41 resultater
... skal gjenbrukes på tiltaksområdet Veilederen beskriver prøvetaking av de ulike kategorier gravemasser. Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser ...
I mai starter et feltarbeid som skal gi fullstendige kart over havbunnen i Astafjordene i Sør-Troms. Håpet er at dette vil danne skole for kartlegging av resten av norskekysten.
... til å gi en felles kunnskapsplattform for forvaltning, marin næring og forskning som kan redusere konflikter og peke på nye ... fylkeskommune) En komplett marin kartlegging av Fosnes i Nord-Trøndelag er gjennomført. ...
... og Statens kartverk Sjø har på nytt foreslått "MAREANO - marin arealdatabase for norske kyst- og havområder" overfor ... et geografisk grensesnitt, som tilsammen utgjør en virtuell marin arealdatabase. Omfattende ny innsamling av havbunnsdata (dybdeforhold, ...
... i arbeidet i det landsomfattende, statlige prosjektet Marin verneplan for kystområder. Her er nemlig alle landets kystkommuner ...
KJERNER: Fra prøvetaking i Trondheimsfjorden i 2010. - Vi skal undersøke flere kjerner ... seg tilbake fra Trøndelag for 10.000 PRØVER: Fra prøvetaking ved Skistua i Trondheim vinteren 2010. år siden skal ...
... informasjon gjennom en ny, omfattende kartlegging og prøvetaking, støttet av geofysiske målinger fra både båt, fly og ...
... enda. Lovverket er forøvrig strengt når det gjelder prøvetaking for vitenskapelige analyser av "arkeologisk" stein. Muligens ...
Det er utført 2D resistivitetsmålinger i 8 profiler ved Rissa i Sør-Trøndelag som en del av metodeutviklingsprosjektet REMA (Resistivitetsmålinger i marine avsetninger). Prosjektet har som formål å teste anvendeligheten av metoden til å kartlegge kvikkleireforekomster. Lokaliteten ble valgt fordi Rissa har kjente utfordringer knyttet til kvikkleire. I området er det også planlagt ny veg (Fv.
... hastighet 1400-1600 m/s regnes hovedsakelig å bestå av marin leire. Det har ikke vært mulig å påvise grovere avsetninger mot dypet ...
Om lag 3.000 deltakere er samlet til EAGEs konferanse i disse dager. Konferansen trekker deltakere fra industri- og forskningsmiljøer fra hele Europa. Her kan du se hva NGU bidrar med.
NGU har startet arbeidet med å kartlegge løsmassene i Vest-Agder. De gamle, utdaterte kartene skal forbedres. Med nye, gode data kan arealkonflikter avdekkes lettere og fylkets geologiske ressurser utnyttes bedre.
... holdt Afrika og Sør-Amerika sammen, påpeker Gaina. Prøvetaking i zoo Feltarbeidet i Namibia er gjort av norske og ...
... forurensing og helse, sier Ottesen. Det er en prøvetaking med svært lav tetthet dette dreier seg om. I Afrika er det ...
... av dybdeforhold med flerstråle-ekkolodd. Deretter skal prøvetaking og fotografering av havbunnen brukes for å fremstille detaljerte ...
... en miljøteknisk grunnundersøkelse med boring og prøvetaking av masser på større dyp, forteller Jartun. Han påpeker at ...
... vegvesen som følge av dette vil "gjennomføre rettet prøvetaking etter PCB ved mistanke, samt stikkprøver av asfalt fra flere ...
Dette pilotprosjektet i Kirkebukten er en del av et større prosjekt med målsetning om å identifisere forurensningskilder og utføre tiltak for å rense opp i forurensede sedimenter i Byfjorden.
... basert på reell kunnskap. Siktemålet er å etablere en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder (MAREANO), og å ...
... seg god i forhold til å skille kvikkleire fra saltholdig marin leire og andre løsmasser, som sand og grus. (Artikkelen fortsetter ... i Sør-Trøndelag. Blå farge indikerer stabil, saltholdig marin leire, mens gul og grønn farge viser mulig forekomst av kvikkleire. ...
