Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

712 resultater
... Dette ville foruten å gi en representativ prøvetaking av lokaliteten, også informere om hvordan gullet eventuelt ... utvelgelse av hvilke prøver som skal mineralsepareres. Prøvetaking av fastfjellprøver for tungmineralseparering, Finnmarksprogrammet ...
... å få en bedre forståelse av problemstillinger knyttet til prøvetaking i dagfjellsonen og for å utarbeide en ny metodikk for ... området. Påvirkninger av mekaniske egenskaper ved prøvetaking i dagfjellsonen. ...
... registrerte mineraliseringer av Zn eller Mo. Befaring og prøvetaking i Spenningsbyfeltet, Nittedal, Akershus. ...
... opptrer der skjerpingen har påvist sulfidfylte sprekker. Prøvetaking og geokjemiske undersøkelser Borras Kopper-koboltskjerp. ...
... oversikt over kostnadene. Feltrapport 1985. Geokjemisk prøvetaking på Varangerhalvøya ...
... utført og gir en oversikt over kostnadene. Geokjemisk prøvetaking i Vest-Finnmark. Feltrapport 1985. ...
... pegmatittanvisning i samme området ble samtidig utført. Prøvetaking og vurdering av kvartsittforekomst ved Dokkedalen ...
Eksempel fra kartapplikasjonen "Løsmasser og marin grense" hvor du kan se den marine grensa og MML i Åndalsnes i Møre og Romsdal. Finkornige marine avsetninger, herunder marin leire og kvikkleire, finnes kun innenfor den løsmassetypen som kalles ...
I mai starter et feltarbeid som skal gi fullstendige kart over havbunnen i Astafjordene i Sør-Troms. Håpet er at dette vil danne skole for kartlegging av resten av norskekysten.
Sør-Trøndelag Fylkeskommune ønskjer ein oversikt over undersjøiske sand- og grusressursar som basis for tildeling av opptakskonsesjonar. Det er gjennomført eit skrivebordsstudium for å finne slike moglege undersjøiske kalksand-, sand- og grusressursar i Sør-Trøndelag fylke. Studiet er basert på tilgjengeleg geologisk litteratur, ressurskart frå Grus- og Pukkregisteret ved NGU, topografiske kart og sjøkart, samt på kommunikasjon med biologar og næringsdrivande i opptaksbransjen.
- Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. ... undersøkelse (NGU). Den stiplede linjen viser marin grense, her fra samme sted som bildet over, Høgmælen. Marin leire og kvikkleire Forskerne fastslår at det er viktig å kjenne ...
Ny versjon av WMS-tjenesten for Marine naturtyper er nå klar til bruk.
Denne løsmassetypen finnes kun under marin grense (MG) og vises med mellomblå farge på kvartærgeologisk kart der ... følgende: Hav- og fjordavsetninger finnes ofte under marin strandavsetning, elveavsetning og torv/myr. I tillegg finnes de også ...
Type 1: Svært stor-polygoner som vises over marin grense Type 2: Mer om usikkerhet i det kvartærgeologiske grunnlaget ... Type 3: Polygoner med tykke toppdekker som krysser marin grense Type 4: Kvartærgeologiske detaljkart er ennå ikke inkludert ...
... i samarbeid med Jernbaneverket utarbeidet en veileder for prøvetaking og kjemiske analyser av pukk. Veilederen bygger på "NGU Rapport ... Undersøkelser av kjemisk sammensetning i pukk og krav til prøvetaking og kjemiske analyser" Bakgrunnen for denne veilederen er at ...
... og to 3. prioritet. Ni områder var på forhånd utpekt til prøvetaking av børstemark, hvorav tre var utenfor områder pekt ut for ... multistråleekkolodd og en rask tolkning av dataene ombord. Prøvetaking av sediment foregikk med bruk av multicorer og boxcorer. Bomtrål ...
... http://geo.ngu.no/mapserver/MarinLandskapWMS/? Marin grense http://geo.ngu.no/mapserver/MarinGrenseWMS/? ...
... H. 0800-3416 1650/59A Radiometriske målinger og prøvetaking er gjort langs i alt 5 profiler. Det ble tilsammen tatt 75 ... mineraloptiske undersøkelser. Radiometriske målinger og prøvetaking i Rendalsvik grafittfelt. Meløy, Nordland. ...
Denne rapporten oppsummerer arbeidet med framstilling av et kart over marine biotoper i Sør-Troms. Med biotopkartet er det nå utarbeidet 8 forskjellige marine grunnkart i Astafjordprosjektet fase II og III (www.astafjordprosjektet.com). Marine grunnkart gir grunnleggende, stedfestet informasjon om sjøbunnen presentert på en slik måte at informasjonen kan legges lag på lag. En biotop er et område med en bestemt sammensetning av plante-og dyrearter som lever under ensartede miljøforhold.
