59 resultater
NGU leverer kart over en rekke marine tema. Fokus er på geologiske bunnforhold, men kartene finnes i flere formater og med brukergrensesnitt tilpasset ulike brukergrupper.
Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. ... hele dalføret og er basert på flere MG-verdier i regionen. Marin leire finnes generelt ikke i de skraverte områdene over MG. I det ... til å vise områder der det potensielt kan finnes marin leire, se nærmere beskrivelse herunder. Foto: Louise Hansen ...
Marin landskapskartlegging går ut på å beskrive de store trekkene i ...
På sjøbunnen finnes mange forskjellige landformer, og de fleste av disse er skapt av geologiske prosesser. Landformene avslører blant annet hvordan havbunnen er dannet og hvilke sedimentasjonsprosesser som virker der i dag.
... kvikkleireskred er derfor alminnelig i områder under marin grense og hendelsene er en naturlig del av den langsiktige ... Utbredelse og historiske hendelser I Norge har marin leire størst utbredelse i Trøndelag og på Østlandet, men er også ...
Eksempel fra kartapplikasjonen "Løsmasser og marin grense" hvor du kan se den marine grensa og MML i Åndalsnes i Møre og Romsdal. Finkornige marine avsetninger, herunder marin leire og kvikkleire, finnes kun innenfor den løsmassetypen som kalles ...
Denne løsmassetypen finnes kun under marin grense (MG) og vises med mellomblå farge på kvartærgeologisk kart der ... følgende: Hav- og fjordavsetninger finnes ofte under marin strandavsetning, elveavsetning og torv/myr. I tillegg finnes de også ...
Type 1: Svært stor-polygoner som vises over marin grense Type 2: Mer om usikkerhet i det kvartærgeologiske grunnlaget ... Type 3: Polygoner med tykke toppdekker som krysser marin grense Type 4: Kvartærgeologiske detaljkart er ennå ikke inkludert ...
... Slike finnes i norsk territorial farvann.  Marin gruvevirksomhet. Gruvevirksomhet fra mineralforekomster på ... fjorder. Forståelse av miljøutfordringene, kartlegging og prøvetaking er viktige for å kunne håndtere eksisterende og fremtidige ...
Marin grense (MG) presenteres på nett som punkter (MG-registreringer), linjer ... ned av brukerne. Arealer under MG med lite eller ingen marin påvirkning er også vist (enkelte dalfører). MG kan, sammen med ... overstige 10 m i høyde, og de viktigste områder med marin leire vil være fanget opp av den presenterte modellen på nett. ...
Skjellsand består av delvis nedbrutte kalkskall fra skjell og andre marine organismer. De viktigste organismene i dannelsen av skjellsand er skjell, rur, kråkeboller, snegler og kalkalger.
Maringeologi skal gjennom kartleggjing og studiar i norske kyst- og havområde medverka til den overordna nasjonale målsetjinga om eit reint og rikt hav, og medverka til å sikra at marine og geologiske ressursar forvaltast på ein god og forsvarleg måt
... det nederste C-sjiktet. (Foto: Ola Anfin Eggen). Prøvetaking av mineraljord (morene) i Hattfjelldal. Utsikt østover mot ...
... som inkluderer kartlegging av marine avsetninger, herunder marin leire og andre relaterte emner (andre avsetningstyper, marin grense, skredgroper med mer). De kvartærgeologiske kart og kart over ...
... er det også viktig at det ikke går for lang tid fra prøvetaking av vannet til det blir analysert. For å få opplysninger om ... Klorid (salt) Bør sjekkes i kystområder og under marin grense Uran Konsentrasjon ligger ofte over ...
NGU har egen vannprøvetaker for borehull. Den kan tilkobles vinsjene som brukes til de øvrige sondene.
... Me har sett døme på at ein gullring på fingeren under prøvetaking kan gje tydelege utslag på analyseresultata, og gullresultata ... Prøvetaking av ordinær prøve og feltduplikat. Foto: Hild Sissel Thorsnes ...
... Kilde: Rolf Tore Ottesen og Morten Jartun.  Prøvetaking av sandfangsmasser. Analyse av PCB og andre miljøgifter fanget ...
... ved hjelp av multistråleekkolodd (EM2040), prøvetaking av bunnsedimentene med hjelp av grabb, gravitasjonsprøvetaker og ...
