12 resultater
... skal gjenbrukes på tiltaksområdet Veilederen beskriver prøvetaking av de ulike kategorier gravemasser. Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser ...
Klemetsrud, T. 0800-3416 85.127 Prøvetaking av grunnvann i forbindelse med forurensning fra flyplassen. Vedr. prøvetaking av grunnvann, Gardermoen. ...
... registrerte mineraliseringer av Zn eller Mo. Befaring og prøvetaking i Spenningsbyfeltet, Nittedal, Akershus. ...
... bergarter med strøk nordøst-sørvest. I dalbunnen ligger marin silt og leire over berggrunnen. Noe sand og grus (strandavsetninger) ...
Det er ønsket grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Gneisbergartene på stedet er nær totalt overdekket, og en boring i disse vil være svært risikofylt. Det kan være aktuelt å grave brønner langs Vorma, hvor det er en brønn fra før. Prøvepumping av denne, og bakteriologisk undersøkelse av vannet foreslås. En søppelfylling i nærheten kan forurense Vorma, og kansje også grunnvannet, selv om den ligger på tykke marine leirer.
Det er utført geologiske og geotekniske undersøkelser av pløyespor og synke- groper etter isfjell på Romerike, særlig med tanke på å overføre viten til tilsvarende forhold på kontinentalsokkelen. Med Brøyt-X er det gravd to grøfter ned til 2,5 m dyp, og med 54 mm stempel- prøvetaker og NGUs borerigg er det tatt kontinuerlige prøver ned til 7 m dyp på 3 forskjellige steder. Det er også utført vingeboringer ved 2 av prøve- hullene.
... undersøkelsene er det benyttet boremaskin for sondering og prøvetaking. I tillegg er resultatene fra tidligere undersøkelser sammenstilt ...
... idag. Det er utført 404 m kjerneboring, en omfattende prøvetaking, radiometriske målinger, radonmålinger, jordprøvetaking og ...
... vises der. Sommeren 1979 ble det foretatt en systematisk prøvetaking av bekke- sedimenter i et areal på ca. 90 km2 rundt de ...
... anbefales for videre oppfølging med røsking, prøvetaking og kjerneboring. Geofysiske- og geologiske undersøkelser i ...
... undersøkelsene er det benyttet boremaskin for sondering og prøvetaking. I tillegg er resultatene fra tidligere undersøk- elser ...
... i områder dekket av godt elektrisk ledende materiale som marin silt og leire, medfører at georadar ikke kan erstatte andre geofysiske ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.