Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

708 resultater
... Package 10 of the project “Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal” – a pilot project for mapping marine nature ...
NGU har egen vannprøvetaker for borehull. Den kan tilkobles vinsjene som brukes til de øvrige sondene.
... består av korte beskrivelser, foto og oversikt over prøvetaking. Det ble utført prøvetaking av organisk materiale, og noe av dette ble i etterkant valgt ut ...
Marin leire ble opprinnelig avsatt på sjøbunnen under og etter siste istid. ... og et skred kan utløses . Hvis vi skal finne marin leire eller kvikkleire, må man være under det vi kaller marin grense (MG). MG er det høyeste nivået havet stod etter siste istid, og ...
... B. Logn, Ø. 0800-3416 1133 1. Detaljert prøvetaking av bekkesedimenter fra Gjersvikforekomstens nærmeste omgivelser. 2. Prøvetaking av jord på begge sider av bekkene. 3. Systematisk prøvetaking av ...
FLORØ: Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utarbeidet detaljerte kart fra sjøbunnen i fire kommuner i Sogn og Fjordane. Kartene er ment å styrke forvaltningen av de kystnære områdene.
The Skagerrak Project is the first major task of the MGK-programme (MGK is the Norwegian acronomy for Marine geological mapping of Norwegian sea-floor areas) which is a joint effort of six governmental institutions involved in various aspects of marine work.
... Me har sett døme på at ein gullring på fingeren under prøvetaking kan gje tydelege utslag på analyseresultata, og gullresultata ... Prøvetaking av ordinær prøve og feltduplikat. Foto: Hild Sissel Thorsnes ...
... en naturlig metanlekkasje nordvest av Svalbard viser prøvetaking på havbunnen (se videoen i høyre spalte). Målet er å få bedre ... More exiting stories are soon to be published. Prøvetaking rundt en naturlig lekkasjesone nordvest for Svalbard. NORCRUST ...
... Kilde: Rolf Tore Ottesen og Morten Jartun.  Prøvetaking av sandfangsmasser. Analyse av PCB og andre miljøgifter fanget ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del av prosjektet skal de kjemiske egenskapene til havbunnssedimentene undersøkes, og dette vil danne grunnlag for klassifisering av miljøtilstanden til de marine vannforekomstene i vannområdet Ofotfjorden.
... av miljøtilstanden i de ulike delene av studieområdet. Prøvetaking ble prioritert i avsetningsbassenger der finkornet materiale ...
A comparative study is presented of granitic groundwaters from the Hvaler islands, southeastern Norway (11 samples) and the Scilly islands, southwestern England (10 samples). The islands display similar bulk lithologies and land use, but differing glaciation and hence weathering histories. The groundwater of both groups bears a strong marine signature, although the Hvaler islands display less marine influence and a greater degree of water-rock interaction.
... utstyr som spade og stikkbor til jordartsobserasjon og prøvetaking. Ingen kartblad er ferdig kartlagt. Deler av 6 blad er sammenstilt ...
... elveavsetningenes tykkelse og lagdeling over godt ledende marin leire. Lagdelingen viser for det meste skiftninger mellom bølgende og ...
Sand, Kari 0800-3416 85.108 Geokjemisk prøvetaking av morene i Finnmark fylke viser høye Au-verdier nord for ... Au-innhold. Til tross for dette, anbefales det en tettere prøvetaking av grunne jordprøver i området. Oppfølging av Au-anomali ved ...
... Samarbeid over flere år Feltarbeid på Svalbard. Prøvetaking av maling fra bygninger. PCB-prosjektet på Svalbard startet ... kilder av PCB. Etter at vi har gjennomført kartlegging og prøvetaking, er det gjennomført fjerning og sanering av PCB-holdig utstyr i ...
Fra fjorder til dype hav. NGUs medarbeidere er med på hele 40 bidrag i den nye boka "Atlas of submarine glacial landforms".
... Mogens Erichsen, Eyolf 0800-3416 Kartlegging og prøvetaking for Ringknuten pukkverk 2010.069 To områder er kartlagt i ...
... ved hjelp av multistråleekkolodd (EM2040), prøvetaking av bunnsedimentene med hjelp av grabb, gravitasjonsprøvetaker og ...
... viser store løsmasemektigheter (20- 55m) over godt ledende marin leire. Opptaket fra Grandan viser lagdeling med klassisk deltautbygging ...
