Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

200 resultater
... NGUs akti- viteter i kommunen vært knyttet til leting etter mineralressurser og grunnvanns ressurser. Det er gjort grunnvannsundersøkelser ... er undersøkt, både for å kartlegge potensial for mineralressurser og for å kartlegge radioelementanrik- ningene. En gjennomgang ...
... er å foreta en analyse av norske interesser i forhold til mineralressurser. Analysen gir en kortfattet fremstilling av hvilke ressurser ...
... Neeb (bildet) ved NGU. Last ned rapporten "Mineralressurser i Norge 2011 Bergindustrien hadde rekordstor omsetning ...
... i over hundre år, og samtidig hvordan letingen etter mineralressurser er prioritert i regionen i nyere tid. Her finner vi ... - Det er et faktum at Arktis inneholder store mengder mineralressurser, som etter alt å dømme gradvis vil bli utforsket og utvunnet ...
... av systemer og databaser som gir oversikt over Europas mineralressurser. Dette er et viktig bidrag til kommisjonens arbeid med ... for innsamling, analyse og formidling av kunnskap om mineralressurser i Europa, til nytte for både politikkutforming og industrien. ...
... til noen slike kan du gå inn på http://www.ngu.no/kart/mineralressurser/ , gå til Standardkart under kart-fanen til venstre og velge ... vi og fått en ny minerallov ("Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)", se ...
... foreslår å kutte bevilgningene til programmene "Mineralressurser i Nord-Norge" (MINN) og "Mineralressurser i Sør-Norge" (MINS) med til sammen 25 millioner kroner. ...
... FORTSETTER: Statsråd Trond Giske viderefører satsingen på Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) og bevilger 25 millioner kroner også for ... med at regjeringen fortsetter satsingen på programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) og at de styrker det tverrfaglige ...
... kunnskap Han påpeker at de siste års fokus på mineralressurser, også i EU, og et økt behov for lete- og ... det i løsmasser og fast fjell i Norge i dag finnes kjente mineralressurser til en potensiell verdi av mer enn 1500 milliarder kroner. ... både på www.ngu.no og www.dirmin.no . FAKTA: Mineralressurser Bergindustrien omfatter virksomheter som lever av å ta ut ...
... til veg og betongformål. De siste års fokus på mineralressurser også innenfor Europa i EU-sammenheng og et økt behov for ... de neste årene. I tillegg har Norge også sine særegne mineralressurser; som industrimineralene kalkstein til papirindustrien, ...
... til veg og betongformål. De siste års fokus på mineralressurser i EU og et økt behov for lete- og undersøkelsesaktivitet i ... hvordan de økonomiske mineralressursene opptrer. Kjente mineralressurser Produksjon av jern fra Rana Gruber AS og fra Sydvaranger ...
... Smelror ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Mineralressurser Den undersjøiske fjellkjeden i Norskehavet mellom Jan ... og Svalbard. Her blir det anslått at det finnes uoppdagede mineralressurser for mange hundre milliarder kroner. - Senter for ...
Publikasjonen ”Mineralressurser i Norge” utarbeides årlig av Norges geologiske ...
... heat is on". Her skal han ta for seg potensialet for mineralressurser i arktiske områder og blant annet fortelle om NGUs nye storsatsing Mineralressurser i Nord-Norge (MINN). Opptatt av geologi Den arktiske ...
... i NGUs budsjett, først og fremst ved å stanse prosjektene "Mineralressurser i Nord-Norge" og "Mineralressurser i Sør-Norge". Dette førte til betydelige ...
... årene har gjort at det nå vurderes utvinning fra mange mineralressurser som tidligere ikke ble vurdert som kommersielt interessante, ... blant annet vil omtale globale trender, norske mineralressurser, norsk mineralnæring, kartlegging, koordinering, forskning, ...
... 0800-3416 Små oppdrag: Industrimineraler og metaller Mineralressurser 2016.017 In late April 2016 NGU was contracted by ROFI ...
MINN – NGUs program for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge startet i januar 2011, etter at NGU fikk en ...
