7 resultater
... på pegmatittenes interne oppbygging og geometri. Videre prøvetaking bør skje med diamantsag eller kjernebormaskin samtidig med at ... kvarts- og feltspat-råstoffer på Sørlandet, I: Regional prøvetaking av utvalgte feltspatbrudd i Frolandsområdet ...
... M 1:250 000 er det valgt ut to områder for oppfølgende prøvetaking for gullprospektering; vestsiden av Kvænangen og området mellom ...
... med Raet i form av randmorener og breranddeltaer. Under marin grense er det stedvis avsatt mektige finkornige hav- og fjordavsetninger, ...
The Geological Survey of Norway, as a sub-contractor to the University of Bergen in the European Union's project COSTA (Continental Slope Stability; EVK3-CT-1999-00006), has performed a coring cruise with FF"Seisma" to the site of the 1996 slide in Finneidfjord. The main objective of the COSTA project is the assessment of continental slope stability along the European Continental Margin with respect to natural processes and human activity.
... arkivmaterialet er det blitt gjennomført undersøkelser med prøvetaking for kjemisk analyse på en rekke nye lokaliteter, samt kontroll og ... som en fremtidig ressurs. Det anbefales å gjennomføre prøvetaking av Neslia- forekomsten og de viktigste and kvartsforekomstene med ...
... det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten ...
Norges geologisk undersøkelse har på oppdrag fra Intekno as utført en grunn- vannsundersøkelse ved Vefsn sykehus, psykiatrisk avdeling for vurdering av muligheter for grunnvarmeuttak fra energibrønner i løsmasser. Oppdragsgiver vil vurdere grunnvarme fra opp-pumpet grunnvann som et alternativ til oppvarming av planlagt nytt bygg ved sykehuset. Det foreligger ingen konkrete data på effekt- behov.
Fant ingen ansatte som matchet søket.