Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

704 resultater
Basert på informasjon fra Fiskerisjefen i Nordland og Nordland Fiskeoppdretter- lags kjennskap til oppdrettsnæringa er det satt sammen et digitalt kart over anleggene og godkjente lokaliteter for settefisk, lakseslakterier, matfisk, marine fiskearter og skjell. Informasjon om anleggene og lokalitetene er oppdatert pr. 1.5.95.
Det er ønsket grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Gneisbergartene på stedet er nær totalt overdekket, og en boring i disse vil være svært risikofylt. Det kan være aktuelt å grave brønner langs Vorma, hvor det er en brønn fra før. Prøvepumping av denne, og bakteriologisk undersøkelse av vannet foreslås. En søppelfylling i nærheten kan forurense Vorma, og kansje også grunnvannet, selv om den ligger på tykke marine leirer.
For grunnvannsforsyning til eksisterende spredt bosetting og ny tettbebyggelse i alt ca. 50 gårder og bolighus/leiligheter - er foreslått en liggende rør- brønn i elveavsetninger på Kvannsletta langs Vefsna. På stedet har en ca. 5 m grus/sand over marine leirer. Alternativet er tatt ut 2 lokaliteter for fjellboring.
... jordplate- måler (Metraterr 2) på 5 randavsetninger under marin grense. - Hensikten med målingene var å fremskaffe positive eller ...
... inngår i det maringeolog- iske kartleggingsprogrammet om marin forurensning. Rapporten gir en oversikt over og refererer til innsamlede ...
Marine leirer kan være et aktuelt råstoff i produksjonen av steinull. Produksjonsprosessen setter bestemte krav til leiras sammensetning (kornfordeling, mineralogi, kjemi). Industriutnyttelse setter forøvrig krav til tilgjengelighet, volum, uttaksmuligheter osv. Denne rapporten er basert på en forundersøkelse for å finne fram til aktuelle forekomster i området omkring Moss. Fire forekomstområder er tatt ut som aktuelle for nærmere undersøkelse.
IMPATLAS is a PC based database management system which handles approximately 3 Mbyte of geographic vector-data (X-Y data), including the Norwegian coastline, islands, rivers, lakes, roads, country-boundaries and petrophysical sampling sites in Norway. The program generate detailed UTM maps or data-subsets which are integrated with IMP modelling programs or marine-geophysical systems. The report describes how to use IMPATLAS.
... over løsmassestrukturer, grunnvannsstand og dyp til marin leire. Georadarmålingene ga meget gode opptak, som viser elveavsetningens tykkelse og lagdeling over godt ledende marin leire. Lagdelingen viser klassisk deltaut- bygging med topset-, foreset- ...
Tomten, som er valgt for det fremtidige Hålogaland Teater er undersøkt for innhold av miljøgifter. Det er også tatt marine sediment prøver fra sjøbunnen rett ut for tomten. I alt ble det gravd tre grøfter i tomten, ned til ca. 2 m under terreng. Det ble også tatt prøver av byjord lagt på bakken på tomten. Resultatene av analysene for tungmetaller og organiske miljøgifter i de tre gropene viser, at det bare forekommer litt for høye verdier av arsen i de fleste prøvene fra gropene.
NGU har tidligere utført hydrogeologiske undersøkelser i Rafsbotn for å kartlegge mulighetene for uttak av grunnvann fra løsmasser til kommunal vannforsyning. Eksisterende vannforsyning i området er basert på overflatevann med tidvis dårlig kvalitet. Vannbehovet er anslått til ca 2,5 l/s. Det foreligger planer om en større turistutbygging i området som på sikt kan gi et vannbehov på 5-6 l/s.
... og landskapselementer, med hovedfokus pa områdene under marin grense (MG). Det er ikke funnet spor etter flyktig eller sensitiv marin leire innenfor kartbladet, og finere masser i form av silt er kun funnet ...
De geofysiske undersøkelsene er utført i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging innenfor kartblad 1712 I Landesund (M 1:50 000). Foruten 5 refraksjonsseismiske profiler med samlet lengde 1,66 km omfatter målingene 3 km elektromagnetisk profilering og vel 0,8 km kombinert elektrisk profilering/sondering. Langs et 1 km langt seismikk-profil på tvers av ra-avsetningene stikker det opp en fjellrygg under nordlige halvdel med ca. 15 m løsmasseoverdekke over ryggtoppen.
... Henning Longva, Oddvar 0800-3416 99.081 Prøvetaking med FF "Seisma" ble gjennomført i perioden 25. - 29. Mai 1999 i ... fra land til sjøen. Toktet inkluderte grunnseismikk og prøvetaking i Jarfjord, Bøkfjorden, Korsfjorden, Neidenfjorden, Kjøfjord, ...
... enda. Lovverket er forøvrig strengt når det gjelder prøvetaking for vitenskapelige analyser av "arkeologisk" stein. Muligens ...
... ut til å være av betydning om bergoverflaten er dekket av marin leire eller andre tette løsmasselag ved at radongassen ikke kan ... i Østfold med verdier på 32000 Bequerel per liter. Prøvetaking av fem borebrønner annenhver uke gjennom et helt år, viste ...
... A.S. har NGU utført detaljert geologisk kartlegging og prøvetaking av tunnelene i gruva i Jordalsnuten for å kunne planlegge den ... med god kvalitet, og det sanlede bilde av kartlegging, prøvetaking og boring viser at flere områder innen gruva ser ut til å ha ...
