Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

39 resultater
... Mineralenes struktur og korn- størrelse er beskrevet. Mikroskopering av prøver av malm og sidebergart fra 6 norske gruver ...
Prøver fra Sæteråsen er undersøkt med mikroskop og røntgenmikroanalysator. Nb og Ce synes å opptre i to mineraler pyroklor og orthit. Nb-innholdet er høyest i pyroklor og Ce-innholdet høyest i orthit. Nb- og Ce-mineralene har kornstørrelse mindre enn 50 mikron, vanligst under 20 mikron.
Tynnslip er svært viktige preparater for NGUs forskere, spesielt for de som studerer prosesser i fast fjell. Tynnslip er svært tynne flak av stein som er limt fast på glassplater.
... blir brukt, er geologisk kartlegging, magnetiske målinger, mikroskopering og bergartsanalysering. Forekomstens beliggenhet og tidligere ... Malm -og gangnemineralogi blir nøye beskrevet etter mikroskopering. Konklusjon: Som det fremgår av anomalikartet har man i det ...
... parametre for disse. Ved NGU laboratorier gjøres mikroskopering, XRI- og XRF-skanning, identifikasjon av mineraler, kjemiske ...
MIKROSKOPERING: Impregnert tynnslip fotografert i fluorescens med 800 år ... omfattende rehabiliteringsarbeidet i Nidarosdomen. - Mikroskopering er viktig for å kvalitetssikre ny produksjon av ... - Selv om det 9th EMABM gikk spesifikk på mikroskopering (både optisk-, elektron- og annet), er det også mange andre ...
... Resultatene i form av fallprøver, abrasjonsanalyser og mikroskopering av tynnslip gir gode verdier som dekker krav for tilslag i ...
Mikroskopbilder av tynnslip fra kleberstein pryder vinduer i Trondheim Kunstmuseum. Billedkunstner Maja Nilsen har åpnet en separatutstilling med digitale "glassmalerier".
Rapporten beskriver en metode for visuell bestemmelse av mineralinnhold i sandprøver. Metoden er utprøvd gjennom arbeidet med Grusregisteret ved NGU. Som kontroll for den visuelle mineralklassifiseringen er røntgendiffraksjonsanalyser benyttet. Metoden vil i første rekke være anvendelig for klassifisering av mineralinnhold i betongtilslag (støpesand). Siste del av rapporten er utformet som en brukermanual for mineralklassifiseringen.
... er blitt undersøkt ved NGU med kjemiske analyser og mikroskopering. Kvartsen viser seg å være en del forurenset av glimmer- og ...
... resultatene, og omfatter fallprøver, abrasjonsanalyser og mikroskopering av tynnslip. I Meldal er det påvist flere meget gode bergarter ...
... og disse to ble fulgt opp med flere slags bulkanalyser samt mikroskopering. Undersøkelse av nikkel-(kobolt) potensialet i ...
... kartlegging med flere metoder; kjerneboring, prøvetaking, mikroskopering og analyser. Påvisning av ressurser av ulike kategorier ...
Denne rapporten gjennomgår noen av muilghetene for mineralkarakterisering ved bruk av mikroskopi og billedbehandling. NGU har for tiden et RGB videokamera tilknyttet et mikroskop som er koblet til en Matroz Framegrabber installert i en Pentium II 450 mhz PC. Til billedbehandling brukes programemt KS 300. KS 300 kan ta inn alle typer grafiske billeder, enten direkte fra mikroskop via "framegrabber" eller som importerte filer fra en skanner eller SEM.
... synes som om kalium-innholdet avtar mot dypet i borhullet. Mikroskopering viser at feltspatkornene stort sett er fri for inneslutninger, ... del XRF-analyser for å kontrollere innholdet av kalium og mikroskopering for å kontrollere mineralogi. Borkjerneundersøkelser (bh. ...
... bærbar XRF-analysator og prøvetaking. Ved bearbeiding er mikroskopering og kjemiske analyser utført. Små mengder barytt er påvist ...
... be- stemmelser med gamma-spektrometer. det er også gjort mikroskopering av tynn- slip. Anomali 35, Dalane, Telemark, anbefales videre ...
... malmmineraler i ultramafittene ble bestemt på grunnlag av mikroskopering av over 200 slip, mikrosondeana- lyser samt kjemiske analyser ...
Stuffprøver og prøver av batch-flotasjonsprodukt er undersøkt under mikroskop og med røntgenmikroanalysator, for å bestemme selenmineralogien. Undersøkelsen viser at hovedsulfidmineralene (pyritt,kobberkis og sinkblende) fører nesten alt selen i prøvene. Resterende selen er bundet i rikere selen- mineraler; blyglans-clauthalitt, altaitt og tetradymitt. Ved batchflotasjon er disse anriket i Zn-konsentratet, og sammen med selen i sinkblende gjør de dette konsentratet til det rikeste produkt.
