29 resultater
Høyden for den marin grensen avhenger av hvor man er i Norge og varierer mellom 0 og 220 meter over havet,. Marin grense angir dermed høyeste mulige nivå for marine sedimenter som er ... kartet her Last ned datasett her Les mer om marin grense   NGU har lansert nytt datasett som viser marin grense ...
Ny versjon av WMS-tjenesten for Marine naturtyper er nå klar til bruk.
... http://geo.ngu.no/mapserver/MarinLandskapWMS/? Marin grense http://geo.ngu.no/mapserver/MarinGrenseWMS/? ...
In a continuation of the work conducted by F. Reiser et al. (2009) testing the efficiency of Electrical Resistivity Traversing (ERT) land surveys over fracture zones, we have performed a similar study for marine environments and have investigated the possibility of detecting sea-bottom fracture zones.
Lakseselskapene Marine Harvest, Lerøy og Salmar skal bruke fiskens egne skjell til å spore rømt oppdrettslaks. Skjellene vokser som årringer i et tre. Sammensetningen av elementene i ringen avslører hvor fisken stammer fra.
Norway’s ongoing seabed mapping programme MAREANO (Marine AREA database for NOrwegian waters) includes delineation of the sea floor into large geomorphic units, which are referred to as marine landscapes. These landscape units are mapped in accordance with Version 1.0 of the nature-type classification system Nature types in Norway (Naturtyper i Norge, NiN), and the classification operates at the ‘landscape’ level of NiN.
... med Havforskningsinstituttet (HI) og Kartverket. Prøvetaking av sedimenter for forurensingsundersøkelser er gjennomført ... er multikjernetakeren spesielt anvendelig for denne type prøvetaking. I sedimentkjernene er det mulig å se noen av prosessene som ...
... prikker viser stasjoner der det i tillegg er gjennomført prøvetaking av havbunnen. Varangerfjorden øst for Varangerhalvøya ... gjøres slik at overflaten ikke blir forstyrret under prøvetaking. En sedimentkjerne med vann over uforstyrrede sedimenter ses i ...
... til fjell ved kontrollboring ned i fjell. Prøvetaking  Prøver (L=0,8 m) tas vanligvis opp med en f54 mm ...
... og feltobservasjoner ved Brubakken viser at utvasket marin leire ligger over og under grove masser. Deler av leirlaget på toppen er ...
Kvartærgeologi er den disiplinen av geologien som omhandler den yngste perioden i jordens historie, de siste ca. 2.6 millioner år. Denne perioden er karakterisert av store klimasvingninger og vekslinger mellom istider og mellomistider.
No startar kartlegginga av kystområda på søre Sunnmøre. Målet er sju spesiallaga temakart over fjordbotnen retta mot forvaltninga, og mot fiskeri- og havbruksnæringa.
... syner summen av dei to - eit fall i relativt havnivå frå marin grense ned til nåtidas havoverflate. Figur: Harald Sveian, NGU. Marin grense Norskekysten vart ikkje isfri på ein sommar - det tok fleire ...
Det norske landskapet viser store kontraster, fra slake fjellvidder og rolig innlandsterreng til høyalpine fjell og dypt nedskårne fjorder.
... for mer enn 10 000 år siden. Resultater fra video og prøvetaking av havbunnen benyttes også ved kartlegging av bioklastiske ...
... I fjor sommer gjennomførte NGU en omfattende geokjemisk prøvetaking av jord i kommunen. I år ble det gjort geofysiske målinger fra ...
Fjordbunnen er godt egnet til å rekonstruere historiske klimaendringer. NGU-forsker Johan Faust har studert bunnsedimenter fra Trondheimsfjorden. Resultatene kan bidra til ytterligere forståelse av de menneskeskapte klimaendringene.
Kartlegginga av bunn- og strømforhold og dyre- og planteliv i Sør-Troms, kan vise seg å spare samfunnet for mange millioner kroner. En ny rapport konkluderer med at Astafjordprosjektet er lønnsomt.
NGU og Universitetet i Bergen (UiB) gjennomfører seismiske undersøkelser i Andfjorden 19.-23. september.
Aldri før har man sett øyekorall på så grunt hav som i Skarnsundet i Inderøy i forrige uke. Funnet ble gjort fra NGUs forskningsskip «Seisma».
Kartlegginga av bunn- og strømforhold  og dyre- og planteliv i Sør-Troms, kan vise seg å spare samfunnet for mange millioner kroner. En ny rapport konkluderer med at Astafjordprosjektet er lønnsomt.
... ellers i Europa, er store deler av triaslagrekka i Arktis marin. Det er disse lagene som kan representere oljeproduserende bergarter, ...
På kontinentalsokkelen arkiveres tungmetaller i sedimentene på havbunnen. NGUs undersøkelser av sedimentene i Norskehavet og Barentshavet viser at det er spor etter menneskelig aktivitet de siste 150 årene.
Stratigrafi er læren om lag og lagdeling.
Sist høst ble geologien og biologien langs den sørlige delen av Storegga kartlagt og dokumentert av forskere i MAREANO-programmet. Nå er forskerne tilbake for å avslutte reisen i dette fascinerende undervannslandskapet.
Sist høst ble geologien og biologien langs den sørlige delen av Storegga kartlagt og dokumentert av forskere i MAREANO-programmet. Nå er forskerne tilbake for å avslutte reisen i dette fascinerende undervannslandskapet.
Klimaet på jorden har variert og årsakene til dette er komplekse. Spesielt de siste 2-3 millionene år har det vært store klimasvingninger på jorden der det har vært skifte mellom istider og mellomistider.
Lausmassane som ligg drapert over berggrunnen utgjer ein av våre mest verdifulle naturressursar og gjev tilgong til ei stor mengd geologisk informasjon.
Geofarer er naturlige prosesser som skjer på jorden og samfunnet må tilpasse seg til dem. Skred er den naturhendelse i Norge som har forårsaket flest tap av liv og mest økonomisk tap.
Fant ingen ansatte som matchet søket.