14 resultater
... Sveio kommuner. Arbeidet har omfattet geologisk kartlegging, prøvetaking av kvarts for LA-ICP-MS analyser og prøvetaking av kvartsitter og feltspat fra sidesteinen for XRF analyser. ...
Lund, Bjørn 0800-3416 89.033 Det er uført prøvetaking, spalteforsøk og kvalitetsbedømming av skifer innenfor et ...
... påviste to nye soner innenfor måleområdet. Viser prøvetaking at disse sonene kan være av økonomisk interesse, bør nye ...
Dette pilotprosjektet i Kirkebukten er en del av et større prosjekt med målsetning om å identifisere forurensningskilder og utføre tiltak for å rense opp i forurensede sedimenter i Byfjorden.
... P.g.a. overdekket var det umulig ved overflatekartlegging og prøvetaking å danne seg et helhetsbilde av forekomsten. Videre undersøkelser ...
NGU gjennomførte i to perioder høsten 2005 og 2006 en innsamling av nedbørsprøver i og utenfor Bergen for å undersøke tilførselen av PCB til området via nedbør. Det er tidligere påvist høye konsentrasjoner av PCB i bl.a. marine sedimenter, byjord og sandfangsmaterialer i Bergen by, og NGU gjennomfører en rekke undersøkelser for å finne mulige kilder til PCB. Denne undersøkelsen fokuserer på våtdeposisjon av PCB7 ut fra målte konsentrasjoner i nedbør.
64 prøver av sandfangsmaterialer er samlet inn og analysert for innholdet av miljøgifter som et ledd i en undersøkelse av nåværende aktiv spredning av forurensning fra land til sjø rundt Bergen havn. I tillegg er det blitt fjort en oppfølgende undersøkelse der ett sandfang ble prøvetatt på nytt i tillegg til ekstra prøver fra et sandfang i samme område, samt prøver fra kommunens og Statens vegvesens deponikammer for sandfangsmaterialer i Rådalen deponi.
... og eventuelle konfliktsitasjoner. Det er ikke foretatt prøvetaking med analysering for noen av forekomstene. Kartlegging av mulige ...
... budsjett. Feltundersøkelsene har bestått i kartlegging, prøvetaking og seismiske profilering. Alt materiale er senere bearbeidet ved ...
... Gunnar Amaliksen i samarbeid med NGU foretatt kartlegging og prøvetaking av kvartsganger i Lyklingområdet for å oppnå en bedre ...
... Husebøforekomsten i 1990 vil være: (1) Detaljert borkaks- prøvetaking mhp. nøyaktig kartlegging til rutilfordelingen i forekomstens ...
... Fabrikker A.S. har NGU utført geologisk kartlegging og prøvetaking av anortositt i Mjølfjell-området. Formålet med undersøkelsen ...
... dybde og erstattes med ren jord. Det er ikke nødvendig med prøvetaking og kjemiske analyser av jord eller sand i alle barnehager i ...
... i Stormyra barnehage skulle følges opp med ytterligere prøvetaking og analyse samt en helserisikovurdering, etterfulgt av eventuell ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.