... ut til å være av betydning om bergoverflaten er dekket av marin leire eller andre tette løsmasselag ved at radongassen ikke kan ... i Østfold med verdier på 32000 Bequerel per liter. Prøvetaking av fem borebrønner annenhver uke gjennom et helt år, viste ...
... og sedimentkilder. Flomsedimenter presenterer et smart prøvetaking medium fordi: Sediment suspendert under flom har en ... Flomsediment er tilgjengelig over hele kloden. Prøvetaking av både nyere flomsedimenter og sedimenter fra perioden under den ...
... dette direktivet forvaltes av Miljødirektoratet. Prøvetaking og feltmålinger på LGN-stasjon Øverbygd i Målselv kommune. ...
... ved grundig kartlegging med flere metoder; kjerneboring, prøvetaking, mikroskopering og analyser. Påvisning av ressurser av ulike ...
... til analyse bør derfor gjøres umiddelbart etter prøvetaking.   Laboratoriet disponerer også fasiliteter for separasjon ...
... til fjell ved kontrollboring ned i fjell. Prøvetaking  Prøver (L=0,8 m) tas vanligvis opp med en f54 mm ...
... ble området detaljkartlagt og det ble utført storskala prøvetaking fra området med tilhørende utførlige analyser av både ...
Sedimentenes sammensetning, hvilke former de danner, og hvordan de ligger i landskapet forteller oss hvilke prosesser som har vært med og dannet havbunnen slik den framstår i dag.
... av grunnstoffet (Birke et al., 2016). Tettere prøvetaking I tillegg til det naturlige, varierende innholdet av ... bør finansieres av staten. Det innebærer en tettere prøvetaking i hele Norge, Norges geologiske undersøkelse er en statlig ...
... andre typer av sensitiv leire) dannes i Norge i områder med marin leire, det vil si leire som opprinnelig er avsatt i saltvann og på grunn ... ustabilt. Kvikkleire utvikles i lommer eller lag i marin leire fortrinnsvis der det er eller har vært stor ... Utbredelse og historiske hendelser I Norge har marin leire størst utbredelse i Trøndelag og på Østlandet. Den er også ...
... disse kart som pdf. Kartapplikasjonen  «Løsmasser og marin grense» er tilgjengelig via NGUs nettsider og viser digitale ... og avledede kartprodukter. Karttjenesten « Marin grense » og det avledete kartproduktet «Mulighet for marin leire» ...
Geologisk informasjon om havbunnen er viktig både for fiskeri- og havbruksnæringen. Dataene benyttes både til å unngå miljøødeleggelser og til å øke produktiviteten.
... vannprøve lett bli kontaminert i de forskjellige trinn i en prøvetaking. Geokjemikerne ved NGU har avdekket flere uventende ...
Kvartærgeologi er den disiplinen av geologien som omhandler den yngste perioden i jordens historie, de siste ca. 2.6 millioner år. Denne perioden er karakterisert av store klimasvingninger og vekslinger mellom istider og mellomistider.
Havet mottar mange miljøgifter, som lagres i bunnsedimentene. Forurensede sedimenter kan være en kilde til spredning av forurensning i fjordene, og føre til opptak av miljøgifter i levende organismer.
... syner summen av dei to - eit fall i relativt havnivå frå marin grense ned til nåtidas havoverflate. Figur: Harald Sveian, NGU. Marin grense Norskekysten vart ikkje isfri på ein sommar - det tok fleire ...
Det norske landskapet viser store kontraster, fra slake fjellvidder og rolig innlandsterreng til høyalpine fjell og dypt nedskårne fjorder.
... nivået der havnivået har stått under siste istid kalles marin grense og den strekker seg enkelte steder opp til 220m over dagens ...
Norge har store geologiske ressurser på havbunnen og under havbunnen. For å kunne høste av disse ressursene på en bærekraftig måte er det avgjørende med gode kart og databaser som viser hvor ressursene finnes, og hva de består av.
... erstatning for tradisjonelle geotekniske undersøkelser som prøvetaking og sonderboringer, men metoden kan være et verdifullt supplement, ...
... høye verdier av klorid, sulfat, mangan og natrium. Under marin grense kan det også finnes lommer av gammelt sjøvann som kan påvirke ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.