Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

312 resultater
... skal gjenbrukes på tiltaksområdet Veilederen beskriver prøvetaking av de ulike kategorier gravemasser. Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser ...
... fordelingsmønstre, som bør følges opp. Geokjemisk prøvetaking i Vesterålen, sommeren 1985. ...
... som viser relativ hardhet/jevnhet av bunnen, samt video og prøvetaking for verifisering av bunnforhold. Kartserien omfatter dybdeforhold, ...
... fra Johan Myrvang A/S er det foretatt en undersøkelse med prøvetaking og kartlegging nordvest for Vestsiden Pukkverk. Hovedbergartene er ... ved denne gneisen bør prøvetaes tettere. Kartlegging og prøvetaking ved Vestsiden Pukkverk. ...
... er det utarbeidet en prosedyre for litogeokjemisk prøvetaking av grunnfjellet i Finnmark: Innenfor ensartede bergarter tas to ... Finnmarksprogrammet. Forundersøkelse for litogeokjemisk prøvetaking i Finnmark. ...
... å få en bedre forståelse av problemstillinger knyttet til prøvetaking i dagfjellsonen og for å utarbeide en ny metodikk for ... området. Påvirkninger av mekaniske egenskaper ved prøvetaking i dagfjellsonen. ...
... oversikt over kostnadene. Feltrapport 1985. Geokjemisk prøvetaking på Varangerhalvøya ...
... utført og gir en oversikt over kostnadene. Geokjemisk prøvetaking i Vest-Finnmark. Feltrapport 1985. ...
... pegmatittanvisning i samme området ble samtidig utført. Prøvetaking og vurdering av kvartsittforekomst ved Dokkedalen ...
Sør-Trøndelag Fylkeskommune ønskjer ein oversikt over undersjøiske sand- og grusressursar som basis for tildeling av opptakskonsesjonar. Det er gjennomført eit skrivebordsstudium for å finne slike moglege undersjøiske kalksand-, sand- og grusressursar i Sør-Trøndelag fylke. Studiet er basert på tilgjengeleg geologisk litteratur, ressurskart frå Grus- og Pukkregisteret ved NGU, topografiske kart og sjøkart, samt på kommunikasjon med biologar og næringsdrivande i opptaksbransjen.
Denne rapporten oppsummerer arbeidet med framstilling av et kart over marine biotoper i Sør-Troms. Med biotopkartet er det nå utarbeidet 8 forskjellige marine grunnkart i Astafjordprosjektet fase II og III (www.astafjordprosjektet.com). Marine grunnkart gir grunnleggende, stedfestet informasjon om sjøbunnen presentert på en slik måte at informasjonen kan legges lag på lag. En biotop er et område med en bestemt sammensetning av plante-og dyrearter som lever under ensartede miljøforhold.
Bærekraftig verdiskapning og god forvaltning av naturressursene i kystsonen forutsetter at brukerne har tilgang til gode grunnlagsdata. Dette prosjektet har hatt som mål å bedre tilgangen til slike data, gjennom å gjøre ny detaljert sjøbunnsinformasjon tilgjengelig gjennom de elektroniske kartplottesystemene som brukes om bord i fartøyer.
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har satt av midler for å nyttiggjøre seg informasjonen fra Mareano-programmet innen fiskeflåten. I prosjektet "Nye marine grunndata i fiskeri- og havbruksnæringen" er det utviklet verktøy og prosedyrer for å gjøre detaljerte sjøbunnsdata (dybdedata, sedimenthardhet, sedimenttype) tilgjengelig for fiskeflåten og havbruksnæringen.
... i samarbeid med Jernbaneverket utarbeidet en veileder for prøvetaking og kjemiske analyser av pukk. Veilederen bygger på "NGU Rapport ... Undersøkelser av kjemisk sammensetning i pukk og krav til prøvetaking og kjemiske analyser" Bakgrunnen for denne veilederen er at ...
... og to 3. prioritet. Ni områder var på forhånd utpekt til prøvetaking av børstemark, hvorav tre var utenfor områder pekt ut for ... multistråleekkolodd og en rask tolkning av dataene ombord. Prøvetaking av sediment foregikk med bruk av multicorer og boxcorer. Bomtrål ...
... H. 0800-3416 1650/59A Radiometriske målinger og prøvetaking er gjort langs i alt 5 profiler. Det ble tilsammen tatt 75 ... mineraloptiske undersøkelser. Radiometriske målinger og prøvetaking i Rendalsvik grafittfelt. Meløy, Nordland. ...
... ppm U, 81 ppm Sn, 506 ppm Y, 241 ppm Nb og 288 ppm Ce. Prøvetaking og radiometriske målinger ved Bordvedåga, Høgtuva-vinduet ...