... denne blåkvartsen skal kunne anvendes til ferrosilisium. Prøvetaking av Ytterøya blåkvartsforekomster, Levanger, Nord- Trøndelag ...
... ppm U, 81 ppm Sn, 506 ppm Y, 241 ppm Nb og 288 ppm Ce. Prøvetaking og radiometriske målinger ved Bordvedåga, Høgtuva-vinduet ...
... til at den kan la seg utnytte økonomisk. Kartlegging og prøvetaking av kvarts på Magerøy i Finnmark. ...
... men kan tenkes nyttet til jordbruksformål. Prøvetaking og kartlegging av kalkstein og dolomitt i Finnmark. ...
... og prøvetatt for om mulig å påvise større mengder. Prøvetaking og kartlegging av dolomitt og kalkstein i Troms. ...
... nye interessante anomalier. Radonmålinger i vann, prøvetaking av bekkesedimenter og vann ved Orrefjell. ...
... interesse. Geologisk kartlegging ved Katteratvatn med prøvetaking av Pb-Zn forekomstene ...
... -koordinater: Harlifjell 260 675 Radiometriske målinger, prøvetaking av Pack-sack-boringer på Harelifjell. ...
... Rieppeforekomsten, som det anbefales søkt utmål på. Prøvetaking og talkflotasjon samt totalvurdering av Rieppe-forekomsten. ...
Bærekraftig verdiskapning og god forvaltning av naturressursene i kystsonen forutsetter at brukerne har tilgang til gode grunnlagsdata. Dette prosjektet har hatt som mål å bedre tilgangen til slike data, gjennom å gjøre ny detaljert sjøbunnsinformasjon tilgjengelig gjennom de elektroniske kartplottesystemene som brukes om bord i fartøyer.
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har satt av midler for å nyttiggjøre seg informasjonen fra Mareano-programmet innen fiskeflåten. I prosjektet "Nye marine grunndata i fiskeri- og havbruksnæringen" er det utviklet verktøy og prosedyrer for å gjøre detaljerte sjøbunnsdata (dybdedata, sedimenthardhet, sedimenttype) tilgjengelig for fiskeflåten og havbruksnæringen.
NGUs maringeologiske temakart er samla og gjort tilgjengeleg på ein og same stad. Du finn dei no i same innpakking som NGUs andre kartinnsyn.
En serie med nye, høyoppløselige kart over sjøbunnen på Søre Sunnmøre er nå tilgjengelige. Kartene gir en detaljert framstilling av bunntype og terrengvariasjon over 800 km2 av sjøbunnen i kommunene Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven.
Det er utført undersøkelser av marine skred- og sedimentasjonsprosesser i utvalgte deler av Trondheimsleia og Trondheimsfjorden ved hjelp av multistråleekkolodd, grunnseismikk og korte kjerner. Ett av formålene med undersøkelsen har vært å kartlegge skredfare, som kan påvirke plassering av en gassrørledning mellom Tjeldbergodden og Skogn. Fire områder er pekt ut som spesielt skredutsatte.
... grunnen til et mer langsiktig program for integrert marin kartlegging av norske havbunnsområder. Prøvetaking (NGU:9901, HI: 1999104) på midt-norsk sokkel, Vøringplatået og ...
NGU og Astafjordprosjektet overleverer nå oppdaterte og nye marine grunnkart til kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Skånland, Torsken og Tranøy.
Havet har stått ca 200 meter høyere enn dagens nivå for ca 9500 år siden. Overflaten til dagens Mjøsa ligger på ca 130-140 moh. Hvorfor har vi da ikke marine avsetninger fra Minnesund og oppover langs Mjøsa?
13th International Conference on Gas in Marine Sediments is an interdisciplinary conference that brings together scientists, promoting the study of natural gas and release systems on a global scale to facilitate interdisciplinary and international c
... Olsen, Lars 0800-3416 Sammenstilling av data for marin grense i Norge 2012.063 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utviklet en databasestruktur for registrering av marin grense (MG) i Norge. MG-verdier fra en rekke ulike kilder er registrert i ...
... på pegmatittenes interne oppbygging og geometri. Videre prøvetaking bør skje med diamantsag eller kjernebormaskin samtidig med at ... kvarts- og feltspat-råstoffer på Sørlandet, I: Regional prøvetaking av utvalgte feltspatbrudd i Frolandsområdet ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.