Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

712 resultater
... midtre del av fylket ligg dei fleste vurderte områda under marin grense. Dette medfører at lausmassane der er svært finkorna og generelt ...
NGU har, i et samarbeidsprosjekt med Møre og Romsdal fylkeskommune, foretatt oversiktskartlegging (1:20 000) av hovedtyper og mektigheter av sjøbunnsavsetninger i Surnadalsfjorden. De refleksjonsseismiske målingene gir grunnlag for differensiering mellom glasimarine-, marine- og deltasedimenter samt randsoner som vesentlig er bygget opp av bre-elv- og morenemateriale.
NGU utførte i juli/august refleksjonsseismiske og refraksjonsseismiske målinger innen kartblad Brattvåg. Hovedformålet var innsamling av data for produksjon av det kombinerte land-sjøkart Brattvåg (M 1:50 000). Denne rapporten summerer opp noen av resultatene som underlag for prosjektering av vannledningstraseer. Vanndypet i det aktuelle området varierer ned til drøyt 120 m. Fast fjell i overflaten er registrert vest for Rødholmen samt i et begrenset område sørvest for dette.
... avsetninger, samt gamle, gjenfylte erosjonskanaler. Dyp til marin leiroverflate under de fluviale avsetn. er framstilt som konturkart Dyp ...
Forkortet: I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel i Ringerike kommune er det innledet et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, BTV-regionen og Norges geologiske undersøkelse.
Det er foretatt 8 vertikale elektriske sonderinger ved Salsnes som ledd i NGUs generelle kvartærgeologiske kartlegging i området (kartblad 1724 III, Jøa). Det er tidligere utført 4 refraksjonsseismiske profiler i området (Dalsegg 1988). Hensikten med målingene var å kartlegge materialtyper og genese. Målingene viser at en i hele området har et topplag med høye motstander, noe som er tolket til å være strandmateriale.
... elveavsetningens tykkelse og lagdeling over godt ledende marin leire,og bare på enkelte steder har en fått reflektorer som kan ...
The MAREANO (Marine AREA database for NOrwegian waters) seabed mapping programme generates a wide range of products, including sediment and benthic biotope maps. Production of these maps relies heavily on full-coverage multibeam data (bathymetry and backscatter) which have revealed the seabed in unprecedented detail, and which form the basis for geological interpretations and the identification of seabed terrain of ecological relevance.
... av NGUs forskningsfartøy FF Seisma ble det gjennomført marin- og hydrogeologiske undersøkelser på Nordbreigrunnen i tidsrommet ...
... og feltobservasjoner ved Brubakken viser at utvasket marin leire ligger over og under grove masser. Deler av leirlaget på toppen er ...
... skred og er en katalog som gir en oversikt over 37 skred i marin leire i Norge. Katalogen er basert på geotekniske data og detaljerte ...
... som Nordland VI. Kartleggingen har foregått ved hjelp av prøvetaking og video, og det er brukt sonar for å studere sedimentlagene ...
... (NGU). - I tillegg kan det være aktuelt med boring og prøvetaking av masser på større dyp for å undersøke hvor dypt ...
NGU har startet arbeidet med å kartlegge løsmassene i Vest-Agder. De gamle, utdaterte kartene skal forbedres. Med nye, gode data kan arealkonflikter avdekkes lettere og fylkets geologiske ressurser utnyttes bedre.
... holdt Afrika og Sør-Amerika sammen, påpeker Gaina. Prøvetaking i zoo Feltarbeidet i Namibia er gjort av norske og ...
... forurensing og helse, sier Ottesen. Det er en prøvetaking med svært lav tetthet dette dreier seg om. I Afrika er det ...
Norske forskere skal kartlegge jordforurensningen i Dublin. Målet er å avsløre om tjærestoffer og tungmetaller som bly kan utgjøre en risiko for folks helse. Den irske hovedstaden mangler kompetanse til å avdekke byens skjulte miljøgifter.
... av dybdeforhold med flerstråle-ekkolodd. Deretter skal prøvetaking og fotografering av havbunnen brukes for å fremstille detaljerte ...