... og den påfølgende landheving der saltvannsleire (marin leire) har kommet opp over havnivå. Her har det fått sitt salte porevann delvis erstattet av ferskvann. I Norge har marin leire størst utbredelse i Trøndelag og på Østlandet, men er også ...
Applications are invited for an EU funded PhD programme at the Geological Survey of Norway (NGU), including secondments to industrial and university partners. Two positions are available starting from October 2010.
... viser undersjøiske skred, forteller Thorsnes. MAREANO - marin arealdatabase for norske kyst- og havområder - gjør ny kunnskap ...
... 6. juli samme år. Forskerne fant store avsetninger av marin leire og anbefalte blant annet at det "bør utføres en oppfølgende ...
... til ni millimeter pr. år. Når vi vet at grunnen består av marin leire, var det viktig å få undersøkt dette nærmere, forklarer Dehls. Marin leire kan nemlig inneholde lommer av kvikkleire, som ved ulike ...
... over en femårsperiode. Tradisjonell kartlegging og prøvetaking blir kombinert med høyteknologiske målinger fra fly og ...
... Vel framme gjennomfører vi en ny nødvendig kartlegging og prøvetaking i hele området. Hjemme i Norge igjen etter sju uker ute ...
... biologiske og kjemiske miljø, og systematisere dette i en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. En detaljert kartlegging ...
... har i flere år vært en pådriver for å få igangsatt en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder (Mareano). Styrket ...
Kan dere forklare hvordan Gløshaugenplatået (og Sundlandsskrenten) er blitt dannet? Er "Dødens dal" en rasgrop og i så fall hvor gammel er den? Områdene er en del av NTNU (Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet) i Trondheim.
... biologiske og kjemiske miljø, og systematisere dette i en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. Arbeidet er ventet å ta ...
Forskere har i tre år saumfart sjøbunnen langs kysten av Skagerrak og fire norske fylker. Her har de gransket naturtyper, bunnforhold og terrengformer. Målet er å ta hånd om det rike biologiske mangfoldet på rett måte.
... prøver er i Klif tilstandsklasse 2. Det anbefales en ny prøvetaking og analyse i de samme 30 prøvetakingspunktene om10 år for å ... for a reanalysere disse prøvene sammen med en ny prøvetaking og kartlegge miljøgifter på de samme lokalitetene i en fremtidig ...
Skipstrafikken virvler opp forurensende sedimenter fra sjøbunnen i havneområdene i Oslo.
... kommune. Det er også utført bergrunnskartlegging og prøvetaking for kvalitetsvurdering av ulike bergarters egenskaper for ...
Undersøkelser av PCB i lokale kilder, bl.a. bygningsmasse (maling, betong) og kondensatorer, samt lokal overflatejord, ble startet på Svalbard i 2007 etter at Akvaplan-niva påviste forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter i marine sedimenter utenfor enkelte bosetninger. Samtlige bosetninger er i løpet av 2007/2008 blitt prøvetatt, og PCB er bestemt i over 1100 enkeltprøver av jord, maling, betong og kondensatorer. Målet for PCB-undersøkelsene på Svalbard i 2009 var å tette kunnskapshull, bl.a.
Ørsmå planteplankton gir klimaforskerne nye svar: Det var etter alt å dømme mye større årtidsvariasjon under siste mellomistid i Nordvest-Russland enn det er i dag. Somrene var varmere og vintrene tøffere.
NGU har i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard (SMS) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) studert innholdet av polyklorerte bifenyler (PCB) i jord, sedimenter og bygningsmaterialer i samtlige bosetninger på Svalbard. Til sammen er det samlet inn 1019 prøver fra Barentsburg, Bjørnøya, Colesbukta, Fuglehuken fyr, Grumantbyen, Hopen, Hornsund, Isfjord radio, Longyearbyen, Ny-Ålesund, Pyramiden og Svea.
... regel M 1:250 000). Når det gjelder kart for områder under marin grense (MG) i målestokk 1:50 000 (N50), er det noe eller god dekning i ...
... og Hadselfjorden når det var for mye vind og bølger for prøvetaking i åpen sjø. Sedimentene ble analysert for innhold av følgende ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.