94 resultater
... David Roberts Page(s): 32-36 Download  4,4 MB NGU Bulletin 451 - 2011 ...
... i digital utgave finner du her. Et nytt nummer i NGU-serien Bulletin, nummer 440 i rekken, kom ut ved årsskiftet. Ny publikasjon fra NGU - Bulletin 440 Ny publikasjon fra NGU - Bulletin 440 ...
Program og påmelding til NGU-dagen (kommer) Vi må ha kunnskap om fjordbunnens viktige samspill ... Siden 2004 har Havforskningsinstituttet, Sjøkartverket og NGU samarbeidet om å kartlegge havbunnen utenfor kysten, gjennom ... i dag har for å gi samfunnet ny kunnskap om kystsonen. NGU-dagen arrangeres på NGU 6.-7.-februar 2012. Her vil vi demonstrere hvordan ...
... 20. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 14.-15. februar 2011. Rapporten inneholder sammendrag av 21 foredrag og 7 ... Det 20. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU 14.-15. februar 2011. ...
... A. Bøe, Reidulv 0800-3416 Biologisk mangfold - NGU 2011.027 Denne undersøkelsen inngår i Nasjonalt program for ...
... typen i 2010. Alle kart kan tingas på distribusjonen@ngu.no eller på telefon 73 90 41 25 Berggrunnskart 2010 Siedlecka, ... Berggrunnskart TANA 2335 IV, M 1:50 000, førebels utgåve. NGU Roberts, D. 2010: Berggrunnskart STIKLESTAD 1722 IV, M 1:50 000, ...
... forsker Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Varmestrøm og temperatur i berggrunnen har betydning for ... og StatoilHydro finansierer kartleggingen sammen med NGU. Sommerens prosjekt, som har fått navnet BASAR-08, er åpent for nye ...
... FORNØYD: Avdelingsdirektør for geofaglig avdeling ved NGU, Øystein Nordgulen. Sett under ett får den geofaglige forskningen i ... - Vi opplever dette som veldig positivt, ikke bare for NGU, men for hele det norske geofagmiljøet, sier Øystein Nordgulen. Han er ...
... FORNØYD: Avdelingsdirektør for geofaglig avdeling ved NGU, Øystein Nordgulen. Sett under ett får den geofaglige forskningen i ... - Vi opplever dette som veldig positivt, ikke bare for NGU, men for hele det norske geofagmiljøet, sier Øystein Nordgulen. Han er ...
... HeliScan gjennomfører de geofysiske målingene for NGU. Magnetiske data fra helikoptermålingene ved Mauken i indre Troms ble ... om berggrunnen og mulighetene for mineralforekomster, mener NGU-forskerne.   Offentliggjøring av alle geofysiske data fra ...
... kjent, med målinger over mange år og forsøk på tiltak. NGU mener det er viktig med en regional kartlegging for å si noe om omfanget ... er like ille der, sier forsker Guri Ganerød ved NGU. - Med en regional kartlegging er det mulig å si noe om den potensielle ...
... Grus- og pukkdatabasen Grus- og pukkdatabasen ved NGU inneholder opplysninger om de aller fleste grus- og pukkforekomster og ... Nasjonalt og regionalt viktige forekomster NGU har laget en klassifisering av en forekomsts anvendbarhet, og ut fra ...
... i dag, sier Reidulv Bøe, leder for maringeologene ved NGU. - Morenerygger dannet av isbreer er for eksempel dominert av sand, grus og ... finkornete sedimenter. Maringeologene ved NGU har tolket nye data fra Eggakanten og havområdet mellom Tromsøflaket og ...
... forsker Axel Müller ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjorde i 2007. Nå har selskapet i tillegg fått positive resultater ... høyverdige produkter. Forekomsten ble detaljkartlagt av NGU-forsker Axel Müller i 2007. Ultraren kvarts i Kvinnherad Ultraren ...
... har en svært allsidig forskningsbakgrunn med seg fra NGU. Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. ... Kystkulturdagan i Lødingen Vestbygd i 21.-24. juli. NGU takker Nordland fylkeskommune som har vært med å delfinansiere ...
... og radon i dag, sier forsker Guri Ganerød ved NGU. Ufarlig grønnstein - Trondheim er stort sett bygget på ... grenseverdier. Nødvendige tiltak På Lade har NGU tre bygninger fra forkjellige tidsepoker med forskjellig byggematerialer. ... i denne bygningen, mener avdelingsdirektør Jan Cramer ved NGU. Han koordinerer nå arbeidet med å gjennomføre nøyaktige ...
... forsker Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han er ansvarlig for de nye kartene som ble trykket senhøstes i ... Tyngde og magnetisme Norges geologiske undersøkelse (NGU) er ansvarlig for de nasjonale databasene for både gravimetri, altså ...
... mineraler, sier lagleder og forsker Peer-Richard Neeb ved NGU. Det er langs kysten i distriktene verdiene i stor grad skapes. Cirka 5 ... innenlands foredlingsindustri, sier Peer-Richard Neeb. NGU anslår at det i løsmasser og fast fjell i Norge i dag finnes kjente ...
... skal gjennomføres med 3D-verktøy som er utviklet ved NGU og GNS Science på New Zealand. Partnere i det tre år lange prosjektet ... (Unis på Svalbard), Trond Torsvik (Universitetet i Oslo og NGU), Torgeir Andersen (UiO), Per Terje Osmundsen og Gwenn Peron-Pinvidic ...
