14 resultater
... L. 0800-3416 952 Oppdraget omfattet befaring med prøvetaking av fast fjell for tilslagsmateriale samt etterfølgende ...
... geologisk kart- legging, slingrammålinger, blokkleting og prøvetaking av morene, prøvetaking av sedimenter. Blyprosjektet 1969. Undersøkelser av bly i ...
... bør bedømmes -det kan være ønskelig med supplerende prøvetaking. Sammenstilling av data over metallinnhold i norsk jord med ...
... følgende: - Geologisk kartlegging - Slingrammålinger - Prøvetaking av bekkesedimentet - Prøvetaling av mineraljord og humus ...
... ble foretatt med blokkleting, geologiske observasjoner og prøvetaking av bekkesedimenter. Undersøkelsene førte ikke til funn av ... områder ble anbefalt undersøkt videre med blokkleting og prøvetaking av bekkesedimenter og mineraljord. Blyprosjektet 1971. ...
... geologisk kartlegging, geokjemiske undersøkelser med prøvetaking av bekkesedimenter og jord og geofysiske målinger (IP). I 1973 ... anbefalse en videre geokjemisk undersøkelse med systematisk prøvetaking av mineraljord laget over fjelloverflaten. Analyse- resultatene ...
... med blokkleting, geologiske observasjoner og geokjemisk prøvetaking av sedimenter og jord. Tilsammen ble anomale områder undersøkt ...
... - Det er foretatt flyfotostudier, og kartlegging i marka med prøvetaking. - Materialet kan ut fra de foreliggende analyser fra alle ...
... med blokkleting, geologiske observasjoner og geokjemisk prøvetaking av sedimenter og jord. Tilsammen ble 12 anomale områder ...
... i fast fjell. Rapporten beskriver anvendte metoder for prøvetaking, analyser og behandling av analyseresultatene. Alle ...
Aktive og overveiende uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 1356 lokali- teter i Oppland, Hedmark og Østfold er analysert på V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb. Prøvetakings- og analysefeil er bestemt. Aritmetisk gjennomsnitt for de nu- meriske verdier for den relative prøvetakingsfeil er: V 20,8 %, Mn 25,0 %, Fe 13,5 %, Co 16,0 %, Ni 19,8 %, Cu 18,0 %, Zn 14,3 % og Pb 16,3 %.
... 99.102 På oppdrag av Solørfondet er det foretatt prøvetaking av ulike bergartstyper i kommunene Åsnes, Våler og Grue for ...
... prosjektet har vært: - Regional geologisk kartlegging og prøvetaking av bekkesedimenter - Oppfølgning av ano- malier med geologisk ...
... de har vært praktisk tilgjengelig. Det er gjort en enkel prøvetaking av løsmassene (vesentlig i massetak) for å kunne gi en ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.