59 resultater
... en utfordring i din by? Da må du få med deg NGU-dagen i 2016. NGU-dagen blir en dag med fremragende foredragsholdere med kunnskap om byer i ...
... de Beer, som leier Laget for grunnvatn og urbangeologi på NGU, konkludere med at grunnvatnet under Bryggen er heva til eit berekraftig ... vaklar og store undersøkingar blir sett i gong. I 2005 får NGU telefonen frå Bergen med spørsmål om å hjelpe til. Det blir starten på ...
... hvordan og hvorfor Norges geologiske undersøkelse (NGU) samler inn, lagrer, bruker og sletter personopplysninger. ... behandles i Brønnreg og Nasjonal grunnvannsdatabase. NGU har et personvernombud som kan hjelpe deg med spørsmål om vår bruk og ... kan kontaktes direkte på epost: personvernombud@ngu.no Formål NGU behandler og lagrer personopplysninger i ...
... flere institutter på NTNU, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og konsulentselskapet Asplan Viak As. Kartlegger variasjoner i ... som ligger sju desimaler bak komma, sier geofysiker ved NGU/NTNU, Jan Steinar Rønning. Løsmassene i dalbunnen er lettere, det ...
Avdelingsdirektør Jan Cramer, NGU - Dette er eit interessant arbeid som vi skal gjere saman med ... Jan Cramer ved Noregs geologiske undersøking (NGU). Det er Klima- og miljødepartementet som har bede Miljødirektoratet ... innan 1. mai neste år. Gruver og uttak NGU skal sjå på til saman 12 gruver eller pukkverk (talet i teksten er retta ...
... rundt Bryggen og Vågen - midt i Bergen sentrum. For NGU blir det eit historisk prosjekt. - For fyrste gong skal vi forsøka å ... Leiaren av Laget for grunnvatn og urbangeologi ved NGU,  har blitt ein av landets fremste ekspertar på det som blir kalla ...
... EUs Vanndirektiv. LGN er et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Nasjonal ... (GRANADA) Alle brønner som innrapporteres til NGU blir registrert og deretter digitalisert i den Nasjonale ... miljø- og sonderboringer skal innrapporteres til NGU. Boringer som iverksettes med tanke på utnyttelse eller undersøkelse av ...
... Tilgjengelig informasjon og referanser Informasjon fra NGU gjøres tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Ved bruk av informasjon fra NGU skal følgende tekst oppgis: «Inneholder data under norsk lisens for ...
... fylle ut et papirskjema for hånd, og sende det i posten til NGU. Det forteller prosjektleder for Brønnreg, Inger-Lise Solberg. Men ... er dekning, forteller Solberg. Marianne Engdal fra NGU, Eirik Saasen Strand fra Acando og Inger-Lise Solberg fra NGU gleder seg ...
... under utvikling. Databasen er et samarbeidsprosjekt mellom NGU, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og ... Prosjektleder Inger-Lise Solberg er selv skredforsker på NGU, og ser store fordeler: - Hvis det går et skred, vil vi gjennom NADAG ...
... til Nasjonal grunnvanns­database, GRANADA. Registrering til NGU gjøres digitalt gjennom Brønnreg. Alternativt kan brønnborer fylle ut standard brønnskjema på papir og sende til NGU. Viktige, obligatoriske felt som skal fylles ut er blant annet nøyaktig ...
... hjemmesider. Bryggen i bergen. Bilde: NGU-foto Nasjonalt Fagforum Grunnvann og IAH-Norge har initiert en egen ...
Mer innhold kommer snart... Rismotjønna, NGU-foto. Fotograf: B. F. Amundsen Vannforskriften ...
... snart... Leirskred i Tosbotn. Foto: Fredrik Høgaas, NGU. Skred ...
... Øverbygd i Målselv kommune.  Foto: Øystein Jæger, NGU Olje- og energidepartementet (OED) har overordnet ansvar for ... for andre forhold ved grunnvann som kan påvirke vassdrag. NGU er vassdragsmyndighet for brønnboring og grunnvannsundersøkelser etter ...
... registreringsplikt til den nasjonale grunnvannsdatabasen ved NGU jf. Vannressursloven § 46, ikke blir registrert og avmerket på kart. ... ved Christianus Sextus gruve. Foto: Knut Wolden, NGU Grunnvannskvalitet blir ikke bare påvirket av geologi. Aktiviteter som ...
... Dreiesonderboring ved Brå i 1928. Foto: Gunnar Holmsen (NGU fotoarkiv) Sonderboringer er en type undersøkelsesboring som utføres i ...
... godt oppsprukket. Illustrasjon: Sylvi Gaut/Irene Lundquist (NGU) Mating av grunnvann kan også skje gjennom ... i ulike deler av Norge, utarbeidet av Lars A. Kirkhusmo (NGU), basert på data fra Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) ...
... ved Christiansands bryggeri i 1930. Foto: Gunnar Holmsen (NGU-foto) Grunnvannsstrømmen bestemmes generelt av massenes permeabilitet ...
