11 resultater
... er det nødvendig med oppfølgende undersøkelser. Prøvetaking og vurdering av massenes egenskaper for bruk som betongtilslag, ...
... med en Borros borerigg og omfattet både sondering og prøvetaking. Resultatene indikerer at ingen av de undersøkte forekomster er ...
This survey was carried out in cooperation with the Norwegian Public Roads Administration (Statens vegvesen) to aid and supplement the construction of a major tunnel in Arsvågen, Rogaland. Essentially, this work follows up ROGFAST project which also included resistivity measurements at the island of Kvitsøy just south of the new survey area. It is also in close connection to another NGU project which tested the efficiency of 2D resistivity method in marine environments.
... 0,7%. Det anbefales å utføre en detaljert kartlegging og prøvetaking for å fastslå kvartsforekomstens interne variasjoner og ...
... 45o fall ned til 80-100 m dyp. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før ... 45o fall ned til 80-100 m dyp. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før ...
... i skjæringen ved kaianlegget vurdert som interessant for prøvetaking. I oktober ble det tatt 60 kg friske bergartsprøver for ...
... og eventuelle konfliktsitasjoner. Det er ikke foretatt prøvetaking med analysering for noen av forekomstene. Kartlegging av mulige ...
... kommune. Det er også utført bergrunnskartlegging og prøvetaking for kvalitetsvurdering av ulike bergarters egenskaper for ...
Det er på oppdrag fra Hinna Park utført en miljøteknisk grunnundersøkelse ved området for første byggetrinn i Jåttåvågen-utbyggingen. Første byggetrinn omfatter bl.a Teknologisenteret. Undersøkelsen er utført som et samarbeid mellom NOTEBY AS og NGU. Formålet med undersøkelsen har vært å foreta en detaljert kartlegging av beliggenheten av avfallsmasser i grunnen og avfallsmassenes utstrekning i området, samt å dokumentere forurensningstilstanden i stedegne masser og avfallsmasser.
Det er på oppdrag fra Hinna Park utført en miljøteknisk grunnundersøkelse for første byggetrinn i Jåttåvågen-utbyggingen. Første byggetrinn omfatter bl. a Teknologisenteret. Undersøkelsen er utført som et samarbeid mellom NOTEBY AS og NGU. Formålet med undersøkeslen har vært å foreta en detaljert kartlegging av beliggenheten av avfallsmasser i grunnen og avfallsmassenes utstrekning i området, samt å dokumentere forurensningstilstanden i stedegne masser og avfallsmasser.
... av rør for opphenting av grunnvannsprøver og samtidig prøvetaking av bekkeavrenningen fra området. Geofysiske målinger over ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.