Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

708 resultater
Bergartene i Bæivasgied'di området blir beskrevet. Stratigrafien og de tektoniske forhold diskuteres. De granodiorittiske til kvartsdiorittiske gneisene i feltets vestlige del er underlaget for arkoser og kvartssandsteiner som ble avsatt i prekambrisk tid (Arkeikum?). Sandsteinene ble metamorfosert, men de inneholder lokalt fortsatt enkelte primære strukturer.
... er å skissere et mer langsiktig program for integrert marin kartlegging av norske havbunnsområder. Sedimentologi og geotekniske ...
Breelvavsetningen ved Bratsberg kirke består hovedsakelig av middels/fin sand. Denne ligger dels på sterkt forvitret fjell, dels på marine silt/leir- sedimenter. Avsetningens mektighet er gjennomsnittlig 5 meter. Infiltrasjonskapasiteten er vurdert på basis av empiriske permeabilitets- verdier.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, med tilskuddsmidler fra Statens Naturskadefon, utført maringeologisk kartlegging langs kysten av Trondheims- fjorden fra Trondheim havn til Hommelvik. Datainnsamlingen i felt er basert på refleksjonsseismisk profilering.
Dette er en fortsettelse av den magnetiske måling behandlet i rapport 398. Det ble målt ca. 5 000 km profillengde over havområdet mellom Danmark og den norske kyst fra Stavanger til grensen mot Sverige. Resultatet er gjengitt som profilkart i målestokk 1:350 000. Videre bearbeiding og tolking av resultatene er publisert i Sellevoll, M.A. og Aalstad, I. " Magnetic measurements and seismic profiling in the Skagerak" Marine Geophysical Research 1, 284-302.
... på HP3000 utført i forbindelse med programmet "Marin Geologisk Kartlegging". Den inneholder brukerdokumentasjon av et ...
... 2020 er temaet «Geologi i kystsonen», med fokus på marin kartlegging, mineralressurser og utbygging/arealplanlegging. Her er ...
... ved grundig kartlegging med flere metoder; kjerneboring, prøvetaking, mikroskopering og analyser. Påvisning av ressurser av ulike ...
... til analyse bør derfor gjøres umiddelbart etter prøvetaking.   Laboratoriet disponerer også fasiliteter for separasjon ...
... Utregning av antall tonn deponerte masser ved hjelp av prøvetaking, viste seg imidlertid uegnet. Totalregnskap av mengde mudrede ...
... For eksempel planlegging av kartlegging, utstyr for prøvetaking av havbunnen, eller kartlegging av landformer, forteller forskerne ...
... til fjell ved kontrollboring ned i fjell. Prøvetaking  Prøver (L=0,8 m) tas vanligvis opp med en f54 mm ...
... ble området detaljkartlagt og det ble utført storskala prøvetaking fra området med tilhørende utførlige analyser av både ...
... land gjennom de siste ~13000 år, og istidens strandlinje (marin grense) gjenfinnes nå høyt over dagens havnivå, eks. ~86 m o.h. ved Vestre Jakobselv. Marin leire kan potensielt finnes nesten opp mot dette nivået, gjerne overdekt ...
Sedimentenes sammensetning, hvilke former de danner, og hvordan de ligger i landskapet forteller oss hvilke prosesser som har vært med og dannet havbunnen slik den framstår i dag.
... posisjon, før vi igjen beveger oss ut i terrenget til en ny prøvetaking. I lett terreng rekker forskerne å plukke med seg fem-seks ...
... laget kan være finkornede sedimenter godt egnet seg for prøvetaking til geokjemisk analyse. Referanse : Jakobsson, M., ...
... med sedimenter var allerede gjennomboret fra tidligere prøvetaking. Hullene var plugget igjen med isopor for å holde sedimentet på ...
... av grunnstoffet (Birke et al., 2016). Tettere prøvetaking I tillegg til det naturlige, varierende innholdet av ... bør finansieres av staten. Det innebærer en tettere prøvetaking i hele Norge, Norges geologiske undersøkelse er en statlig ...
Rapporten presenterer resultater av miljøundersøkelsen som ble gjennomført i samarbeid mellom NGU og Astafjordprosjektet fase III. Sedimentkjerner for undersøkelsen ble tatt fra 27 prøvestasjoner spredt over hele Astafjordområdet og Sør-Troms.
