28 resultater
Marin -Landformer på havbunnen ...
... å stimulere aktivitet og nyutvikling innenfor maritim og marin industri har fokus i Europa. I Norge har vi hittil vært mest opptatt av ... godt samarbeid mellom industrien og institusjoner som driver marin datainnsamling. Samarbeidet er nødvendig for å sikre veksten innen blå ...
... og karttjenestene. Standardiserte data - Marin forskning er tverrfaglig, og EMODNET Geology har klart å samle og ...
... består av korte beskrivelser, foto og oversikt over prøvetaking. Det ble utført prøvetaking av organisk materiale, og noe av dette ble i etterkant valgt ut ...
Marin leire ble opprinnelig avsatt på sjøbunnen under og etter siste istid. ... og et skred kan utløses . Hvis vi skal finne marin leire eller kvikkleire, må man være under det vi kaller marin grense (MG). MG er det høyeste nivået havet stod etter siste istid, og ...
... en naturlig metanlekkasje nordvest av Svalbard viser prøvetaking på havbunnen (se videoen i høyre spalte). Målet er å få bedre ... More exiting stories are soon to be published. Prøvetaking rundt en naturlig lekkasjesone nordvest for Svalbard. NORCRUST ...
Fra fjorder til dype hav. NGUs medarbeidere er med på hele 40 bidrag i den nye boka "Atlas of submarine glacial landforms".
... dominerende strømretning. Vi har også gjennomført prøvetaking for kjemiske analyser av sedimenter. Prøvetakingen ble meget ... mellom Nordkapp og Sørkapp. En forutsetning for vellykket prøvetaking er at det er mye finkornige sedimenter - slam eller sandholdig ...
... ved å  sammenstille og modellere resultatene av NGUs prøvetaking med dybde-, bølge- og strømforhold. NØYAKTIG: ...
... brunnvatnet inneheld bakteriar, virus eller liknande? Prøvetaking vil oftest ha som formål å avdekkje eventuell risiko for ... forureiningsepisodar vil oftest ikkje verte oppdaga ved prøvetaking. Korleis bør eg gå fram for å ta ei vassprøve for ...
... mens det er færre partikler i Varangerfjorden. – Marin forsøpling er et raskt økende miljøproblem over hele verden. ... på tvers av landegrenser. FNs globale kampanje mot marin forsøpling, "Clean Seas", bidrar til å spre informasjon om kildene og ...
... og pukk Magnetisk kart Marin grense Havnivået for 12.000 år siden ... type stein er det der du bor? 2. Se på kartet for marin grense "Hvor høyt sto havet i Trondheim etter siste istid”. ...
... (Vent ein månad etter at brunnen er bora før første prøvetaking). I tillegg bør ein gjere ei meir omfattande undersøking av ...
Forskere har nylig påvist mikroplast i to prøver fra sjøbunnen i Norskehavet og i en fjord ved Ålesund. Ytterligere åtte prøver, fra Norskehavet, Lofoten og Finnmarkskysten, er sendt til laboratorieundersøkelser.
Skredhistorien i Trondheim må utvides kraftig. Ved hjelp av ny og moderne laserteknologi har forskere avdekket flere hundre nye skredkanter i kommunen.
Veterinærinstituttet har ledet et prosjekt for å spore rømt oppdrettsfisk tilbake til eier. Resultatene i prosjektet FarmSalmTrack er banebrytende, der en bruker naturlig avsatte grunnstoff i fiskens skjell til å spore fisken.
Vekst og velstand, klimaendringer og bærekraft i det grønne skiftet var stikkord for NGU-dagens siste del tirsdag.
... og prøvetatt i gropene. Samtidig ble kartlegging og prøvetaking av berggrunnen og sulfidmineraliseringer gjennomført nord og sør ...
... antatte korallrevene ved hjelp av video, foto eller fysisk prøvetaking av havbunnen i ettertid. olygondatasettet inneholder 202 områder ...
... undersøkelse (NGU) utført geologisk kartlegging og prøvetaking av lokaliteten Langemyr, som ligger 5 km vest for Lillesand ...
I forbindelse med NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske utgravninger i 2015 på Hofstad i Melhus, Sør-Trøndelag, er det behov for mer kunnskap om hvordan området kan ha sett ut i forhistorisk tid. Rapporten er en sammenstiling av eksisterende informasjon om geologi og landskapsutvikling langs Gaula sør for Melhus med særlig fokus på Hofstad. I tillegg er LiDAR-data benyttet for å gi en detaljert geomorfologisk analyse av landskapet rundt Gaula.
This report presents maps of sedimentary environments and seabed sediments (genesis) in the Nordland VI management area off northern Norway. The maps, which cover about 25 000 km² and water depths from 60 m to 2700 m, are based on multibeam echosounder data (bathymetry and backscatter), 215 video lines each 700 m long, seabed sediment samples from 40 stations (grab, boxcore and multicore) and 5500 km of sub-bottom profiler data.
Young Trondhjemites 2018 er tredje utgave av en konferanse for unge forskere i geofagmiljøet i Trondheim.
Et hittil ukjent flyvrak er lokalisert på 50 meters dyp mellom Midtsand og Skatval i Trondheimsfjorden. Mannskap om bord på NGUs forskningsfartøy Seisma fant vraket under arbeid i fjorden tidligere i år.
... gravd ut av den store innlandsisen, er senere fylt opp med marin leire. Da sprekkesonene ble punktert av tunnelen, ble den overliggende ...
... Palynologi-gruppen fra BSIP: Vandana Prasad til venstre (marin palynologi) med PhD-student Pranav Raj Tyagi til høyre og Anjum Farooqui ...
... i en åpen kanal Marin grense Marine limit Marin grense gjenspeiler det høyeste nivået havet har stått i forhold til ...
Grønt skifte, blå vekst, digitalisering. Her er hele programmet for NGU-dagen 2018. Arrangementet er gratis. Merk at alle foredragene blir strømmet.
Fant ingen ansatte som matchet søket.