43 resultater
... denne blåkvartsen skal kunne anvendes til ferrosilisium. Prøvetaking av Ytterøya blåkvartsforekomster, Levanger, Nord- Trøndelag ...
... Undersøkelser av kjemisk sammensetning i pukk og krav til prøvetaking og kjemiske analyser ...
... Gjennomsnittlig dyp ned til fast fjell er ca. 4.7m. Prøvetaking av kalkstein og sonderboring av jordmasser over kalk- stein. Hylla ...
... Hasut-prosjektet i Fosnes og Flatanger ; djupner, seismikk, prøvetaking og video-opptak - toktrapport og tolking av botntyper ...
... B. Logn, Ø. 0800-3416 1133 1. Detaljert prøvetaking av bekkesedimenter fra Gjersvikforekomstens nærmeste omgivelser. 2. Prøvetaking av jord på begge sider av bekkene. 3. Systematisk prøvetaking av ...
... elveavsetningenes tykkelse og lagdeling over godt ledende marin leire. Lagdelingen viser for det meste skiftninger mellom bølgende og ...
... kort oversikt over kvartærgeologen i Verdal. Isavsmelting, marin grense, landheving og landskapsutvikling gjennom de siste 10.000 år blir ...
... jordplate- måler (Metraterr 2) på 5 randavsetninger under marin grense. - Hensikten med målingene var å fremskaffe positive eller ...
... og landskapselementer, med hovedfokus pa områdene under marin grense (MG). Det er ikke funnet spor etter flyktig eller sensitiv marin leire innenfor kartbladet, og finere masser i form av silt er kun funnet ...
Det er utført 2D resistivitetsmålinger i 7 profiler ved Kattmarka og Gullvika i Namsos kommune (Nord-Trøndelag) som en del av metodeutviklingsprosjektet REMA (Resistivitetsmålinger i marine avsetninger). Prosjektet har som formål å teste anvendeligheten av metoden til å kartlegge kvikkleireforekomster. Lokaliteter i nærheten av og direkte knyttet til skredhendelsen i Kattmarka (13. mars 2009) er valgt som testområde.
... Håkon G. 0800-3416 84.099 Rapporten beskriver prøvetaking og analyser av grunnvann fra fjellbrønner i Nord-Trøndelag. Det ...
... Etter oppdrag fra Birger Olafsen er det foretatt befaring og prøvetaking av 3 potensielle uttaksområder for pukk i Snåsa. 2 av ...
... forespørsel fra Nordenfjeldske Teglverk A/S, utførte NGU prøvetaking, analysering og volumberegning av en leirforekomst like ved ...
Det er foretatt 8 vertikale elektriske sonderinger ved Salsnes som ledd i NGUs generelle kvartærgeologiske kartlegging i området (kartblad 1724 III, Jøa). Det er tidligere utført 4 refraksjonsseismiske profiler i området (Dalsegg 1988). Hensikten med målingene var å kartlegge materialtyper og genese. Målingene viser at en i hele området har et topplag med høye motstander, noe som er tolket til å være strandmateriale.
... m), elektriske motstandsmålinger, borignernger (120 m) og prøvetaking av de viktigste fore- komstene. Rapporten inneholder 10 ...
... fra Alf Vennatrø & Sønn AS er det foretatt befaring og prøvetaking av råmaterialet i Lånke Pukkverk. Bergartene det drives på er ...
Integrated coastal zone planning and management (ICZPM) requires adequate knowledge on the marine coastal systems.
... og brenningshuler. Andre tema som berøres er landheving, marin erosjon, genese av strandstrukturer, tolking av diamikton fra ...
Målingene ble utført som et ledd i kompetanseoppbyggingen på refleksjonsseismikk. Det ble målt tre profiler. Tolkningsresultatene for profil 1 og profil 3 (Moelva) er korrelerbare. Øverst finnes strandmateriale og randavsetning (10-12 m) over finstoffholdig morene. Tolkning av refleksjonsseismikk og VES indikerer ensartet materiale til ca. 95 m dyp. VES indikerer marine avsetninger under 95 m. Refleksjonsseismikken viser at total mektighet av løsmassene er ca. 210-240 m.
