7 resultater
... er det nødvendig med oppfølgende undersøkelser. Prøvetaking og vurdering av massenes egenskaper for bruk som betongtilslag, ...
... Hasut-prosjektet i Fosnes og Flatanger ; djupner, seismikk, prøvetaking og video-opptak - toktrapport og tolking av botntyper ...
Tomten, som er valgt for det fremtidige Hålogaland Teater er undersøkt for innhold av miljøgifter. Det er også tatt marine sediment prøver fra sjøbunnen rett ut for tomten. I alt ble det gravd tre grøfter i tomten, ned til ca. 2 m under terreng. Det ble også tatt prøver av byjord lagt på bakken på tomten. Resultatene av analysene for tungmetaller og organiske miljøgifter i de tre gropene viser, at det bare forekommer litt for høye verdier av arsen i de fleste prøvene fra gropene.
... av PCB i slike byggematerialer. Dette ble gjennomført en prøvetaking på 10 bygg som er bygd mellom 1955 og 1980. Alle prøvene ble ...
... tre forekomstene kan kartlegges med avdekking, rensking og prøvetaking langs grøfter på tvers av lengdeutstrekningen, eventuelt med ...
... for etablering av deponier være i områder under marin grense med sammenhengende homogene avsetninger av hav- og ...
... senkning av sporelementnivået i denne. Rekognoserende prøvetaking anbefales utført i pegmatittområdene øst og sørøst for ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.