... i salg hos bokhandlere på Røros, hos Tapir eller hos NGU. Pris: 350,- Bestill boka nå! NGU har gitt ut bok om den unike gruvebyen Røros. Byen er anerkjent som ...
... Statens strålevern og prosjektleder Guri V. Ganerød ved NGU. Det er NGU og Strålevernet som i samarbeid publiserer de nye alunskiferkartene, som ...
... presentert i tidsskriftet Science i august. Astrid Lyså ved NGU er en av forskerne bak studien. Lite is nord for Grønland etter siste ...
... over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2010. ... prøvetatt våren 2010 og 56 vannprøver er analysert på NGU lab. I 16 av områdene er grunnvannets kjemi overvåket i 25 år eller ...
... av høyren kvarts (HRK). Undersøkelsene er utført av NGU med økonomisk støtte fra Regional UtviklingsProgram for Hordaland ... fra sidesteinen for XRF analyser. Prøvene er analysert ved NGU hvor det også er utført undersøkelser med optisk mikroskop og ...
... km long from Oslo to Ski, the Geological Survey of Norway (NGU) on request from the Norwegian Rail Road Authority (Jernbaneverket ... the trends of the planned tunnel traces and requested to NGU for additional geophysical and geological data. Resistivity measurements ...
... ROS analyse for fjellskred i Sogn og Fjordane 2011.025 NGU utfører kartlegging av store fjellskred på oppdrag fra NVE. Fare-og ... hovedsak vil være overvåking og varsling. Siden 2005 har NGU årlig utført arbeider ved det ustabile fjellpartiet Stampa i Flåmsdalen ...
... kvartærgeologiske kartleggingen som nå gjennomføres av NGU i området, men det er lagt vekt på kommunens ønsker om å få bedre ...
... ”Forbedrede forundersøkelser for tunneler” mellom NGU og Vegdirektoratet har en av oppgavene vært å sammenstille verdier for ... ved å gå gjennom data fra ca 90 borehull som er logget av NGU siden år 2000. Hensikten har vært å finne standardverdier for ...
... med Statens Vegvesen Vegdirektoratet og Region Vest, har NGU (Norges geologiske undersøkelse) utført geofysisk kartlegging i ... til 10 kohmm, noe som indikerer lite oppsprukket fjell. NGU presiserer at dette arbeidet er utført som en del av et ...
... i Sogn og Fjordane 2011.055 For the past three years NGU has worked on 25 unstable and potentially unstable rock slopes in Sogn og ... Aurland valley, and results have been reported separately (NGU 2011.025). Three large instabilities have been discovered or taken into the ...
... i Norge 2011.035 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, basert på eksisterende geokjemiske data fra berggrunn og løsmasser, ... kan brukes til å bestemme bakgrunnsverdier i lokalt skala. NGU anbefaler at den lokale naturlige bakgrunnen bestemmes i de største byene, ...
... Nordland-Troms geokjemi. Disse prøvene har vært lagret på NGU i 25-30 år. Det ble vurdert som hensiktsmessig å hente fram materiale fra ... prøver med vekt mellom 2 og 7 kg ble hentet fram fra NGU prøvelager. Sikting av tilstrekkelig materiale til <0,063 mm ble vurdert ...
... and Nordland-Troms projects. These samples were stored at NGU for 25-30 years. It was decided that it would be justified to retrieve ... samples weighing 2-7 kg each could be retrieved from the NGU sample store. It was considered too time consuming to sieve these samples ...
... from the NINU vessel RN Gunnerus. In September 2010 NGU mapped the test area with aGeoSwath 250 kHz interferometric sonar, ... cores at four locations. The survey was done with the NGU vessel FF Seisma. The seabed in the test area comprises an upper sandy ...
... TrønderEnergi rettet høsten 2004 en forespørsel til NGU angående kartlegging av samspillet mellom elv og grunnvann i de elvenære områdene nedstrøms Driva kraftverk. NGU etablerte stasjoner for overvåking av grunnvannstand på elveslettene ved ...
... Arbeidet er utført som metodeutprøving i samband med at NGU utarbeider aktsomhetskart med nasjonal dekning. For steinsprang er det ...
... Kleverud, er det planlagt to tunneler. I den forbindelse har NGU gjort borehullslogging i åtte private grunnvannsbrønner på ...
... som er et samarbeid mellom Statens StråIevern og NGU, vurderer forskjellige målemetoder for bestemmelse av urankonsentrasjon og ...
... investigated and sampled mineralisations were proposed in NGU report 2009.037 on the basis if existing reports and geochemical data sets. ...
... 2011.005 I oppfølgende studier av tidligere arbeid har NGU utført geofysisk kartlegging med 2D resistivitet på tvers av tunnelløpet ... langs tunneltraseen som ikke er kartlagt nærmere. NGU vil poengtere at karakterisering av svakhetssoner ved hjelp av ...

Sider

272 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
Research interests: The Late Mesoproterozoic Sveconorwegian orogen and associated Mo- and Ni- mineralisations. The Svecofennian orogen and associated mineralisations. The Late Mesoproterozoic Grenville orogen in eastern Canada.   Publications: 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Kristine Nymoen (MSc, NTNU) Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU)   Past students: 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway. Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon.   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway. Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben. Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone.   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit. Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway.  
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.