The project aims to produce a modern geoscientific atlas and databank to be used in prospecting for mineral resources and in the evaluation of environmental and geochemical issues within a belt extending from W of Norway to the E border of Finland. The N and S limits of the project area meet the coast at Syv Søstrene and Stad respectively.
... NGU. Feltundersøkelsene har bestått i kartlegging, prøvetaking og seismisk profilering. Prøvestøping i betong er et oppdrag fra ...
... 91.231 Ut fra sonderboringer og enkle testpumpinger med prøvetaking, er det gitt en vurdering av mulighetene for grunnvannsuttak fra ...
... med prUt fra sonderboringer og enkle testpumpinger med prøvetaking, er det gitt en vurdering av mulighetene for grunnvannsuttak fra ...
... skjerp. De oppfølgende undersøkelsene besto av fornyet prøvetaking av bekkesedimenter og tungmineralvasking, jordprøvetaking og ...
... bakterieproblemet er et reelt problem. Det anbefales videre prøvetaking. Lia vassverk, Jøssund. En vurdering av grunnvannskvalitet. ...
... for en geologisk vurdering etter boring (Rørvatn) og prøvetaking. Det ble ikke funnet mineralisering av økonomisk verdi på noen ...
... bestod i en grov geologisk kartlegging med etter- følgende prøvetaking av kalksteinsforekomstene. Analyseresultatene sammen med ...
... 1990 hovedsaklig bli foretatt feltkontroller og supplerende prøvetaking i anomale områder. Rapporten ble først utgitt som foreløpig ...
... For høyt humusinnhold kan opptre innen en del områder. Prøvetaking i dypet innover i avsetningen vil være ønskelig før et ...
... de tidligere publiserte resultater og beskriver metodene for prøvetaking, prøvebehandling og databearbeidelse. Analyseresultatene presen- ...
... det foretatt flere sonderboringer, enkle testpumpinger og prøvetaking av grunnvannet og løsmassene. Resultatene fra disse ...
... fjorden ved hjelp av multistråleekkolodd, grunnseismikk og prøvetaking. Hovedresultatene av undersøkelsen, som har vært kartlegging av ...
... Ut fra flere sonderboringer med enkle testpumpinger og prøvetaking ble det satt ned en Ø2-brønn i rustfritt stål med 3 m Con Slot ...
... i Gjersvik-området. Det besto av geologisk kartlegging og prøvetaking of bakkegeofysiske dypmålinger (transient-EM). I tillegg er ...
... Det er registrert 3-5 m løsmasseoverdekning bestående av marin leire. Berggrunnen i området er dominert av kvartsitt, glimmerskifer og ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på forespørsel fra Meråker kommune foretatt undersøkelser av mulightene for grunnvannsuttak til Meråker kommunale vannverk. Avhengig av kapasitet og kvalitet vil påviste grunnvannsforekomster bli benyttet til reservevannkilde eller hovedvannkilde. Vannverket har et vannbehov på ca. 60m3/time (17l/s).
... på Henning indikerer samtolking av metodene at det opptrer marin leire mellom en overliggende og en underliggende moreneavsetning og at ...
... som kan knyttes til neotektonikk. Høydedata for marin grense og feltobser- vasjoner av lagdelingen i 3 større grustak gir ...
A map of all lineaments resolvable at 1:100,000 scale on a LANDSAT TM5 image utilizing bands 1,2, and 3 was constructed over the Møre Trøndelag region of central Norway. This onshore fracture lineament map was merged with an offshore lineamnet map constructed from 500 meter grid bathymetric data and with maps of potential field data. Analysis of the fracture lineament map resolved a high density region in the north of the study area and a low density region to the south.
... med enkle testpumpinger for kapasitetsvurder- inger og prøvetaking. Sonderboringene viser at israndavsetningen har stor mektighet, ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.