... geologisk kart- legging, slingrammålinger, blokkleting og prøvetaking av morene, prøvetaking av sedimenter. Blyprosjektet 1969. Undersøkelser av bly i ...
... Sveio kommuner. Arbeidet har omfattet geologisk kartlegging, prøvetaking av kvarts for LA-ICP-MS analyser og prøvetaking av kvartsitter og feltspat fra sidesteinen for XRF analyser. ...
... 1986-87 en regional geokjemisk undersøkelse av Svalbard med prøvetaking av "flomsedimenter". Kartleggingen viste klare provinser med ... rapporten omhandler oppfølgingen av en slik provins med prøvetaking av ravineprøver i området rundt St. Jonsfjorden. Det undersøkte ...
... 85.133 I Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking over ca. 2/3 av Finnmark og påvist en bariumprovins i ... Statoil og NGU for 1) å fullføre den regionale geokjemiske prøvetaking i Finnmark og 2) å følge opp geokjemiske anomalier. Rapporten ...
... 0) har NGU i samarbeid med A/S Sydvaranger gjennomført ny prøvetaking av bekkesedimenter i udekkede områder i Indre Troms/Finnmark. Prøvemateriale fra tidligere prøvetaking, utført sesongene 1973-1974 hadde meget tett prøvetetthet, dvs. ...
... med Havforskningsinstituttet (HI) og Kartverket. Prøvetaking av sedimenter for forurensingsundersøkelser er gjennomført ... er multikjernetakeren spesielt anvendelig for denne type prøvetaking. I sedimentkjernene er det mulig å se noen av prosessene som ...
... fiskefartøy er senket i området. Se NTNU-video fra prøvetaking på fjordbunnen her Sterk erosjon - Problemet er at ...
... prikker viser stasjoner der det i tillegg er gjennomført prøvetaking av havbunnen. Varangerfjorden øst for Varangerhalvøya ... gjøres slik at overflaten ikke blir forstyrret under prøvetaking. En sedimentkjerne med vann over uforstyrrede sedimenter ses i ...
... av sårbare og miljøsensitive havbunnsområder. Prøvetaking Arbeidet har pågått fra HIs forskningsfartøy Håkon Mosby ... utstyr til disposisjon for miljøgeokjemisk prøvetaking. Multicorer brukes for å ta uberørte sedimentprøver fra den ...
... og sedimentkilder. Flomsedimenter presenterer et smart prøvetaking medium fordi: Sediment suspendert under flom har en ... Flomsediment er tilgjengelig over hele kloden. Prøvetaking av både nyere flomsedimenter og sedimenter fra perioden under den ...
... dette direktivet forvaltes av Miljødirektoratet. Prøvetaking og feltmålinger på LGN-stasjon Øverbygd i Målselv kommune. ...
... utført malmgeologiske undersøkelser og geokjemisk prøvetaking av bekkesedimenter og bergarter. Prøvene ble analysert på Cu, ...
... størst ut fra Statens Vegvesens ønsker. Det ble foretatt prøvetaking av 13 fastfjellsforekomster og 11 sand -og grusprøver. Fast ...
... 85.069 Rapporten oppsummerer status når det gjelder prøvetaking, analysering, databehandling og karttegning. Det gis detaljerte ...
Lund, Bjørn 0800-3416 89.033 Det er uført prøvetaking, spalteforsøk og kvalitetsbedømming av skifer innenfor et ...
... med Statoil utført refleksjonsseismiske undersøkelser og prøvetaking i bukta ost for Fånestangen, Trondheimsfjorden. Undersøkelsen ...
Sand, Kari 0800-3416 86.175 Geokjemisk prøvetaking av bekkesedimenter fra Nordkalotten viser høye BA-verdier i ...
... 0) har NGU i samarbeid med A/S Sydvaranger gjennomført ny prøvetaking av bekkesedimenter i udekkede områder i indre Finnmark. ...
... benyttet. Toktet inngår i MGK-programmets undersøkelser om marin forurensning. Rapporten gir en oversikt over og refererer til innsamlete ...
... benyttet. Toktet inngår i MGK-programmets undersøkelser om marin forurensning. Rapporten gir en oversikt over og refererer til innsamlete ...
Bergartene i Bæivasgied'di området blir beskrevet. Stratigrafien og de tektoniske forhold diskuteres. De granodiorittiske til kvartsdiorittiske gneisene i feltets vestlige del er underlaget for arkoser og kvartssandsteiner som ble avsatt i prekambrisk tid (Arkeikum?). Sandsteinene ble metamorfosert, men de inneholder lokalt fortsatt enkelte primære strukturer.
... er å skissere et mer langsiktig program for integrert marin kartlegging av norske havbunnsområder. Sedimentologi og geotekniske ...
Breelvavsetningen ved Bratsberg kirke består hovedsakelig av middels/fin sand. Denne ligger dels på sterkt forvitret fjell, dels på marine silt/leir- sedimenter. Avsetningens mektighet er gjennomsnittlig 5 meter. Infiltrasjonskapasiteten er vurdert på basis av empiriske permeabilitets- verdier.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, med tilskuddsmidler fra Statens Naturskadefon, utført maringeologisk kartlegging langs kysten av Trondheims- fjorden fra Trondheim havn til Hommelvik. Datainnsamlingen i felt er basert på refleksjonsseismisk profilering.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.