Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

708 resultater
... detaljkartlagt i målestokk 1:50 000. Resultatene bygger på prøvetaking, boringer og seismiske undersøkelser. Hjellnesforekomsten ...
... med Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking i Finnmark og Troms med en prøvetakingstetthet på 1 prøve pr. ...
... med en Borros borerigg og omfattet både sondering og prøvetaking. Resultatene indikerer at ingen av de undersøkte forekomster er ...
... ledningsevne til bekkevann er undersøkt ved daglig gjentatt prøvetaking av Bakkiljåkka (Karasjok) i perioden 25.juli til 18.august 1981. ...
... Etter oppdrag fra Birger Olafsen er det foretatt befaring og prøvetaking av 3 potensielle uttaksområder for pukk i Snåsa. 2 av ...
... 1650/14C Feltet ble undersøkt med befaring og prøvetaking. Vasskisforekomstene Grunnfjord og Norddalen er omtalt. Det sammer ...
... 0800-3416 740 Oppdraget går ut på befaring med prøvetaking av egnet anleggsted til pukkverk for benyttelse til prosentsten ...
... med Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking i Øst-Finnmark med en prøvetakingstetthet på 1 prøve pr. 30 ...
... grusforekomst. Undersøkelsen har omfattet skovelboring med prøvetaking, kartlegging, høydenivellement samt orienterende ...
... Håkon G. 0800-3416 84.099 Rapporten beskriver prøvetaking og analyser av grunnvann fra fjellbrønner i Nord-Trøndelag. Det ...
... og Troms i samarbeid med de respektive fylkeskommunene. Prøvetaking av løsmasse, bekkesedimenter og bekkevann er fullført sommeren ...
... i et felt ved Laksådal- Oterstrand molybdenfelt. Måling og prøvetaking er gjort i det geofysiske stikningsnettet i området. Det er ...
... er det foretatt en oversiktskartlegging og orienterende prøvetaking av potensielle uttaksområder for knust stein til veiformål på ...
... GM Rapport nr. 510 C Geologisk kartlegging, røsking, prøvetaking. Foreliggende rapport meddeler resultater fra diamantboring av 4 ...
... M 1:250 000 er det valgt ut to områder for oppfølgende prøvetaking for gullprospektering; vestsiden av Kvænangen og området mellom ...
... Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i Finnmark og Troms, med en prøvetakingstetthet på 1 prøve pr. ...
... til vegformål. - Det ble utført befaring og prøvetaking og det ble kjørt sprøhet og flisighet, kornfordeling og ...
... følgende: - Geologisk kartlegging - Slingrammålinger - Prøvetaking av bekkesedimentet - Prøvetaling av mineraljord og humus ...
... påviste to nye soner innenfor måleområdet. Viser prøvetaking at disse sonene kan være av økonomisk interesse, bør nye ...
... Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i et 15 000 km2 område omkring Treriksrøysa. Med en ...
... NGU utført løsmassekartlegging i form av sonderboring m/prøvetaking, seismisk profilering samt kartlegging av åpne løsmassesnitt ...
... for filler for fyllingsdamm. - Befaring, kartlegging, prøvetaking og sondering ble utført. - Reguleringsområde Kalvøysletta - ...
... ble foretatt med blokkleting, geologiske observasjoner og prøvetaking av bekkesedimenter. Undersøkelsene førte ikke til funn av ... områder ble anbefalt undersøkt videre med blokkleting og prøvetaking av bekkesedimenter og mineraljord. Blyprosjektet 1971. ...
... Samme år ble det foretatt en befaring med orienterende prøvetaking. På bakgrunn av dette ble det i 1980 utført kartlegging og prøvetaking av en del interessante sand -og grusavsetninger. ...
... geologisk kartlegging, geokjemiske undersøkelser med prøvetaking av bekkesedimenter og jord og geofysiske målinger (IP). I 1973 ... anbefalse en videre geokjemisk undersøkelse med systematisk prøvetaking av mineraljord laget over fjelloverflaten. Analyse- resultatene ...
... litologi, forstyrrelser i kjernematerialet som resultat av prøvetaking og kjernesplitting, sedimentære strukturer og farge. Det ble ...
Om lag 3.000 deltakere er samlet til EAGEs konferanse i disse dager. Konferansen trekker deltakere fra industri- og forskningsmiljøer fra hele Europa. Her kan du se hva NGU bidrar med.
... de kartlagte områdene, og angir en øvre grense hvor høyt marin leire og strandavsetninger kan forekomme. De tykkeste leiravsetningend, ...
... motstandsforhold, og se om IP-målingene kunne skille marin leire (gir IP-effekt) fra salt grunnvann (liten eller ingen IP-effekt). ... ellers gjort det umulig å skille mellom salt grunnvann og marin leire som årsak til dette lavmotstandslaget. Georadarmålinger og ...
Seismiske og elektriske målinger er utført i to områder på Jomfruland. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge stratigrafi og eventuelle struk- turer i endemoreneavsetningene på øya. Seismiske målinger viser at dyp til fjell ligger i området 15-60 m, og fjelltopografien er svært kupert. Over forsenkninger i fjelltopografien der dyp til fjell er størst, er det indikert en reflektor som ligger drapert over forsenkningene. Denne ligger på ca.
... som Nordland VI. Kartleggingen har foregått ved hjelp av prøvetaking og video, og det er brukt sonar for å studere sedimentlagene ...
... (NGU). - I tillegg kan det være aktuelt med boring og prøvetaking av masser på større dyp for å undersøke hvor dypt ...
NGU har startet arbeidet med å kartlegge løsmassene i Vest-Agder. De gamle, utdaterte kartene skal forbedres. Med nye, gode data kan arealkonflikter avdekkes lettere og fylkets geologiske ressurser utnyttes bedre.
... holdt Afrika og Sør-Amerika sammen, påpeker Gaina. Prøvetaking i zoo Feltarbeidet i Namibia er gjort av norske og ...
... forurensing og helse, sier Ottesen. Det er en prøvetaking med svært lav tetthet dette dreier seg om. I Afrika er det ...
Norske forskere skal kartlegge jordforurensningen i Dublin. Målet er å avsløre om tjærestoffer og tungmetaller som bly kan utgjøre en risiko for folks helse. Den irske hovedstaden mangler kompetanse til å avdekke byens skjulte miljøgifter.
... av dybdeforhold med flerstråle-ekkolodd. Deretter skal prøvetaking og fotografering av havbunnen brukes for å fremstille detaljerte ...
... en miljøteknisk grunnundersøkelse med boring og prøvetaking av masser på større dyp, forteller Jartun. Han påpeker at ...
... vegvesen som følge av dette vil "gjennomføre rettet prøvetaking etter PCB ved mistanke, samt stikkprøver av asfalt fra flere ...
... vannprøve lett bli kontaminert i de forskjellige trinn i en prøvetaking. Geokjemikerne ved NGU har avdekket flere uventende ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.