... i dette området. Det er også indikasjoner på stabil marin leire. Dette er mest market i vest på profilene 3, 6 og 7, men indikeres ...
Det er utført 2D resistivitetsmålinger i 8 profiler ved Rissa i Sør-Trøndelag som en del av metodeutviklingsprosjektet REMA (Resistivitetsmålinger i marine avsetninger). Prosjektet har som formål å teste anvendeligheten av metoden til å kartlegge kvikkleireforekomster. Lokaliteten ble valgt fordi Rissa har kjente utfordringer knyttet til kvikkleire. I området er det også planlagt ny veg (Fv.
Det er utført 2D resistivitetsmålinger i 7 profiler ved Kattmarka og Gullvika i Namsos kommune (Nord-Trøndelag) som en del av metodeutviklingsprosjektet REMA (Resistivitetsmålinger i marine avsetninger). Prosjektet har som formål å teste anvendeligheten av metoden til å kartlegge kvikkleireforekomster. Lokaliteter i nærheten av og direkte knyttet til skredhendelsen i Kattmarka (13. mars 2009) er valgt som testområde.
... hastighet 1400-1600 m/s regnes hovedsakelig å bestå av marin leire. Det har ikke vært mulig å påvise grovere avsetninger mot dypet ...
Quick clay plays an important role in Norway due to the occurrence of several landslides that caused severe damage. Hence, it is of high importance to understand the properties of quick clay and locate it in the subsurface. In this report, 2D resistivity modelling was done in order to study the possibilities and limitations of mapping quick clay and other material. Models of different horizontal layers, dipping interfaces and lenses were analysed.
... andre typer av sensitiv leire) dannes i Norge i områder med marin leire, det vil si leire som opprinnelig er avsatt i saltvann og på grunn ... ustabilt. Kvikkleire utvikles i lommer eller lag i marin leire fortrinnsvis der det er eller har vært stor ... Utbredelse og historiske hendelser I Norge har marin leire størst utbredelse i Trøndelag og på Østlandet. Den er også ...
... disse kart som pdf. Kartapplikasjonen  «Løsmasser og marin grense» er tilgjengelig via NGUs nettsider og viser digitale ... og avledede kartprodukter. Karttjenesten « Marin grense » og det avledete kartproduktet «Mulighet for marin leire» ...
Geologisk informasjon om havbunnen er viktig både for fiskeri- og havbruksnæringen. Dataene benyttes både til å unngå miljøødeleggelser og til å øke produktiviteten.
Astafjordene i Sør-Troms skal bli et av de best dokumenterte kystområdene i landet. Målet er en bærekraftig næringsutvikling i fiske, havbruk, turisme og friluftsliv.
NGU flytter fokus for havbunnskartleggingen sørover langs kysten. Nå venter store områder i Norskehavet.
... MARIN LEIRE: Samme utsnitt som kartet over, hentet fra NGUs kvartærgeologiske kart. Blå farger markerer marin leire. - Vi har nå to tjenester som ligger åpen ...
... kapasitetstester, kornfordelingsanalyser av masseprøver og prøvetaking og analyser av geunnvannsprøver. I tillegg er det utført en ...
... - Det ble undersøkt forekomstens utsrekning samt prøvetaking til laboratorieanalyser. - Resultatene av disse undersøkelsene ...
... forespørsel fra Nordenfjeldske Teglverk A/S, utførte NGU prøvetaking, analysering og volumberegning av en leirforekomst like ved ...
... bør bedømmes -det kan være ønskelig med supplerende prøvetaking. Sammenstilling av data over metallinnhold i norsk jord med ...
... 0800-3416 1800/14E Det er gjort en kartlegging og prøvetaking av mineraliseringene i gullfeltet på Ringvassøya. Gullfeltet ...
... Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i et 15 000 km2 område omkring Treriksrøysa. Med en ...
... 0) har NGU i samarbeid med A/S Sydvaranger gjennomført ny prøvetaking av bekkesedimenter i udekkede områder i indre Finnmark. ...
... Erling 0800-3416 1035/2A Rapporten omfatter prøvetaking og resultater av i alt 2 prøver i fast fjell og 33 sand - ...
... utført slingrammålinger, geologiske undersøkelser samt prøvetaking av bunnmorene med henblikk på mikroblokkleting. Rapport 697 med ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.