Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

427 resultater
... er gjort radiometriske målinger med gammaspektrometer samt prøvetaking med tanke på oppredningsforsøk. Det er videre gjort systematisk prøvetaking i stikningsnett for å få et bedre grunnlag for vurdering av ...
... skal gjenbrukes på tiltaksområdet Veilederen beskriver prøvetaking av de ulike kategorier gravemasser. Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser ...
Klemetsrud, T. 0800-3416 85.127 Prøvetaking av grunnvann i forbindelse med forurensning fra flyplassen. Vedr. prøvetaking av grunnvann, Gardermoen. ...
... henstilling fra A/S Bjørkaasen Gruber. - Det ble foretatt prøvetaking, avgrensing og mektighetsvurdering av forekomsten. - Avsetningen ... fra grov grus til lag av mo / mjele. Undersøkelse og prøvetaking av grusforekomst. ...
... øst, har høyere jerngehalt enn prøvene forøvrig. Prøvetaking i avgangsmasse fra Separasjonsverket i Kirkenes. ...
... fordelingsmønstre, som bør følges opp. Geokjemisk prøvetaking i Vesterålen, sommeren 1985. ...
... som viser relativ hardhet/jevnhet av bunnen, samt video og prøvetaking for verifisering av bunnforhold. Kartserien omfatter dybdeforhold, ...
... 0800-3416 1850/5C Det er utført systematisk prøvetaking og radiometriske målinger i området ... verdier over bakrunnsnivå. En prøve viser 32 ppm Mo. Prøvetaking og radiometriske målinger. Lappviklemmen - Iptovann. ...
... fra Johan Myrvang A/S er det foretatt en undersøkelse med prøvetaking og kartlegging nordvest for Vestsiden Pukkverk. Hovedbergartene er ... ved denne gneisen bør prøvetaes tettere. Kartlegging og prøvetaking ved Vestsiden Pukkverk. ...
... er det utarbeidet en prosedyre for litogeokjemisk prøvetaking av grunnfjellet i Finnmark: Innenfor ensartede bergarter tas to ... Finnmarksprogrammet. Forundersøkelse for litogeokjemisk prøvetaking i Finnmark. ...
... Dette ville foruten å gi en representativ prøvetaking av lokaliteten, også informere om hvordan gullet eventuelt ... utvelgelse av hvilke prøver som skal mineralsepareres. Prøvetaking av fastfjellprøver for tungmineralseparering, Finnmarksprogrammet ...
... å få en bedre forståelse av problemstillinger knyttet til prøvetaking i dagfjellsonen og for å utarbeide en ny metodikk for ... området. Påvirkninger av mekaniske egenskaper ved prøvetaking i dagfjellsonen. ...
... registrerte mineraliseringer av Zn eller Mo. Befaring og prøvetaking i Spenningsbyfeltet, Nittedal, Akershus. ...
... opptrer der skjerpingen har påvist sulfidfylte sprekker. Prøvetaking og geokjemiske undersøkelser Borras Kopper-koboltskjerp. ...
... oversikt over kostnadene. Feltrapport 1985. Geokjemisk prøvetaking på Varangerhalvøya ...
... utført og gir en oversikt over kostnadene. Geokjemisk prøvetaking i Vest-Finnmark. Feltrapport 1985. ...
... pegmatittanvisning i samme området ble samtidig utført. Prøvetaking og vurdering av kvartsittforekomst ved Dokkedalen ...
Sør-Trøndelag Fylkeskommune ønskjer ein oversikt over undersjøiske sand- og grusressursar som basis for tildeling av opptakskonsesjonar. Det er gjennomført eit skrivebordsstudium for å finne slike moglege undersjøiske kalksand-, sand- og grusressursar i Sør-Trøndelag fylke. Studiet er basert på tilgjengeleg geologisk litteratur, ressurskart frå Grus- og Pukkregisteret ved NGU, topografiske kart og sjøkart, samt på kommunikasjon med biologar og næringsdrivande i opptaksbransjen.
... i samarbeid med Jernbaneverket utarbeidet en veileder for prøvetaking og kjemiske analyser av pukk. Veilederen bygger på "NGU Rapport ... Undersøkelser av kjemisk sammensetning i pukk og krav til prøvetaking og kjemiske analyser" Bakgrunnen for denne veilederen er at ...
... og to 3. prioritet. Ni områder var på forhånd utpekt til prøvetaking av børstemark, hvorav tre var utenfor områder pekt ut for ... multistråleekkolodd og en rask tolkning av dataene ombord. Prøvetaking av sediment foregikk med bruk av multicorer og boxcorer. Bomtrål ...
