Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

704 resultater
Dette er en fortsettelse av den magnetiske måling behandlet i rapport 398. Det ble målt ca. 5 000 km profillengde over havområdet mellom Danmark og den norske kyst fra Stavanger til grensen mot Sverige. Resultatet er gjengitt som profilkart i målestokk 1:350 000. Videre bearbeiding og tolking av resultatene er publisert i Sellevoll, M.A. og Aalstad, I. " Magnetic measurements and seismic profiling in the Skagerak" Marine Geophysical Research 1, 284-302.
... på HP3000 utført i forbindelse med programmet "Marin Geologisk Kartlegging". Den inneholder brukerdokumentasjon av et ...
... brunnvatnet inneheld bakteriar, virus eller liknande? Prøvetaking vil oftest ha som formål å avdekkje eventuell risiko for ... forureiningsepisodar vil oftest ikkje verte oppdaga ved prøvetaking. Korleis bør eg gå fram for å ta ei vassprøve for ...
... ved grundig kartlegging med flere metoder; kjerneboring, prøvetaking, mikroskopering og analyser. Påvisning av ressurser av ulike ...
... ble området detaljkartlagt og det ble utført storskala prøvetaking fra området med tilhørende utførlige analyser av både ...
... til analyse bør derfor gjøres umiddelbart etter prøvetaking.   Laboratoriet disponerer også fasiliteter for separasjon ...
... Utregning av antall tonn deponerte masser ved hjelp av prøvetaking, viste seg imidlertid uegnet. Totalregnskap av mengde mudrede ...
... For eksempel planlegging av kartlegging, utstyr for prøvetaking av havbunnen, eller kartlegging av landformer, forteller forskerne ...
... til fjell ved kontrollboring ned i fjell. Prøvetaking  Prøver (L=0,8 m) tas vanligvis opp med en f54 mm ...
... land gjennom de siste ~13000 år, og istidens strandlinje (marin grense) gjenfinnes nå høyt over dagens havnivå, eks. ~86 m o.h. ved Vestre Jakobselv. Marin leire kan potensielt finnes nesten opp mot dette nivået, gjerne overdekt ...
Sedimentenes sammensetning, hvilke former de danner, og hvordan de ligger i landskapet forteller oss hvilke prosesser som har vært med og dannet havbunnen slik den framstår i dag.
Rapporten presenterer resultater av miljøundersøkelsen som ble gjennomført i samarbeid mellom NGU og Astafjordprosjektet fase III. Sedimentkjerner for undersøkelsen ble tatt fra 27 prøvestasjoner spredt over hele Astafjordområdet og Sør-Troms.
... i dette området. Det er også indikasjoner på stabil marin leire. Dette er mest market i vest på profilene 3, 6 og 7, men indikeres ...
Det er utført 2D resistivitetsmålinger i 8 profiler ved Rissa i Sør-Trøndelag som en del av metodeutviklingsprosjektet REMA (Resistivitetsmålinger i marine avsetninger). Prosjektet har som formål å teste anvendeligheten av metoden til å kartlegge kvikkleireforekomster. Lokaliteten ble valgt fordi Rissa har kjente utfordringer knyttet til kvikkleire. I området er det også planlagt ny veg (Fv.
Det er utført 2D resistivitetsmålinger i 7 profiler ved Kattmarka og Gullvika i Namsos kommune (Nord-Trøndelag) som en del av metodeutviklingsprosjektet REMA (Resistivitetsmålinger i marine avsetninger). Prosjektet har som formål å teste anvendeligheten av metoden til å kartlegge kvikkleireforekomster. Lokaliteter i nærheten av og direkte knyttet til skredhendelsen i Kattmarka (13. mars 2009) er valgt som testområde.
... hastighet 1400-1600 m/s regnes hovedsakelig å bestå av marin leire. Det har ikke vært mulig å påvise grovere avsetninger mot dypet ...
... posisjon, før vi igjen beveger oss ut i terrenget til en ny prøvetaking. I lett terreng rekker forskerne å plukke med seg fem-seks ...
