164 resultater
... aktuelle områdene. Finnes det lister med angivelse av marin grense (MG) f.eks. kommunevis for Norge? Marin grense Marin grense ...
... begrenset utbredelse av marine avsetninger (dvs. leire). Marin leire fins i områder som ligger under marin grense (det høyeste nivået havet sto etter istiden). Marin grense er ...
Høyden for den marin grensen avhenger av hvor man er i Norge og varierer mellom 0 og 220 meter over havet,. Marin grense angir dermed høyeste mulige nivå for marine sedimenter som er ... kartet her Last ned datasett her Les mer om marin grense   NGU har lansert nytt datasett som viser marin grense ...
Marin grense (dvs havets høyeste nivå) i Sandnes, kan settes til ca 25 m. ... Sandnes, og hvor lenge er det siden Sandnes ble isfritt? Marin grense i Sandnes Marin grense i Sandnes ...
Det finst ei registrering av MG (marin grense) frå Glomen - på 103 m.o.h. Kilde/referanse: Rasmussen, ... Norges geologiske undersøkelse 369, 1-31 Hva er Marin Grense (MG) innerst i Glomfjorden (Glomen/Fykan) i Meløy kommune i Nordland? Marin grense innerst i Glomfjorden Marin grense innerst i Glomfjorden ...
I mai starter et feltarbeid som skal gi fullstendige kart over havbunnen i Astafjordene i Sør-Troms. Håpet er at dette vil danne skole for kartlegging av resten av norskekysten.
- Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. ... undersøkelse (NGU). Den stiplede linjen viser marin grense, her fra samme sted som bildet over, Høgmælen. Marin leire og kvikkleire Forskerne fastslår at det er viktig å kjenne ...
Ny versjon av WMS-tjenesten for Marine naturtyper er nå klar til bruk.
... http://geo.ngu.no/mapserver/MarinLandskapWMS/? Marin grense http://geo.ngu.no/mapserver/MarinGrenseWMS/? ...
NGUs maringeologiske temakart er samla og gjort tilgjengeleg på ein og same stad. Du finn dei no i same innpakking som NGUs andre kartinnsyn.
En serie med nye, høyoppløselige kart over sjøbunnen på Søre Sunnmøre er nå tilgjengelige. Kartene gir en detaljert framstilling av bunntype og terrengvariasjon over 800 km2 av sjøbunnen i kommunene Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven.
NGU og Astafjordprosjektet overleverer nå oppdaterte og nye marine grunnkart til kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Skånland, Torsken og Tranøy.
Havet har stått ca 200 meter høyere enn dagens nivå for ca 9500 år siden. Overflaten til dagens Mjøsa ligger på ca 130-140 moh. Hvorfor har vi da ikke marine avsetninger fra Minnesund og oppover langs Mjøsa?
... kan du gå direkte til karttjenesten. Velg "Kart", deretter "Marin grense og mulighet for marin leire". Marin leire, herunder kvikkleire, får mye oppmerksomhet, ...
... til å gi en felles kunnskapsplattform for forvaltning, marin næring og forskning som kan redusere konflikter og peke på nye ... fylkeskommune) En komplett marin kartlegging av Fosnes i Nord-Trøndelag er gjennomført. ...
... Møller i Herøy kommune. Ved hjelp av video, ekkolodd, prøvetaking og detaljerte djupnedata frå Kartverket, er det teikna ...
... – Kartlegging er viktig.Den ekstra satsingen på marin kartlegging i kystsonen, som starter i år, får nytte på mange ...
Geologisk kartlegging av havbunnen og framstilling av marine grunnkart til offentlig bruk er en viktig del av NGUs virksomhet.
... å stimulere aktivitet og nyutvikling innenfor maritim og marin industri har fokus i Europa. I Norge har vi hittil vært mest opptatt av ... godt samarbeid mellom industrien og institusjoner som driver marin datainnsamling. Samarbeidet er nødvendig for å sikre veksten innen blå ...
... viser materiale som er vasket av bølger i strandsonen/under marin grense. Disse består gjerne av sand på beskyttede steder, grus og stein ...
... og karttjenestene. Standardiserte data - Marin forskning er tverrfaglig, og EMODNET Geology har klart å samle og ...