... til klimavariasjoner / Skredkartlegging i Norge / Uten mineralressurser stopper samfunnet / Tyngde og magnetiske data viser sporene av ...
... Kartlegginga er en del av det store NGU-prosjektet MINN - «Mineralressurser i Nord-Norge». Eksakt oversikt over berggrunnen kan gi ny og ... Geolog Henrik Schiellerup leder Laget for mineralressurser på NGU. Nå har han ikledt seg feltutstyret og er i full ...
... EKSPORT: Eksporten av norske mineralressurser øker. Figuren viser hvordan eksportproduktene fordeler seg i ... interessant. I tillegg har Norge også sine særegne mineralressurser; som industrimineralene nefelinsyenitt og olivin, malmene ...
... fylkeskommunen og NGU har deltatt. Kommunens forekomster av mineralressurser er forsøkt klassifisert etter betydning som økonomisk ... økonomisk utnyttelse. Til gjengjeld er disse å regne som mineralressurser av nasjonal interesse, og det er avgjørende at forekomstene ...
... Project (COOP), og i de to regjeringsinitierte programmene Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) og Mineralressurser i Sør-Norge (MINS). Det er kyst- og fjellområdene fra ...
... av god arealplanlegging for fremtidige bruk av våre mineralressurser. Rapporten "Mineralressurser i Norge. Bergindustrien 2003" (NGU rapport 2004.031) er ...
... forklarer Peer-Richard Neeb, som er leder av Program for mineralressurser ved NGU. Både i volum og kroner er grus- og ...
... mill tonn Totalt ble det tatt ut om lag 70 millioner tonn mineralressurser i 2005. Om lag 75 prosent av det totale uttaket er sand, grus ... bransje Bergindustrien er en internasjonal bransje. Mineralressurser til en verdi av 4,7 milliarder kroner ble eksportert i 2005. ...
... en god arealplanlegging for framtidig bruk av våre mineralressurser. Grus og pukk størst - Både i volum og kroner er ... rapporteringssystem sammen med næringen. Les mer: Mineralressurser i Norge. Bergindustrien 2004 Kontaktperson ved NGU: ...
... Anatoli Fjodorovitch 0800-3416 95.035 Frie emneord: Mineralressurser Diamanter Det er gjort bakkegeofysikk over 4 utvalgte ...
... atlas og databank til bruk ved prospektering for mineralressurser og i vurderingen av miljø- og geokjemiske problemstillinger ...
... roll i Ranasamfunnet. Berggrunnen i Rana byr ikke bare på mineralressurser. Historien om hvordan landskapet har blitt slik vi opplever ...
... bidra til økt fokus på langsiktig forvaltning av mineralressurser ut over politikernes 4-årige valgsykluser. Samtidig oppfyller ...
... mai. Peer-Richard Neeb (bildet), som leder Program for mineralressurser ved NGU, mener det er norsk bergindustris ansvar å bidra ...
... har rørossamfunnet også utnyttet andra av jordas mineralressurser. Kromgruvene i Feragen er et eventyr i seg selv. Kreftene som ...
Rana-distriktet har fra gammelt av vært kjent som et geologisk spennende område med mineralske ressurser av mange slag. Bergverksdriften har lange tradisjoner her og har gitt levebrød til mange opp igjennom tidene.
... økte bevilgninger til skredfarekartlegging. Prosjektene Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) og Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) ga et nødvendig løft for geofysisk og ...
... snart en ny strategi for mineralnæringen. Kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge går for fullt, og Regjeringen har i tillegg ...
... arbeidsplasser over hele landet knyttet til utvinning av mineralressurser. Utvinning av egne ressurser og import av ressurser fra ...
... og publiseres som en del av det omfattende programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN). Last ned data her: Mauken, ...
... Heldal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Nye mineralressurser NGU har nylig utarbeidet en 28 siders rapport om ...
... i å samle og koordinere europeisk kunnskapsutvikling om mineralressurser. Gjennom EU-programmet Horizon2020 har Eurogeosurveys ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.