Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

146 resultater
... metallinnhold. Konsentrasjon av syreløste grunnstoffer i morene fra Riednjavarri ...
... skala i 1985. Prøver av bekkemose, bekkesediment og morene er analysert mhp. gull. Resultatene ble del inn etter lokalitetens ... anrikningsfaktorer for de tre ulike media. Gullverdiene for morene peker ut grunnfjellsvinduet Kvænangen - Repparfjord som viktigste ...
... alt 35 elementer ble bestemt. Geokjemisk prospektering i morene C-horisont mellom Reisaelva og Puntaelva, og vest for Kvænangen ...
Nye dateringer av morener i vestlige deler av Canada viser en rekke synkrone breframstøt mot slutten av siste istid. Det er med på å bekrefte de dramatiske klimaendringene i denne perioden.
... av hele 65 elementer i nesten 2200 jordprøver fra morene i Nordland, Troms og Finnmark. Rapporten er NGUs første leveranse det ...
... Her følger noen eksempler på klasser som er brukt: Morene Morene ble avsatt av isbreer på havbunnen på slutten av siste istid, enten ...
... gjort massen slik de har blitt. De mest viktige i Norge er morene, forvitringsjord, elveavsetninger, breelvavsetninger og marine ... for regional geokjemisk kartlegging. Morene er løsmasser som har vært erodert fra berggrunnen, transportert av ... hvordan landet vårt ser ut her. Podsolprofil i morene hvor prøvematerialet er hentet fra det nederste C-sjiktet. (Foto: Ola ...
... tvers, varierer dyp fra nåværende havnivå til overflate morene mellom ca. 140 - 220 m. Til disse verdiene må det adderes tykkelse av morene og nødvendig fjelloverdekning for å bestemme maks. dyp av eventuell ...
... undersøkelser i Kautokeino-området viser en øvre morene- pakke (morene B,C,D) som innledes av en isbevegelse mot ca. 70g som via 40-50g dreier ...
... Vannforsyning til planlagt bolig ved Tunnhovd. Storblokket morene, sannsynlig- vis ikke dypt til fast granitt. Boreplass tatt ut. ...
... Tor Erik 0800-3416 99.142 Prøver av C-horisont av morene fra 70 lokaliteter i et område tilstøtende et område i Rana ...
... topper som rager til værs. Fjellområdene er dekket av morene fra isen som dekket hele Nord-Europa under siste istid, mens dalene har ...
... prøvetatt bekkevann, bekkesedimenter, bekketorv, bekkemose, morene og humus fra 40 000 km2 i Finland og 13 000 km2 i Norge. I Finland ble ... prosjektet. Til nå er enkeltprøver av bekkesedimenter og morene, og sammenslåtte prøver av bekkemose prøvetatt 1980-1981 analysert ...
... en fjord (der en stabil smeltavannskanal kommer ut), mens en morene ble bygget opp på den andre siden, men ofte kan det være delt opp i ...
Hva er forskjellen på berggrunn og løsmasser?  
... Nedre Glomsjøs tidligere strandsone. Legg merke til morene-ryggene lavere i terrenget.Foto Fredrik Høgaas/NGU. ...
... et tynt topplag bestående av sand og grus er betydelige morene-mektigheter. Største mektighet er påvist over endemorenen i ... registrert fjell. Ved Otterøy er det også indikasjoner på morene under et tynt topplag av sand og grus. Mektigheten på morenen er tolket ...
... beregnet til ca. 50 m, hvorav mesteparten trolig består av morene. Seismisk grunnundersøkelse Åsprogn, Røttingsnes og Meisingset. ...
... forbindelser i overflatevann, bekkesedimenter og løsmasser (morene). Prosjektet blir oppstartet i 1986 og avsluttet i 1988. Den totale ...
... Kari 0800-3416 85.108 Geokjemisk prøvetaking av morene i Finnmark fylke viser høye Au-verdier nord for Karasjok. Disse ...
... Dessuten skulle måles profiler over en nærliggende morene for å belyse kvantiteten av de tilstedeværende masser. Seismiske ...
... 121 bergartsprøver og et mindre antall prøver av morene og bekkemoser. Prøvene er fraktet til Geneve for analyse. Gjenparter ...
... verdt å ha, sier Tobias Skretting. Han står bak selskapet Morene kildevann og planlegger storstilt produksjon av flaskevann fra gården ... I design og navnevalg spiller produsentene av Morene kildevann bevisst på den geologiske opprinnelsen til vannkilden de ...
... Hav- og fjordavsetninger finnes sjelden under tynn/tykk morene, steinbreavsetning og skredmateriale. Hvis skredavsetninger ligger på ...
Prosjektet "Nordland blir til" startet i 2015 som et treårig prosjekt mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nordland fylkeskommune. Fylkesmannen i Nordland, Museum Nord og Nord universitet er partnere i prosjektet.
... biosfæren og menneskets utvikling og kultur. Ein forsteina morene som er 600 millionar år gamal vitnar om ei tidlegare istid. Lag med ...
... bekkesedimentet, bekkemose, bekketorv, bekkevann, humus og morene. Denne lavtetthets geokjemiske prøvetakingen har avdekket regionale ...
... bekkevann, bekkesedimenter, bekketorv, bekkemose, humus og morene. Denne rapporten beskriver den praktiske gjennomføring av feltarbeidet. ...
... magnesitt, brucitt eller barytt.Løsmassene er hovedsakelig morene C-horisont; 9 prøver er klassifisert som forvitringsjord. Analysene ...
... malm hadde man støtt på relativt store mektigheter av morene og ikke kommet ned til fast fjell. Formålet med målingene var å ...
... jfr. GM Rapport nr. 113. Fjellet er tildels dekket av tykk morene som det var meget vanskelig å komme i gjennom. 9 hull på tilsammen ca ...
... bekke- vann, bekkesedimenter, bekketorv, bekkemose, humus og morene. Fra lokalitetene i Sør-Varanger er det i tillegg innsamlet bleikjord. ...
... være en medvirkende årsak til meget høyt vanninnhold i en morene. Morenen er tenkt benyttet til tetningskjerne i en dam. En senking av ...
... å finne optimale borestadier p.g.a. stor overdekning av morene, så sjansen for vannboring er større enn vanlig. Vannforsyning til ...
... varierte mellom 5,5 og 15 meter, og løsmassene er antagelig morene - med lydhastighet mellom 1380 og 1600 m/s. Fjellet gir inntrykk av å ...
... er negative, i det de undersøkte masser er tette (morene/silt/ leir). Sonderinger ved vannverk i Flora og Forradalen. ...
... med underliggende blandet silt/leire til fjell eller morene. Imidlertid viser et område seg brukbart. Det er syd for Løfall. ...
... bekkesedimenter, bekketorv, bekkemose, bekkevann, humus og morene. Denne rapporten beskriver de erfaringer som er gjort ved det geo- ...
... som krysser en blyglansførende kvartsitt overdekket av morene. Responsen i vegetasjonen er spesifikk for bly i gran. I bjørk er den ...
... påvise løsmassesammensetning og dyp til grunnvannsspeil og morene/fjell. Georadarmålinger i forbindelse med kartlegging av ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.