... og prøvetatt for om mulig å påvise større mengder. Prøvetaking og kartlegging av dolomitt og kalkstein i Troms. ...
... nye interessante anomalier. Radonmålinger i vann, prøvetaking av bekkesedimenter og vann ved Orrefjell. ...
... -koordinater: Harlifjell 260 675 Radiometriske målinger, prøvetaking av Pack-sack-boringer på Harelifjell. ...
... grunnen til et mer langsiktig program for integrert marin kartlegging av norske havbunnsområder. Prøvetaking (NGU:9901, HI: 1999104) på midt-norsk sokkel, Vøringplatået og ...
... Olsen, Lars 0800-3416 Sammenstilling av data for marin grense i Norge 2012.063 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utviklet en databasestruktur for registrering av marin grense (MG) i Norge. MG-verdier fra en rekke ulike kilder er registrert i ...
... på pegmatittenes interne oppbygging og geometri. Videre prøvetaking bør skje med diamantsag eller kjernebormaskin samtidig med at ... kvarts- og feltspat-råstoffer på Sørlandet, I: Regional prøvetaking av utvalgte feltspatbrudd i Frolandsområdet ...
... karbonatenhetene. Det er gjort en omfattende og systematisk prøvetaking av karbonatene for å finne ut om deler av feltet har en slik ... beste området på Fagervollan for uttak. Kartlegging og prøvetaking av kalk- og dolomittmarmor i området Stormyrbassenget, Hemnes ...
... er det nødvendig med oppfølgende undersøkelser. Prøvetaking og vurdering av massenes egenskaper for bruk som betongtilslag, ...
... Hasut-prosjektet i Fosnes og Flatanger ; djupner, seismikk, prøvetaking og video-opptak - toktrapport og tolking av botntyper ...
... vil avgjøre om den er verdt videre undersøkelse. Prøvetaking og kartlegging av dolomitt på Nakken, Reinøy og Karlsøy, Troms ...
... andre elementer uten at det ble påvist anomale verdier. Prøvetaking, særlig med tanke på Be. Veikvatn - Linajav'ri-området, ...
... Undersøkelser av kjemisk sammensetning i pukk og krav til prøvetaking og kjemiske analyser ...
In a continuation of the work conducted by F. Reiser et al. (2009) testing the efficiency of Electrical Resistivity Traversing (ERT) land surveys over fracture zones, we have performed a similar study for marine environments and have investigated the possibility of detecting sea-bottom fracture zones.
Airborne and ground geophysical surveys were performed at Byneset, Trondheim in Autumn 2013. On 1st January, 2012 a landslide occurred in the centre of the area. Main aim for these surveys was to see usefulness of Frequency-domain Helicopter-borne ElectroMagnetic (FHEM) data in mapping of the clay ayers/marine sediments and cross-check it with 2D resistivity and refraction seismic. The survey area was also visually inspected to detect exposed or very shallow bedrock.
A total of 73 marine sediment samples from the Barents Sea collected with multicorer equipment in 2003 and 2004 have been analysed for grain size distribution, TOC, carbonate content, clay mineralogy, main elements and trace elements, including heavy metals.
... erstatning for tradisjonelle geotekniske undersøkelser som prøvetaking og sonderboringer, men kan være et verdifullt supplement. ...
Norway’s ongoing seabed mapping programme MAREANO (Marine AREA database for NOrwegian waters) includes delineation of the sea floor into large geomorphic units, which are referred to as marine landscapes. These landscape units are mapped in accordance with Version 1.0 of the nature-type classification system Nature types in Norway (Naturtyper i Norge, NiN), and the classification operates at the ‘landscape’ level of NiN.
... 87.125 Det er utført refleksjonsseismiske målinger og prøvetaking i Ørstafjorden. Undersøkelsens hovedformål er miljøgeologisk ...
... Package 10 of the project “Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal” – a pilot project for mapping marine nature ...
... består av korte beskrivelser, foto og oversikt over prøvetaking. Det ble utført prøvetaking av organisk materiale, og noe av dette ble i etterkant valgt ut ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del av prosjektet skal de kjemiske egenskapene til havbunnssedimentene undersøkes, og dette vil danne grunnlag for klassifisering av miljøtilstanden til de marine vannforekomstene i vannområdet Ofotfjorden.
... av miljøtilstanden i de ulike delene av studieområdet. Prøvetaking ble prioritert i avsetningsbassenger der finkornet materiale ...
A comparative study is presented of granitic groundwaters from the Hvaler islands, southeastern Norway (11 samples) and the Scilly islands, southwestern England (10 samples). The islands display similar bulk lithologies and land use, but differing glaciation and hence weathering histories. The groundwater of both groups bears a strong marine signature, although the Hvaler islands display less marine influence and a greater degree of water-rock interaction.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.