Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

218 resultater
Mange steiner synes grå og unnselige, men kan ha stor verdi og brukes i et stort antall produkter fra metaller til papir, kosmetikk og plast, kunstgjødsel og mat, glass og keramikk og mye, mye mer.

Vi arbeider med å påvise og evaluere forekomster av industrimineraler og metaller som kan tenkes å kunne få økonomisk betydning i framtiden. Arbeidet er rettet mot offentlig forvaltning, industri og andre interessenter. Informasjonen lagres i NGUs mineralressursdatabase, som er tilgjengelig via www.ngu.no og www.prospecting.no. I tillegg til disse basisoppgavene gjøres prosjekter i samarbeid med industri og offentlige etater rettet mot spesielle problemstillinger.

I mineralressursdatabasen finnes oversikt over landets forekomster av metaller (malm), industrimineraler og naturstein. Du kan gjøre oppslag i databasen og få fram faktaark om hver registrerte forekomst ved å søke etter forekomster sortert på fylker og kommuner eller via kart i vår karttjeneste. Inneholder både areal og punktregistreringer.

I mineralressursdatabasen finnes oversikt over landets forekomster av metaller (malm), industrimineraler og naturstein. I denne applikasjonen kan du gjøre oppslag i databasen og få fram faktaark om hver registrerte forekomst ved å søke etter forekomster sortert på fylker og kommuner eller via kart i vår karttjeneste. Inneholder både areal og punktregistreringer. Dataene er organisert etter forekomsttype og de enkelte forekomstene presenteres som punkter og/eller arealer. Databasen inneholder informasjon om ca. 7500 forekomster, inklusive geologiske beskrivelser, analysedata, bilder og referanser med mer. Mengde av data om de forskjellige forekomstene, oppdateringsgrad og nøyaktighet varierer da de er samlet inn over mange år.