Forskerhjørnet: Kveithola, en marin dal på kontinentalsokkelen nordvest for Bjørnøya, har vært hyppig ...
... nasjonalbudsjett å auke løyvinga til MAREANO-programmet (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder) med ni millionar kroner. ...
... og Statens kartverk Sjø har på nytt foreslått "MAREANO - marin arealdatabase for norske kyst- og havområder" overfor ... et geografisk grensesnitt, som tilsammen utgjør en virtuell marin arealdatabase. Omfattende ny innsamling av havbunnsdata (dybdeforhold, ...
... i arbeidet i det landsomfattende, statlige prosjektet Marin verneplan for kystområder. Her er nemlig alle landets kystkommuner ...
Nå er kan du laste ned nye kart som er spesielt tilpasset fiskeri- og havbruksnæringen, såkalte marine grunnkart. Kartene dekker området rundt Andøya og Astafjorden. Nedlasting av kartfilene er gratis.
De spesielle sandbølgemønstrene på bunnen av renna ved Hola utenfor Vesterålen har nå fått internasjonal oppmerksomhet. I nyeste utgaven av Elseviers tidsskrift Marine Geology, publiseres en artikkel der fenomenet beskrives.
Skjult på dypt vann kan primitivt dyreliv ha reddet seg fra verdens kanskje største masseutryddelse. For 252 millioner år siden forsvant 90 prosent av alle marine arter. Nå har forskere funnet spor etter overlevende.
Lakseselskapene Marine Harvest, Lerøy og Salmar skal bruke fiskens egne skjell til å spore rømt oppdrettslaks. Skjellene vokser som årringer i et tre. Sammensetningen av elementene i ringen avslører hvor fisken stammer fra.
KJERNER: Fra prøvetaking i Trondheimsfjorden i 2010. - Vi skal undersøke flere kjerner ... seg tilbake fra Trøndelag for 10.000 PRØVER: Fra prøvetaking ved Skistua i Trondheim vinteren 2010. år siden skal ...
... på Byneset 1/1 2012 var et kvikkleireskred som gikk under marin grense, området ligger på ca. 90 moh. Når det gjelder utløsning ... som gikk i Spongdal 1. januar 2012, var over eller under marin grense. Dessuten lurer jeg på om moderne jordbruk med store maskiner, ...
FLORØ: Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utarbeidet detaljerte kart fra sjøbunnen i fire kommuner i Sogn og Fjordane. Kartene er ment å styrke forvaltningen av de kystnære områdene.
... Samarbeid over flere år Feltarbeid på Svalbard. Prøvetaking av maling fra bygninger. PCB-prosjektet på Svalbard startet ... kilder av PCB. Etter at vi har gjennomført kartlegging og prøvetaking, er det gjennomført fjerning og sanering av PCB-holdig utstyr i ...
... Hele Afrika kan trolig dekkes med kun 113 steder for prøvetaking. Det dekker nedbørsområdene for de fem største elevene på ... eller mindre forgiftet vann hver dag. Samtidig kan en slik prøvetaking og kartlegging bidra til kunnskap om både mineralressurser, ...
... barytt på Sørøya. Undersøkelsene besto i hovedsak av prøvetaking/analysering og måling med bærbar XRF (analyseinstrument som kan ...
... informasjon gjennom en ny, omfattende kartlegging og prøvetaking, støttet av geofysiske målinger fra både båt, fly og ...
... Sist sommer arbeidet et bredt sammensatt forskerteam med prøvetaking og undersøkelser flere steder på Svalbard. I noen prøver fra ...
... ved å  sammenstille og modellere resultatene av NGUs prøvetaking med dybde-, bølge- og strømforhold. NØYAKTIG: ...
... enda. Lovverket er forøvrig strengt når det gjelder prøvetaking for vitenskapelige analyser av "arkeologisk" stein. Muligens ...
... med Havforskningsinstituttet (HI) og Kartverket. Prøvetaking av sedimenter for forurensingsundersøkelser er gjennomført ... er multikjernetakeren spesielt anvendelig for denne type prøvetaking. I sedimentkjernene er det mulig å se noen av prosessene som ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.