Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

64 resultater
... henstilling fra A/S Bjørkaasen Gruber. - Det ble foretatt prøvetaking, avgrensing og mektighetsvurdering av forekomsten. - Avsetningen ... fra grov grus til lag av mo / mjele. Undersøkelse og prøvetaking av grusforekomst. ...
... fordelingsmønstre, som bør følges opp. Geokjemisk prøvetaking i Vesterålen, sommeren 1985. ...
... som viser relativ hardhet/jevnhet av bunnen, samt video og prøvetaking for verifisering av bunnforhold. Kartserien omfatter dybdeforhold, ...
... 0800-3416 1850/5C Det er utført systematisk prøvetaking og radiometriske målinger i området ... verdier over bakrunnsnivå. En prøve viser 32 ppm Mo. Prøvetaking og radiometriske målinger. Lappviklemmen - Iptovann. ...
... H. 0800-3416 1650/59A Radiometriske målinger og prøvetaking er gjort langs i alt 5 profiler. Det ble tilsammen tatt 75 ... mineraloptiske undersøkelser. Radiometriske målinger og prøvetaking i Rendalsvik grafittfelt. Meløy, Nordland. ...
... ppm U, 81 ppm Sn, 506 ppm Y, 241 ppm Nb og 288 ppm Ce. Prøvetaking og radiometriske målinger ved Bordvedåga, Høgtuva-vinduet ...
... interesse. Geologisk kartlegging ved Katteratvatn med prøvetaking av Pb-Zn forekomstene ...
... -koordinater: Harlifjell 260 675 Radiometriske målinger, prøvetaking av Pack-sack-boringer på Harelifjell. ...
... karbonatenhetene. Det er gjort en omfattende og systematisk prøvetaking av karbonatene for å finne ut om deler av feltet har en slik ... beste området på Fagervollan for uttak. Kartlegging og prøvetaking av kalk- og dolomittmarmor i området Stormyrbassenget, Hemnes ...
... inntegnede bergartsgrenser. Geologisk kartlegging, prøvetaking av mineraljord og diamantboring ved Mikkeljord Pb-Zn-forekomst. ...
... andre elementer uten at det ble påvist anomale verdier. Prøvetaking, særlig med tanke på Be. Veikvatn - Linajav'ri-området, ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del av prosjektet skal de kjemiske egenskapene til havbunnssedimentene undersøkes, og dette vil danne grunnlag for klassifisering av miljøtilstanden til de marine vannforekomstene i vannområdet Ofotfjorden.
... av disse funn. Det er gjort geologiske detaljkartlegging, prøvetaking og radiometriske målinger over granittkontakten SØ for ... uinteressante. Videre arbeid med geologisk kartlegging, prøvetaking, IP-målinger, radon- målinger og jordgeokjemi foreslås gjort i ...
Basert på informasjon fra Fiskerisjefen i Nordland og Nordland Fiskeoppdretter- lags kjennskap til oppdrettsnæringa er det satt sammen et digitalt kart over anleggene og godkjente lokaliteter for settefisk, lakseslakterier, matfisk, marine fiskearter og skjell. Informasjon om anleggene og lokalitetene er oppdatert pr. 1.5.95.
For grunnvannsforsyning til eksisterende spredt bosetting og ny tettbebyggelse i alt ca. 50 gårder og bolighus/leiligheter - er foreslått en liggende rør- brønn i elveavsetninger på Kvannsletta langs Vefsna. På stedet har en ca. 5 m grus/sand over marine leirer. Alternativet er tatt ut 2 lokaliteter for fjellboring.
... 0800-3416 740 Oppdraget går ut på befaring med prøvetaking av egnet anleggsted til pukkverk for benyttelse til prosentsten ...
... og Troms i samarbeid med de respektive fylkeskommunene. Prøvetaking av løsmasse, bekkesedimenter og bekkevann er fullført sommeren ...
... i et felt ved Laksådal- Oterstrand molybdenfelt. Måling og prøvetaking er gjort i det geofysiske stikningsnettet i området. Det er ...
... elveavsetningens tykkelse og lagdeling over godt ledende marin leire,og bare på enkelte steder har en fått reflektorer som kan ...
... av NGUs forskningsfartøy FF Seisma ble det gjennomført marin- og hydrogeologiske undersøkelser på Nordbreigrunnen i tidsrommet ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del av kartleggingsprosjektet er de kjemiske egenskapene til sedimenter fra utvalgte avsetningsbassenger undersøkt.
... analyser er utført for å fastslå reproduserbarhet av prøvetaking, analysering og undersøkelsesmetoden som helhet. Resultatene ...
... formål. - Det er utført befaring, kartlegging og prøvetaking. - Løsmasseforekomstene i Lofoten viser seg å ha lite ...
... 0800-3416 96.019 NGU har utført en kartlegging og prøvetaking av kvartsittsoner mellom Sauaksla og Umbukta. Det er funnet flere ...
... T. Lindahl, I. 0800-3416 90.066 Det er gjort prøvetaking av granitter i området Efjord, Tysfjord og Hamarøy. Det er ialt ...
... og på bakken samt oppfølgende geologisk kartlegging, prøvetaking og analyse. Det er ikke indikert god grafitt i større mengder ...
... og brenningshuler. Andre tema som berøres er landheving, marin erosjon, genese av strandstrukturer, tolking av diamikton fra ...
The Geological Survey of Norway, as a sub-contractor to the University of Bergen in the European Union's project COSTA (Continental Slope Stability; EVK3-CT-1999-00006), has performed a coring cruise with FF"Seisma" to the site of the 1996 slide in Finneidfjord. The main objective of the COSTA project is the assessment of continental slope stability along the European Continental Margin with respect to natural processes and human activity.
The project aims to produce a modern geoscientific atlas and databank to be used in prospecting for mineral resources and in the evaluation of environmental and geochemical issues within a belt extending from W of Norway to the E border of Finland. The N and S limits of the project area meet the coast at Syv Søstrene and Stad respectively.
... slås nøyere geologiske undersøkelser med systematisk prøvetaking på de mer fremtredende anomalier. Magnetisk kartering Forsland ...
... og Oterstrand gruver er det gjort geologisk kartlegging og prøvetaking av gjenstående malm. I tillegg er det gjort radiometriske ...
... 1805/14 NGU utførte sommeren 1982 en registrering og prøvetaking av leirforekomster mellom Mosjøen og Bodø i Nordland fylke, med ...
... J. 0800-3416 90.092 I forbindelse med regional prøvetaking av granitter i Tysfjordområdet ble det i juli/august -89 også ...
... analyser er utført for å fastslå repoduserbarhet av prøvetaking, analysering og undersøkelsesmetoden som helthet. Resultatene ...
... - Vikeid området har det blitt utført røsking og prøvetaking av grafittskifer på ca. 20 lokaliteter. De geologiske forhold og ...
Jurassic sandstone provenance and basement erosion in the Møre margin - Froan Basin areaMai Britt E.
... av Nes-straumen. De to feltene som er undersøkt med prøvetaking for eventuell utnyttelse til pukk er Skutvik- Utåker og Ekra - ... i Ekra-Røssvika området; detaljkartlegging og ytterligere prøvetaking. Videre bør kystlinjen Skutvik-Tranøy fyr og ytre del av ...
... en mer detaljert geologisk kartlegging med ytterligere prøvetaking for å avdekke eventuelle variasjoner i bergartskvaliteten før et ...
... planlegge driften i 20-50 år, anbefales en mer detaljert prøvetaking i dagen og i tillegg diamantboring samt markedsunder- søkelse for ...
... det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.