... som gir drikkevann til hytteeiere. Foto: Bjørn Frengstad, NGU Grunnvann er en usynlig ressurs, men spiller likevel en stor rolle for ...
... minusgrader, Haukvatnet i Trondheim. Foto: Marianne Engdal, NGU Grunnvann i Norge ...
... under bakken er en undervurdert og oversett ressurs. I NGU er vi opptatt av at fremtidens byutvikling skjer på en helhetlig og ... kunnskap når byen skal fornyes. Ill: John Dehls, NGU. Klimatilpasninger Klimatilpasningsutvalget peker på at ...
... grunnvannsnett (LGN), som driftes i fellesskap av NVE og NGU, måles det nå svært lave grunnvannsnivå.  Norges geologiske undersøkelse (NGU) ønsker derfor å vite om brønnen din gir for lite eller dårlig vann ...
... Energibrønn, lukket system. Illustrasjon: Lundqvist, NGU Dyp til fjell, eller tykkelsen på løsmassedekket, er det vanligste grunnvarmerelaterte spørsmålet NGU får. Ved boring i løsmasser må det settes ned fôringsrør i stål for ...
... forureining frå avløp, husdyr og ville dyr. NGU har undersøkt uorganisk grunnvasskjemi i eit utval av private og ... kvaliteten i private vassforsyningar som er gjort av NGU, Mattilsynet eller kommunar, viser at opptil halvparten av ... Bruk av grunnvatn er likevel ikkje heilt utan utfordringar. NGU vil framleis arbeide for å samle, utvikle og spreie kunnskap som sikrar ei ...
... og vannområder (illustrasjon Miljødirektoratet) NGU har ikke sektoransvar i henhold til Vanndirektivet men bidrar gjennom ... i henhold til Grunnvannsdirektivets bestemmelser. NGU utfører også, i samarbeid med NVE, referanseovervåking av grunnvann for ...
... Marianne Engdal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). – Den nye registreringsløsningen «Brønnreg», som også kan brukes ... og sørget for økt kostnadseffektivitet, både hos oss ved NGU og i bransjen, påpeker forsker Hans de Beer ved NGU. Han har de siste ...
... Marianne Engdal ved Noregs geologiske undersøking (NGU). – Den nye registreringsløysinga «Brønnreg», som òg kan brukast ... og ført til auka kostnadseffektivitet, både hjå oss ved NGU og i bransjen, påpeikar forskar Hans de Beer ved NGU. Han har dei ...
... TU1206 Sub-Urban, IAH Norge og Norsk hydrologiråd. NGU har samarbeid med "Technical University of Civil Engineering Bucharest" ... seminar i februar. I forlengelsen av seminaret arrangeres NGU-dagen fra torsdag 4. til fredag 5. februar 2016. Påmeldingen til ...
... Problemområder i en fjellbrønn. Kilde: Lundqvist, NGU (Klikk for større versjon av illustrasjon) Videoinspeksjon av ... plassert riktig. Med tanke på brønnutforming gjennomførte NGU en undersøkelse der over 200 fjellbrønner ble filmet, Storrø et al., ...
... fakta-ark i den nasjonale grunnvannsdatabasen ( GRANADA ). NGU vil i årene som kommer fortsette å samle inn og sammenstille data om ...
... Jan Cramer Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) har bidratt i ... av grunnvann, forklarer avdelingsdirektør Jan Cramer ved NGU. - I tillegg har vi vurdert forvitring i dypet, landheving, ...
... av grunnvannsdata i den Nasjonale grunnvannsdatabasen NGU anbefaler at trykking av brønner (etter)registreres i Nasjonal ... til rette for at enten brønnborer selv, eller NGU kan etter-registrere kapasitetsøkning til en brønn. Vannkvalitet ... overflatenært grunnvann. Illustrasjon: Irene Lundquist, NGU Inspeksjon av brønnen med et kamera vil kunne avsløre om vann ...
... (venstre) eller brønnkum (høyre). Illustrasjon: Lundqvist, NGU. Klikk på figuren for større versjon Foringsrøret bør ...
... gjennom bruk av en varmepumpe. Illustrasjon: Lundqvist, NGU. Grunnvarme handler om å utnytte varme lagret i berg, jord eller ...
... og samarbeider med Norges geologiske undersøkelse (NGU) som den nasjonale fagmyndigheten for kunnskap om grunnvann. Begge ... aspekter innenfor grunnvann som kan berøre vassdrag. NGU er vassdragsmyndighet for brønnboring og grunnvannsundersøkelser etter § ...
... - Mykje enklare med digital brønnregistrering NGU har så langt fått gode tilbakemeldingar frå borefirma som har teke i ...

Sider

263 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
Research interests: The Late Mesoproterozoic Sveconorwegian orogen and associated Mo- and Ni- mineralisations. The Svecofennian orogen and associated mineralisations. The Late Mesoproterozoic Grenville orogen in eastern Canada.   Publications: 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Kristine Nymoen (MSc, NTNU) Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU)   Past students: 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway. Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon.   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway. Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben. Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone.   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit. Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway.  
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.