal innrapporteres til NGU. Boringer som iverksettes med tanke på utnyttelse eller undersøkelse av ...
... Tilgjengelig informasjon og referanser Informasjon fra NGU gjøres tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Ved bruk av informasjon fra NGU skal følgende tekst oppgis: «Inneholder data under norsk lisens for ...
... ut i dalbunnen kan skred fra skråningene nå? NGU-forsker Gro Sandøy undersøker et jordskred, som gikk i Vatne i Ørsta kommune i 2013. NGU gjør forsknings- og utviklingsarbeid for å få dypere forståelse av ...
NGU har gitt ut berggrunnskart over hele Norge i målestokk 1:250.000. Mer ... og du laster opp bildet i stor versjon. NGU kartlegger Norges berggrunn og har ansvar for den nasjonale ...
... 10.30  Registrering 11.00   Velkommen til NGU-dagen og 160-årsjubileum , v/administrerende direktør Morten Smelror, NGU 11.40  Viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid, Næringslivets ...
NGU har gjennomført flere forsknings- og kartleggingsprosjekter i samarbeid ... sokkeloppbyggingen utenfor Midt-Norge. Figur: Dag Ottesen NGU har et nært samarbeid med oljeindustrien for å kartlegge ...
... og kinematiske analyser av ustabile fjellpartier. NGU utfører kartlegging av ustabile fjellpartier i hele Norge og følger en ... .  For kartlegging av ulike skredtyper bruker NGU en rekke fjernmålings-, daterings- og geofysiske teknikker, men også ...
... refleksjoner av en naturlig energikilde (sollys). NGU benytter fotogrammetri ved bruk av flybilder, satellittbilder og bilder ... flybilder. Bilde er fra Gamanjunni 3 i Manndalen (Troms). NGU benytter i stor grad fjernmålingsanalyser innen skredkartlegging. Ved bruk ...
... September 2018 by bank transfer, and must be received by NGU no later than September 8th 2018. IODP Conference: Payment ...
... i tabell. Her finner du blant annet WMS-adresser fra NGU for oppkobling i egne kartinnsyn eller GIS-programvare. Dette er typisk ...
... har ført til flere store fjellskred siden siste istid. NGU har gjort en systematisk oversikt over 119 skredavsetninger i Storfjorden (NGU rapport 2009.002). Mange av dem skjedde for mellom 11 000 og 9 000 år ...
... Sentrale deler av de kvartærgeologiske kartprodukter fra NGU er tilgjengelige direkte via NGUs karttjeneste på nett. Du finner ... kartlegging følger fastsatte prosedyrer utviklet ved NGU. NGU har det nasjonale ansvar for kartleggingen og for drift, oppdatering og ...
... kva som potensielt kan kontaminera (ureina) prøvane. Ved NGU unngår me å bruka spadar og annan reiskap som kan innehalda dei same ... vert dei i dei aller fleste tilfella tørka og sikta. Ved NGU brukar me nylonsikt som ikkje gjev frå seg metall til prøvane. Under ...
... InSAR. For å få målinger også på vinterstid installerer NGU og NVE reflektorer i en del ustabile fjellpartier. Reflektorene sikrer ... på omkring 6 cm/år. Illustrasjon: Martina Böhme, NGU Osmundneset, som ligger på østsiden av Hyenfjorden, er et ...
... var i årene 1905 og 1936 med totalt 134 omkomne NGU utfører systematisk kartlegging av ustabile fjellpartier i Sogn og ... eller nåværende bevegelser. Dette arbeidet er gjort av NGU i samarbeid med den tidligere fylkesgeologen og Høgskulen i Sogn og ...
... parallelt med Y og X aksene henholdsvis. Aktuell NGU-rapport: NGU Rapport 2012.029 Eksempel på en risikomatrise som plotter ...
... til analyse           NGU-Lab tar imot og analyserer prøver av en rekke ulike geologiske materialer, ...
... Figur. Avviket til et borehull kan være betydelig. NGU har egen sonde for måling av borehullsforløp. Det er i mange sammenhenger ...
... dannelsen av den Kaledonske fjellkjeden. Forskere på NGU undersøker prosessene som finner sted langs konvergente plategrenser ... fører til deformasjon av tektoniske plater. Forskere ved NGU fokuserer på dynamiske prosessene som finner og har funnet sted langs ...

Sider

272 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
Research interests: The Late Mesoproterozoic Sveconorwegian orogen and associated Mo- and Ni- mineralisations. The Svecofennian orogen and associated mineralisations. The Late Mesoproterozoic Grenville orogen in eastern Canada.   Publications: 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Kristine Nymoen (MSc, NTNU) Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU)   Past students: 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway. Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon.   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway. Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben. Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone.   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit. Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway.  
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.