50 resultater
Denne rapporten oppsummerer arbeidet med framstilling av et kart over marine biotoper i Sør-Troms. Med biotopkartet er det nå utarbeidet 8 forskjellige marine grunnkart i Astafjordprosjektet fase II og III (www.astafjordprosjektet.com). Marine grunnkart gir grunnleggende, stedfestet informasjon om sjøbunnen presentert på en slik måte at informasjonen kan legges lag på lag. En biotop er et område med en bestemt sammensetning av plante-og dyrearter som lever under ensartede miljøforhold.
Bærekraftig verdiskapning og god forvaltning av naturressursene i kystsonen forutsetter at brukerne har tilgang til gode grunnlagsdata. Dette prosjektet har hatt som mål å bedre tilgangen til slike data, gjennom å gjøre ny detaljert sjøbunnsinformasjon tilgjengelig gjennom de elektroniske kartplottesystemene som brukes om bord i fartøyer.
... og prøvetatt for om mulig å påvise større mengder. Prøvetaking og kartlegging av dolomitt og kalkstein i Troms. ...
... nye interessante anomalier. Radonmålinger i vann, prøvetaking av bekkesedimenter og vann ved Orrefjell. ...
... Rieppeforekomsten, som det anbefales søkt utmål på. Prøvetaking og talkflotasjon samt totalvurdering av Rieppe-forekomsten. ...
... ble det i august 1976 utført kart- legging og prøvetaking av dolomittdrag på vestsiden av Lyngenfjorden. Berg- artene i det ... Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Kartlegging og prøvetaking av dolomitt i Lyngenfjorden, Troms fylke. ...
... vil avgjøre om den er verdt videre undersøkelse. Prøvetaking og kartlegging av dolomitt på Nakken, Reinøy og Karlsøy, Troms ...
... 0) har NGU i samarbeid med A/S Sydvaranger gjennomført ny prøvetaking av bekkesedimenter i udekkede områder i indre Finnmark. Prøvemateriale fra tidligere prøvetaking, utført i perioden 1958-1959 hadde meget tett prøvetetthet, dvs. ...
Tomten, som er valgt for det fremtidige Hålogaland Teater er undersøkt for innhold av miljøgifter. Det er også tatt marine sediment prøver fra sjøbunnen rett ut for tomten. I alt ble det gravd tre grøfter i tomten, ned til ca. 2 m under terreng. Det ble også tatt prøver av byjord lagt på bakken på tomten. Resultatene av analysene for tungmetaller og organiske miljøgifter i de tre gropene viser, at det bare forekommer litt for høye verdier av arsen i de fleste prøvene fra gropene.
... 0) har NGU i samarbeid med A/S Sydvaranger gjennomført ny prøvetaking av bekkesedimenter i udekkede områder i Indre Troms/Finnmark. Prøvemateriale fra tidligere prøvetaking, utført sesongene 1973-1974 hadde meget tett prøvetetthet, dvs. ...
... størst ut fra Statens Vegvesens ønsker. Det ble foretatt prøvetaking av 13 fastfjellsforekomster og 11 sand -og grusprøver. Fast ...
Sand, Kari 0800-3416 86.175 Geokjemisk prøvetaking av bekkesedimenter fra Nordkalotten viser høye BA-verdier i ...
Rapporten presenterer resultater av miljøundersøkelsen som ble gjennomført i samarbeid mellom NGU og Astafjordprosjektet fase III. Sedimentkjerner for undersøkelsen ble tatt fra 27 prøvestasjoner spredt over hele Astafjordområdet og Sør-Troms.
... - Det ble undersøkt forekomstens utsrekning samt prøvetaking til laboratorieanalyser. - Resultatene av disse undersøkelsene ...
... 0800-3416 1800/14E Det er gjort en kartlegging og prøvetaking av mineraliseringene i gullfeltet på Ringvassøya. Gullfeltet ...
... Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i et 15 000 km2 område omkring Treriksrøysa. Med en ...
... Erling 0800-3416 1035/2A Rapporten omfatter prøvetaking og resultater av i alt 2 prøver i fast fjell og 33 sand - ...
... detaljkartlagt i målestokk 1:50 000. Resultatene bygger på prøvetaking, boringer og seismiske undersøkelser. Hjellnesforekomsten ...
... med Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking i Finnmark og Troms med en prøvetakingstetthet på 1 prøve pr. ...
... 1650/14C Feltet ble undersøkt med befaring og prøvetaking. Vasskisforekomstene Grunnfjord og Norddalen er omtalt. Det sammer ...
... og Troms i samarbeid med de respektive fylkeskommunene. Prøvetaking av løsmasse, bekkesedimenter og bekkevann er fullført sommeren ...
... M 1:250 000 er det valgt ut to områder for oppfølgende prøvetaking for gullprospektering; vestsiden av Kvænangen og området mellom ...
... Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i Finnmark og Troms, med en prøvetakingstetthet på 1 prøve pr. ...
... til vegformål. - Det ble utført befaring og prøvetaking og det ble kjørt sprøhet og flisighet, kornfordeling og ...
... Nordkalottprosjektet er det utført en begrenset geokjemisk prøvetaking i et 15 000 km2 område omkring Treriksrøysa. Med en ...
... for filler for fyllingsdamm. - Befaring, kartlegging, prøvetaking og sondering ble utført. - Reguleringsområde Kalvøysletta - ...
... Samme år ble det foretatt en befaring med orienterende prøvetaking. På bakgrunn av dette ble det i 1980 utført kartlegging og prøvetaking av en del interessante sand -og grusavsetninger. ...
... de kartlagte områdene, og angir en øvre grense hvor høyt marin leire og strandavsetninger kan forekomme. De tykkeste leiravsetningend, ...
... med geotekniske undersøkelser i tillegg – og helst prøvetaking med laboratorietester – for å tolke og forstå de geofysiske ...
... oppdrag fra Vegkontoret i Troms utførte NGU befaring og prøvetaking av 5 potensielle uttaksområder for pukk i tilknytning til bygging ...
... over deler av forekomsten. Det er utført kartlegging og prøvetaking i samarbeid med Statens Vegvesen. Hele forekomsten inneholder ca. ...
... arkivmaterialet er det blitt gjennomført undersøkelser med prøvetaking for kjemisk analyse på en rekke nye lokaliteter, samt kontroll og ... som en fremtidig ressurs. Det anbefales å gjennomføre prøvetaking av Neslia- forekomsten og de viktigste and kvartsforekomstene med ...
... presenterer resultatene av geologisk kartlegging og prøvetaking mellom Dividalgruppens kontakt mot grunnfjellet og grensen for det ...
... og de profiler som syntes best egnet til systematisk prøvetaking ble avmerket og seinere prøve- tatt. På bakgrunn av ...
... For disse er det foretatt en utvidet vurdering og prøvetaking. Grus- og Pukkregisteret i Karlsøy kommune. ...
... presenterer resultatene av geologisk kartlegging og prøvetaking mellom Dividalgruppens kontakt mot grunnfjellet og grensen for det ...
... batymetriske målinger, refleksjonsseismiske målinger og prøvetaking med grabb i Sandtorg- straumen i Tjeldsundet. Hensikten med ...
... er nå undersøkt med geologisk kartlegging, ystematisk prøvetaking og diamantboring. Berg Gruve, som er undersøkt i detalj, er en ...
... følges opp ved mer detaljerte undersøkelser, hovedsaklig prøvetaking/- analysering av sulfidmineralisering i kumulatsekvensen. ...
... anomalier er kommet fram gjennom Nordkalottprosjektets grove prøvetaking. De fleste av disse faller sammen med kjente mineraliseringer. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.