... laget kan være finkornede sedimenter godt egnet seg for prøvetaking til geokjemisk analyse. Referanse : Jakobsson, M., ...
... med sedimenter var allerede gjennomboret fra tidligere prøvetaking. Hullene var plugget igjen med isopor for å holde sedimentet på ...
... av grunnstoffet (Birke et al., 2016). Tettere prøvetaking I tillegg til det naturlige, varierende innholdet av ... bør finansieres av staten. Det innebærer en tettere prøvetaking i hele Norge, Norges geologiske undersøkelse er en statlig ...
Quick clay plays an important role in Norway due to the occurrence of several landslides that caused severe damage. Hence, it is of high importance to understand the properties of quick clay and locate it in the subsurface. In this report, 2D resistivity modelling was done in order to study the possibilities and limitations of mapping quick clay and other material. Models of different horizontal layers, dipping interfaces and lenses were analysed.
... andre typer av sensitiv leire) dannes i Norge i områder med marin leire, det vil si leire som opprinnelig er avsatt i saltvann og på grunn ... ustabilt. Kvikkleire utvikles i lommer eller lag i marin leire fortrinnsvis der det er eller har vært stor ... Utbredelse og historiske hendelser I Norge har marin leire størst utbredelse i Trøndelag og på Østlandet. Den er også ...
... disse kart som pdf. Kartapplikasjonen  «Løsmasser og marin grense» er tilgjengelig via NGUs nettsider og viser digitale ... og avledede kartprodukter. Karttjenesten « Marin grense » og det avledete kartproduktet «Mulighet for marin leire» ...
... kapasitetstester, kornfordelingsanalyser av masseprøver og prøvetaking og analyser av geunnvannsprøver. I tillegg er det utført en ...
... - Det ble undersøkt forekomstens utsrekning samt prøvetaking til laboratorieanalyser. - Resultatene av disse undersøkelsene ...
... forespørsel fra Nordenfjeldske Teglverk A/S, utførte NGU prøvetaking, analysering og volumberegning av en leirforekomst like ved ...
... bør bedømmes -det kan være ønskelig med supplerende prøvetaking. Sammenstilling av data over metallinnhold i norsk jord med ...
... 0800-3416 1800/14E Det er gjort en kartlegging og prøvetaking av mineraliseringene i gullfeltet på Ringvassøya. Gullfeltet ...
... Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i et 15 000 km2 område omkring Treriksrøysa. Med en ...
... 0) har NGU i samarbeid med A/S Sydvaranger gjennomført ny prøvetaking av bekkesedimenter i udekkede områder i indre Finnmark. ...
... Erling 0800-3416 1035/2A Rapporten omfatter prøvetaking og resultater av i alt 2 prøver i fast fjell og 33 sand - ...
... utført slingrammålinger, geologiske undersøkelser samt prøvetaking av bunnmorene med henblikk på mikroblokkleting. Rapport 697 med ...
... detaljkartlagt i målestokk 1:50 000. Resultatene bygger på prøvetaking, boringer og seismiske undersøkelser. Hjellnesforekomsten ...
... med Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking i Finnmark og Troms med en prøvetakingstetthet på 1 prøve pr. ...
... med en Borros borerigg og omfattet både sondering og prøvetaking. Resultatene indikerer at ingen av de undersøkte forekomster er ...
... ledningsevne til bekkevann er undersøkt ved daglig gjentatt prøvetaking av Bakkiljåkka (Karasjok) i perioden 25.juli til 18.august 1981. ...
... Etter oppdrag fra Birger Olafsen er det foretatt befaring og prøvetaking av 3 potensielle uttaksområder for pukk i Snåsa. 2 av ...
... 1650/14C Feltet ble undersøkt med befaring og prøvetaking. Vasskisforekomstene Grunnfjord og Norddalen er omtalt. Det sammer ...
... 0800-3416 740 Oppdraget går ut på befaring med prøvetaking av egnet anleggsted til pukkverk for benyttelse til prosentsten ...
... med Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking i Øst-Finnmark med en prøvetakingstetthet på 1 prøve pr. 30 ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.