... bergarter med strøk nordøst-sørvest. I dalbunnen ligger marin silt og leire over berggrunnen. Noe sand og grus (strandavsetninger) ...
Uttak av boreplass i varierte gneisbergarter for grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Det frarådes å bore på fremtidig gårdstun; til tross for tykke(?) marine leirer kan en ikke se helt bort fra forurensningsfaren fra fremtidig grise- hus.
... kort oversikt over kvartærgeologen i Verdal. Isavsmelting, marin grense, landheving og landskapsutvikling gjennom de siste 10.000 år blir ...
Rohr-Torp, Erik 0800-3416 90.064 Borebrønn over marin grense gir salt vann. Saltet kan skyldes nærliggende blyverk. Det ...
Kornfordelingsanalyser på et utvalg sedimentprøver fra forskjel!ige steder i Norge (marine og glasimarine sedimenter) er utfført på parallelle prøver ved hjelp av Sedigraph og Coulter LS200 laser (optisk modell "Leire"). Sammenligning viser at leirinnholdet (<2 mikro m) målt med Sedigraph er omkring firedobbelt av mengden målt med laser. Sedigraph viser også noe høyere verdier av mengde materiale <20 mikro m.
... på HP9836 utført i forbindelse med programmet "Marin Geologisk Kartlegging". Den inneholder brukerdokumentasjon for ...
Roland, Gard O-81101 Sonderboringer og prøvetaking av masse til infiltrasjon av avløpsvann. Grunnundersøkelser ...
... Hele Afrika kan trolig dekkes med kun 113 steder for prøvetaking. Det dekker nedbørsområdene for de fem største elevene på ... eller mindre forgiftet vann hver dag. Samtidig kan en slik prøvetaking og kartlegging bidra til kunnskap om både mineralressurser, ...
... barytt på Sørøya. Undersøkelsene besto i hovedsak av prøvetaking/analysering og måling med bærbar XRF (analyseinstrument som kan ...
... informasjon gjennom en ny, omfattende kartlegging og prøvetaking, støttet av geofysiske målinger fra både båt, fly og ...
... Sist sommer arbeidet et bredt sammensatt forskerteam med prøvetaking og undersøkelser flere steder på Svalbard. I noen prøver fra ...
... fra Forprosjektet som har følgende tre aktiviteter: prøvetaking på land med 8 borhull, prøvetaking på sjø med 5 stasjoner, og grunnundersøkelser med Georadar. ...
... 0) har NGU i samarbeid med A/S Sydvaranger gjennomført ny prøvetaking av bekkesedimenter i udekkede områder i indre Finnmark. Prøvemateriale fra tidligere prøvetaking, utført i perioden 1958-1959 hadde meget tett prøvetetthet, dvs. ...
... dominerende strømretning. Vi har også gjennomført prøvetaking for kjemiske analyser av sedimenter. Prøvetakingen ble meget ... mellom Nordkapp og Sørkapp. En forutsetning for vellykket prøvetaking er at det er mye finkornige sedimenter - slam eller sandholdig ...
... ved å  sammenstille og modellere resultatene av NGUs prøvetaking med dybde-, bølge- og strømforhold. NØYAKTIG: ...
... i 1986-87 en regional geokjemisk kartlegging av Svalbard med prøvetaking av "flomsedimenter". Kartleggingen viste klare provinser med ... Denne rapporten omhandler oppfølging av en slik provins med prøvetaking av ravineprøver i et område N-Ø for Ny Ålesund. Det ...
... av disse funn. Det er gjort geologiske detaljkartlegging, prøvetaking og radiometriske målinger over granittkontakten SØ for ... uinteressante. Videre arbeid med geologisk kartlegging, prøvetaking, IP-målinger, radon- målinger og jordgeokjemi foreslås gjort i ...
... 0) har NGU i samarbeid med A/S Sydvaranger gjennomført ny prøvetaking av bekkesedimenter i udekkede områder i indre Finnmark. Prøvemateriale fra tidligere prøvetaking, utført i sesongen 1960, hadde meget tett prøvetetthet, dvs. 2 ...
... 0) har NGU i samarbeid med A/S Sydvaranger gjennomført ny prøvetaking av bekkesedimenter i udekkede områder i indre Finnmark. Prøvemateriale fra tidligere prøvetaking, utført i sesongen 1960, hadde meget tett prøvetetthet, dvs. 2 ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.