... H. 0800-3416 1650/59A Radiometriske målinger og prøvetaking er gjort langs i alt 5 profiler. Det ble tilsammen tatt 75 ... mineraloptiske undersøkelser. Radiometriske målinger og prøvetaking i Rendalsvik grafittfelt. Meløy, Nordland. ...
Denne rapporten oppsummerer arbeidet med framstilling av et kart over marine biotoper i Sør-Troms. Med biotopkartet er det nå utarbeidet 8 forskjellige marine grunnkart i Astafjordprosjektet fase II og III (www.astafjordprosjektet.com). Marine grunnkart gir grunnleggende, stedfestet informasjon om sjøbunnen presentert på en slik måte at informasjonen kan legges lag på lag. En biotop er et område med en bestemt sammensetning av plante-og dyrearter som lever under ensartede miljøforhold.
... denne blåkvartsen skal kunne anvendes til ferrosilisium. Prøvetaking av Ytterøya blåkvartsforekomster, Levanger, Nord- Trøndelag ...
... ppm U, 81 ppm Sn, 506 ppm Y, 241 ppm Nb og 288 ppm Ce. Prøvetaking og radiometriske målinger ved Bordvedåga, Høgtuva-vinduet ...
... til at den kan la seg utnytte økonomisk. Kartlegging og prøvetaking av kvarts på Magerøy i Finnmark. ...
... men kan tenkes nyttet til jordbruksformål. Prøvetaking og kartlegging av kalkstein og dolomitt i Finnmark. ...
... og prøvetatt for om mulig å påvise større mengder. Prøvetaking og kartlegging av dolomitt og kalkstein i Troms. ...
... nye interessante anomalier. Radonmålinger i vann, prøvetaking av bekkesedimenter og vann ved Orrefjell. ...
... interesse. Geologisk kartlegging ved Katteratvatn med prøvetaking av Pb-Zn forekomstene ...
... -koordinater: Harlifjell 260 675 Radiometriske målinger, prøvetaking av Pack-sack-boringer på Harelifjell. ...
... Rieppeforekomsten, som det anbefales søkt utmål på. Prøvetaking og talkflotasjon samt totalvurdering av Rieppe-forekomsten. ...
Bærekraftig verdiskapning og god forvaltning av naturressursene i kystsonen forutsetter at brukerne har tilgang til gode grunnlagsdata. Dette prosjektet har hatt som mål å bedre tilgangen til slike data, gjennom å gjøre ny detaljert sjøbunnsinformasjon tilgjengelig gjennom de elektroniske kartplottesystemene som brukes om bord i fartøyer.
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har satt av midler for å nyttiggjøre seg informasjonen fra Mareano-programmet innen fiskeflåten. I prosjektet "Nye marine grunndata i fiskeri- og havbruksnæringen" er det utviklet verktøy og prosedyrer for å gjøre detaljerte sjøbunnsdata (dybdedata, sedimenthardhet, sedimenttype) tilgjengelig for fiskeflåten og havbruksnæringen.
Det er utført undersøkelser av marine skred- og sedimentasjonsprosesser i utvalgte deler av Trondheimsleia og Trondheimsfjorden ved hjelp av multistråleekkolodd, grunnseismikk og korte kjerner. Ett av formålene med undersøkelsen har vært å kartlegge skredfare, som kan påvirke plassering av en gassrørledning mellom Tjeldbergodden og Skogn. Fire områder er pekt ut som spesielt skredutsatte.
... grunnen til et mer langsiktig program for integrert marin kartlegging av norske havbunnsområder. Prøvetaking (NGU:9901, HI: 1999104) på midt-norsk sokkel, Vøringplatået og ...
... Olsen, Lars 0800-3416 Sammenstilling av data for marin grense i Norge 2012.063 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utviklet en databasestruktur for registrering av marin grense (MG) i Norge. MG-verdier fra en rekke ulike kilder er registrert i ...
... på pegmatittenes interne oppbygging og geometri. Videre prøvetaking bør skje med diamantsag eller kjernebormaskin samtidig med at ... kvarts- og feltspat-råstoffer på Sørlandet, I: Regional prøvetaking av utvalgte feltspatbrudd i Frolandsområdet ...
... ble det i august 1976 utført kart- legging og prøvetaking av dolomittdrag på vestsiden av Lyngenfjorden. Berg- artene i det ... Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Kartlegging og prøvetaking av dolomitt i Lyngenfjorden, Troms fylke. ...
... karbonatenhetene. Det er gjort en omfattende og systematisk prøvetaking av karbonatene for å finne ut om deler av feltet har en slik ... beste området på Fagervollan for uttak. Kartlegging og prøvetaking av kalk- og dolomittmarmor i området Stormyrbassenget, Hemnes ...
... er det nødvendig med oppfølgende undersøkelser. Prøvetaking og vurdering av massenes egenskaper for bruk som betongtilslag, ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.