Rapporten gir en geologisk beskrivelse av kvartsforekomster langs sørsiden av Hardangerfjorden som på basis av tidligere utførte kvartsundersøkelser i de kystnære områdene i Hordaland fylke er valgt ut for videre oppfølgning grunnet deres innhold av høyren kvarts (HRK). Undersøkelsene er utført av NGU med økonomisk støtte fra Regional UtviklingsProgram for Hordaland (RUP). Feltundersøkelsene er gjort av hydrotermale og pegmatittisk kvartsforekomster i Ullensvang, Kvinnherad og Sveio kommuner.
... analyser av prøver fra tungmineralvasking og bergarter, mikroskopering av tynnslip av bergarter og statistikk av måledata (kalium) og ...
... siden. - Prøvene er hentet ut og skal nå gjennomgå mikroskopering og geokjemiske analyser ved NGUs eget laboratorium i Trondheim, ...
Forskning på mineraler og materialer er viktig for det grønne skiftet. NGU, NTNU og SINTEF går sammen om å etablere et nasjonalt laboratorium for å forske på mineraler og materialer.
... Undersøkelsen har omfattet kjemisk analyse, optisk mikroskopering og utlekkingstest. De mineralogiske studiene viser at bergarten ...
Resultatene etter bearbeiding av feltmaterialet fra 1985 er presentert. Bariuminnhldet er målt på nedmalte bergartsprøver med bærbar XRF-analysator for bedreå kunne definere interessante områder for baryttmineraliseringer. Kjemiske analyser av bergarter og undersøkelser ved bruk av mikroskop og mikrosonde er også foretatt. Den kjemiske sammensetningen av sedimentene i Barentshavregionener diskutert.
... Undersøkelsene har omfattet kjemisk analyse, optisk mikroskopering, skanning elektromikroskopering og utlekkingstest. De ...
Det er foretatt bakteriologisk undersøkelse av salt grunnvann. Total-antall bakterier ved direktetelling i fluorescens-mikroskop (DAPI-farging) var i størrelsesorden 300.000/ml. Bakterier innen genus Vibrio ble valgt som indikator for mulig forekomst av fiskepatogene mikroorganismer. Vibrio-bakterier er dominerende i det marine miljø, både i vannet, i sedimenter og i fiskens tarmflora. Innen denne bakterieslekten finner en også to utbredte fiskepatogene bakterier; V. anguillarum og V.
... har vært fallprøve (sprøhet og flisighet) og mikroskopering av tynnslip. De aller fleste av prøvene er også analysert mhp. ...
Detaljerte laboratoriestudier av prøver fra forkastningssoner på fastlandet i Trøndelag og Nordland skal lære forskerne mer om vår offshorehistorie. Temperaturhistorien i bergartene kan gi nye svar.
Trondheim er byen fra havet! Folket her lever og bor på gammel sjøbunn. For 10.000 år siden slo havet inn over strendene hele 175 meter høyere enn i dag. På Forskningstorget i år presenterte NGU en modell av det som skjedde.
Planeten Mars mangler magnetfelt. Likevel kan bergarter på Mars være magnetiske. Hvorfor er det slik? NGU-forsker Suzanne McEnroe har svaret etter nitide studier av magnetisme i stein på vår egen planet.
... bestået af en kombination af kortlægning/ prøvetagning og mikroskopering af tyndslib fremstillet på basis af prøve- tagning i 1994. ...
... sandsteinssekvensen var også anomalt sulfidanriket. Mikroskopering og mikrosondeanalyser viste at magnetkis med pentlandittlameller ...
... og Fosen og mineralogi er studert og beskrev et ved hjelp av mikroskopering og mikrosondeanalyser av pulverslip. I 9 utvalgte områder sees ...
Mens storskredet fra Mannen i Romsdal lar vente på seg, fravristes fjellet en gammel hemmelighet ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).
Havbunnen utenfor Vesterålen lekker. Det viser undersøkelser foretatt med fjernstyrte og selvstyrte undervannsfarkoster i Hola-området på 200 meters dyp.
Feltgeologar gjer av og til funn dei slett ikkje hadde forventa. Forskingshistoria fortel oss at det ofte er ved slike uventa funn at dei verkeleg store oppdagingane skjer. Dette er ikkje historia om eit slikt funn. Men overraska vart vi.
Granitt er en kvartsholdig dypbergart som har svært gode egenskaper som naturstein. Norske granitter har vært benyttet mye til naturstein opp gjennom tidene. Granitter er meget holdbare og egner seg særlig i uteanlegg.
Strukturgeologi er et fagområde i geologi hvor man studerer hvordan bergarter deformeres som svar på spenninger inne i Jorden. Bergartene, og mineralene som danner dem, tar opp de indre spenningene.
Fant ingen ansatte som matchet søket.