... bak piloten og behandler data som målesonden leverer. Mineralressurser Koziel er svært rutinert, han har gjort geofysikk fra fly ... Helikoptermålingene er et ledd i det store programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN), hvor myndighetene har gitt NGU et tilsagn ...
... helt spesiell, mulighet. Sammen med vann- og vindkraft, og mineralressurser og malm, kan det danne basis for å omgjøre Nord-Norge til en ... pålitelig bilde av berggrunnens potensial for økonomiske mineralressurser, sier Smelror. De siste regionale flymålingene i Finnmark ble ...
... for fremtidige næringsmuligheter knyttet til mineralressurser i Vestland fylke. Studien rapporteres her i form av en ... oversikt over kjente forekomster av, og potensialer for, mineralressurser av metaller, industrimineraler, naturstein, grus og pukk i ... vurdere mulighetene for funn av nye mineralforekomster. Mineralressurser i Vestland fylke ...
... 4,9 milliarder kr, inklusiv norske gruver på Svalbard. Mineralressurser i Norge. Bergindustrien i 2003. ...
Neeb, Peer-Richard 0800-3416 2005.041 Mineralressurser i Norge. Bergindustrien i 2004 ...
... 4,3 milliarder kr, inklusiv norske gruver på Svalbard. Mineralressurser i Norge. Bergindustrien i 2002. ...
... har gitt Norges geologiske undersøkelse (NGU) og programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) et tilsagn om 100 millioner kroner over ... i landsdelen. Europa har et stort behov for mineralressurser. Hele 20 prosent av verdensproduksjonen av metaller blir brukt ...
... pålitelig bilde av berggrunnens potensial for økonomiske mineralressurser, sier Smelror. De siste regionale flymålingene i Finnmark ... som ble lagt fram i Tromsø 12. mars. Ny leting etter mineralressurser i nord Ny leting etter mineralressurser i nord ...
... hverdagens paradoks i et avisbilag om kartleggingsprogrammet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN). NGU Hverdagens paradoks - Mineralressurser i Nord-Norge ...
... mineralproduksjonen viser en avtagende tendens. Norges mineralressurser - produksjon og potensiale ...
... er gitt av de enkelte områdene som er vist på kartet. MIneralressurser og arealdisponering i Nordland fylke ...
... dolomitt fra Nordland gård bør vurderes som naturstein. Mineralressurser i Beiarn kommune, Nordland. Mineralressurser generelt, naturstein samt boring på takskifer i ...
... klima det viktigste temaet. I år er det større fokus på mineralressurser. - Det har snudd totalt. Norge, våre naboland og EU har ... med året før. - Norges rolle som leverandør av mineralressurser til det globale markedet har betydelig utviklingspotensial, ...
Mineralressurser i Norge 2015. Mineralstatistikk og bergindustriberetning Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2015 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... Aslaksen Aasly Eyolf Erichsen 1/2016 Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2015 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ...
Mineralressurser i Norge 2014. Mineralstatistikk og bergindustriberetning Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2014 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... for 2014. Peer-Richard Neeb 1/2015 Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2014 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ...
Peer-Richard Neeb 1/2013 Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2012 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... egne produksjons- og salgstall for 2012. Mineralressurser i Norge 2012. Mineralstatistikk og bergindustriberetning ...
Peer-Richard Neeb 1/2014 Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2013 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... mineralske råstoffene som vist i figurer og tabeller. Mineralressurser i Norge 2013. Mineralstatistikk og bergindustriberetning ...
... Neeb, Peter Johannes Brugmans 1/2011 Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2010 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... de mineralske råstoffene som vist i figurer og tabeller. Mineralressurser i Norge 2010. Mineralstatistikk og bergindustriberetning ...
Peer-Richard Neeb 1/2012 Publikasjonen Mineralressurser i Norge i 2011 utgis av Norges geologiske undersøkelse (NGU) ... de mineralske råstoffene som vist i figurer og tabeller. Mineralressurser i Norge 2011. Mineralstatistikk og bergindustriberetning ...
... Kongsberg-Modum region 2020.023 Rapporten omhandler mineralressurser i området fra Kongsberg og nedre del av Flesberg i vest til ... sink og selen, men kanskje også for tinn og wolfram. Mineralressurser i området Kongsberg-Modum-Ringerike, Buskerud ...
... utarbeidet denne rapporten som gir et kunnskapsgrunnlag for mineralressurser samt anbefaling for videre arbeid i fylket. Kunnskapsgrunnlaget er basert på NGU sin informasjon om mineralressurser og de geologiske forholdene i Møre og Romsdal. Denne ... som er viktig for å vurdere mulighetene for funn av nye mineralressurser samt som grunnlagsdata for utbygging av infrastruktur, i ...
... som har til hensikt å skaffe til veie informasjon om mineralressurser i Sokndal og Lund kommune. Fase 2 bygger på informasjon ... flere henseende spesielt og danner grunnlaget for spesielle mineralressurser. Kompleksets innhold av ilmenittforekomster er stort, ikke ...
... for Norges Bergverksdrift, utarbeidet av Bergvesenet,og Mineralressurser i Norge, utarbeidet av NGU, har datagrunnlaget aldri vært ... selv om det fortsatt mangler data fra enkelte uttak. Mineralressurser i Norge 2008. Mineralstatistikk og bergindustriberetning ...
... for Norges Bergverksdrift (utarbeidet av Bergvesenet) og Mineralressurser i Norge (utarbeidet av NGU) har datagrunnlaget aldri vært ... Det mangler nå data kun fra et fåtall mindre uttak. Mineralressurser i Norge 2009. Mineralstatistikk og bergindustriberetning ...
... for Norges Bergverksdrift, utarbeidet av Bergvesenet, og Mineralressurser i Norge, utarbeidet av NGU, har datagrunnlaget aldri vært ... om det fortsatt mangler en del data fra mindre uttak. Mineralressurser i Norge 2007. Mineralstatistikk og bergindustriberetning ...
... for Norges Bergverksdrift, utarbeidet av Bergvesenet, og Mineralressurser i Norge, utarbeidet av NGU, har datagrunnlaget aldri vært ... fra mindre uttak. Peer-Richard Neeb m.fl. 1/2007 Mineralressurser i Norge 2006. Mineralstatistikk og bergverksberetning ...
... på Statskogs eiendommer i Nord-Trøndelag fylke. Mineralressurser på Statskogs eiendommer i Nord-Trøndelag ...
... mulighetene for eksport. Mulighet for utvikling av mineralressurser i Norge ...
... tre hovedtemaer: Kjente og antatte forekomster av kritiske mineralressurser i Norden, kart som viser dagens aktive uttak av kritiske mineralressurser, samt anbefalinger om videre geologisk kartlegging som kan gi ...
... Wanvik, J.E. Øvereng, O. Heldal, T. 0800-3416 Mineralressurser i Røyrvik 99.131 Etter ønske fra Joma Næringspark har ... enkelte objekter på naturstein og kalk. Ikke-metalliske mineralressurser i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke ...
... 2013.016 MINN - NGUs program for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge startet i januar 2011 etter at NGU fikk en ... nær 12 mill. NOK over sitt ordinære budsjett. MINN - Mineralressurser i Nord-Norge. Statusrapport pr. 31.12.2012 ...
... Rekognoserende undersøkelser av et utvalg potensielle mineralressurser i Fritzøe Skoger ...
... av data i felt. Berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og mineralressurser i den planlagte nasjonalparken for Sylane og Hyllingsdalen ...
... Eriksen Regjeringen foreslår å kutte bevilgningene til Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) og Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) med 25 millioner kroner neste år. ...
... prosesserte geokjemiske data fra MINN- og MINS-programmene (Mineralressurser i Nord-Norge, Mineralressurser i Sør-Norge) Geokjemi - nedlasting ...
... i små format Geofysikk - MINN -data (Mineralressurser i Nord-Norge) Alta-Kvaenangen Altevann ... Ballangen Geofysikk - MINS -data (Mineralressurser i Sør-Norge) Kongsberg-området ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.