Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

708 resultater
... 0800-3416 693 B Rapporten har følgende innhold: - Prøvetaking: Nordfeltet, Hansfeltet, Hovedfeltet. - Mineraliseringssoner: 1. ...
... med blokkleting, geologiske observasjoner og geokjemisk prøvetaking av sedimenter og jord. Tilsammen ble anomale områder undersøkt ...
... analyser er utført for å fastslå reproduserbarhet av prøvetaking, analysering og undersøkelsesmetoden som helhet. Resultatene ...
... oppdrag fra Vegkontoret i Troms utførte NGU befaring og prøvetaking av 5 potensielle uttaksområder for pukk i tilknytning til bygging ...
... formål. - Det er utført befaring, kartlegging og prøvetaking. - Løsmasseforekomstene i Lofoten viser seg å ha lite ...
... 0800-3416 96.019 NGU har utført en kartlegging og prøvetaking av kvartsittsoner mellom Sauaksla og Umbukta. Det er funnet flere ...
... over deler av forekomsten. Det er utført kartlegging og prøvetaking i samarbeid med Statens Vegvesen. Hele forekomsten inneholder ca. ...
... angående denne bergarts anvendlighet. Systematisk prøvetaking og kartlegging foreslås. Foreløpig meddelelse vedrørende ...
... en oversikt over de kjente forekomster, resultater av prøvetaking og analyser, og for enkelte av forekomstene en estimering av ...
... rutilrike eklogittbergarter. I 1990 ble det utført ny prøvetaking av to av disse forekomstenee, Furuviknipa i Førde kommune og ...
... 0,7%. Det anbefales å utføre en detaljert kartlegging og prøvetaking for å fastslå kvartsforekomstens interne variasjoner og ...
... inntil rikelig vann er oppnådd. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før ...
... T. Lindahl, I. 0800-3416 90.066 Det er gjort prøvetaking av granitter i området Efjord, Tysfjord og Hamarøy. Det er ialt ...
... m), elektriske motstandsmålinger, borignernger (120 m) og prøvetaking av de viktigste fore- komstene. Rapporten inneholder 10 ...
... - Det er foretatt flyfotostudier, og kartlegging i marka med prøvetaking. - Materialet kan ut fra de foreliggende analyser fra alle ...
... og på bakken samt oppfølgende geologisk kartlegging, prøvetaking og analyse. Det er ikke indikert god grafitt i større mengder ...
... kartlagt. - Det ble lagt vekt på avgrensing og prøvetaking av de forekomende løsmassetyper. Feltarbeidet er supplert med ...
... kommune. Feltundersøkelsene har bestått i kartlegging og prøvetaking etter tradisjonelle feltmetoder. Materialet er senere bearbeidet ...
Havet mottar mange miljøgifter, som lagres i bunnsedimentene. Forurensede sedimenter kan være en kilde til spredning av forurensning i fjordene, og føre til opptak av miljøgifter i levende organismer.
No startar kartlegginga av kystområda på søre Sunnmøre. Målet er sju spesiallaga temakart over fjordbotnen retta mot forvaltninga, og mot fiskeri- og havbruksnæringa.
... syner summen av dei to - eit fall i relativt havnivå frå marin grense ned til nåtidas havoverflate. Figur: Harald Sveian, NGU. Marin grense Norskekysten vart ikkje isfri på ein sommar - det tok fleire ...
Det norske landskapet viser store kontraster, fra slake fjellvidder og rolig innlandsterreng til høyalpine fjell og dypt nedskårne fjorder.
NGU, Kartverket og OLEX har siden 2009 samarbeidet om å gjøre nye detaljerte bunnkart fra Nordland og Troms tilgjengelige for fiskere, oppdrettere og andre brukere i kystsonen.
Applications are invited for an EU funded PhD programme at the Geological Survey of Norway (NGU), including secondments to industrial and university partners. Two positions are available starting from October 2010.
... mer presist, miljøvennlig og effektivt fiske.   Økt marin kartlegging  - Det er nå bekreftet gjennom blant annet dette ... om NGU får anledning til å øke kapasiteten innen marin kartlegging, metodeutvikling og forskning i årene som kommer, sier Jan ...
... viser undersjøiske skred, forteller Thorsnes. MAREANO - marin arealdatabase for norske kyst- og havområder - gjør ny kunnskap ...
... på Andøya. Her finnes både plantefossiler og en rik marin fauna med muslinger, snegler og blekkspruter. Det mest spennende fossilet ...
... 6. juli samme år. Forskerne fant store avsetninger av marin leire og anbefalte blant annet at det "bør utføres en oppfølgende ...
... nivået der havnivået har stått under siste istid kalles marin grense og den strekker seg enkelte steder opp til 220m over dagens ...
... er markert rødt, toktruta har blå strek og stasjoner for prøvetaking er markert i grønne, gule og røde sirkler. Stasjoner fra ...
Integrated coastal zone planning and management (ICZPM) requires adequate knowledge on the marine coastal systems.
NGU gjennomførte i to perioder høsten 2005 og 2006 en innsamling av nedbørsprøver i og utenfor Bergen for å undersøke tilførselen av PCB til området via nedbør. Det er tidligere påvist høye konsentrasjoner av PCB i bl.a. marine sedimenter, byjord og sandfangsmaterialer i Bergen by, og NGU gjennomfører en rekke undersøkelser for å finne mulige kilder til PCB. Denne undersøkelsen fokuserer på våtdeposisjon av PCB7 ut fra målte konsentrasjoner i nedbør.
Norway has a vast marine territory and harvest great wealth from the sea. Despite this dependency on the sea, our knowledge of the seabed environment has remained suprisingly poor, but is now increasing.
Norge har store geologiske ressurser på havbunnen og under havbunnen. For å kunne høste av disse ressursene på en bærekraftig måte er det avgjørende med gode kart og databaser som viser hvor ressursene finnes, og hva de består av.
Undersøkelsesområdene med videostasjoner. Prøvetaking for geologi, biologi og forurensing vil bli utført i 2013. ...
... skal undersøke gasslekkasjene Videre undersøkelser med prøvetaking av kalkutfellinger, bunnsedimenter og gass vil være nødvendige ...
... og i så fall er de mange millioner år gamle. Kun prøvetaking av sedimentene og analyser vil gi svar på hvor gamle de virkelig ...
... over en femårsperiode. Tradisjonell kartlegging og prøvetaking blir kombinert med høyteknologiske målinger fra fly og ...
... god indikator på hvor vi kan finne egnede lokaliteter for prøvetaking. Hittil på toktet er det tatt sedimentprøver fra tre ...
... året. Da kommer forskere fra hele 15 land til Trondheim for prøvetaking av kjerner. Ved universiteter jorden rundt ligger det nå ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.