... en miljøteknisk grunnundersøkelse med boring og prøvetaking av masser på større dyp, forteller Jartun. Han påpeker at ...
... vegvesen som følge av dette vil "gjennomføre rettet prøvetaking etter PCB ved mistanke, samt stikkprøver av asfalt fra flere ...
... vannprøve lett bli kontaminert i de forskjellige trinn i en prøvetaking. Geokjemikerne ved NGU har avdekket flere uventende ...
... årene fulgt opp med bakkegeofysikk, geologisk kartlegging, prøvetaking og noe kjerneboring med påfølgende analyser. Det er ventet ...
... er dekket med grus eller stein passer eksempelvis ikke til prøvetaking (se B på bildet under). I enkelte tilfeller når sedimentet ... Disse kuttes opp i en cm tykke skiver om bord rett etter prøvetaking, skivene pakkes hver for seg og fryses ned. De holdes så frosne ...
I en ny studie viser forskere fra Norge og Storbritannia at den arktiske sjøisen for 20.000 år siden dekket et areal dobbelt så stort som den gjør i dag. Likevel var det en smal isfri oase med marint liv mellom de isdekkede kontinentene og havet.
... med geotekniske undersøkelser i tillegg – og helst prøvetaking med laboratorietester – for å tolke og forstå de geofysiske ...
... for faregradsvurdering. Seismiske metoder og eventuelt prøvetaking kan bidra til kartlegging av svake lag i sedimentene. ...
... basert på reell kunnskap. Siktemålet er å etablere en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder (MAREANO), og å ...
... av flere områder i Trøndelag hvor det er store arealer med marin leire. Kvikkleire kan bare oppstå i områder med marin leire, men det er ikke alle områder med marin leire som inneholder ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del av kartleggingsprosjektet er de kjemiske egenskapene til sedimenter fra utvalgte avsetningsbassenger undersøkt.
... seg god i forhold til å skille kvikkleire fra saltholdig marin leire og andre løsmasser, som sand og grus. (Artikkelen fortsetter ... i Sør-Trøndelag. Blå farge indikerer stabil, saltholdig marin leire, mens gul og grønn farge viser mulig forekomst av kvikkleire. ...
... mens det er færre partikler i Varangerfjorden. – Marin forsøpling er et raskt økende miljøproblem over hele verden. ... på tvers av landegrenser. FNs globale kampanje mot marin forsøpling, "Clean Seas", bidrar til å spre informasjon om kildene og ...
Et nytt kart, Biotoper i Barentshavet, er nå publisert på www.ngu.no og www.mareano.no.
... og den påfølgende landheving der saltvannsleire (marin leire) har kommet opp over havnivå. Her har det fått sitt salte porevann delvis erstattet av ferskvann. I Norge har marin leire størst utbredelse i Trøndelag og på Østlandet, men er også ...
Kvartærgeologi er den disiplinen av geologien som omhandler den yngste perioden i jordens historie, de siste ca. 2.6 millioner år. Denne perioden er karakterisert av store klimasvingninger og vekslinger mellom istider og mellomistider.
... Hvis vi en gang i fremtiden også får TETT: Prøvetaking av karbonatskorpe, med en fjernstyrt arm på ROV’en. Svamper og ... påvirkes av tidevannet, og at de kommer i pulser. Prøvetaking for bakterier Havbunnsmiljøet er spesielt der hvor gass ...
... rettet mot natur- stein. Prosjektene har omfattet prøvetaking, kartlegging og vurdering av økonomisk kvalitet. I rapporten ...
... seg å være diatomitt. Nærmere undersøkelser med bl.a. prøvetaking av bunnsedimentet gjennom isen på en rekke vann i området viser ...
... bør kontrolleres med flere prøver i deponiet. Prøvetaking av sigevannet bør utføres for å fastslå om spredning av ...
... elektrisk dybdesondering, naverboring og pionarboring samt prøvetaking (kornfordelings- og sprøhet-og flisighetsprøver). Mulige ...
... P.g.a. overdekket var det umulig ved overflatekartlegging og prøvetaking å danne seg et helhetsbilde av forekomsten. Videre undersøkelser ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.