15 resultater
... å få en bedre forståelse av problemstillinger knyttet til prøvetaking i dagfjellsonen og for å utarbeide en ny metodikk for ... området. Påvirkninger av mekaniske egenskaper ved prøvetaking i dagfjellsonen. ...
Sør-Trøndelag Fylkeskommune ønskjer ein oversikt over undersjøiske sand- og grusressursar som basis for tildeling av opptakskonsesjonar. Det er gjennomført eit skrivebordsstudium for å finne slike moglege undersjøiske kalksand-, sand- og grusressursar i Sør-Trøndelag fylke. Studiet er basert på tilgjengeleg geologisk litteratur, ressurskart frå Grus- og Pukkregisteret ved NGU, topografiske kart og sjøkart, samt på kommunikasjon med biologar og næringsdrivande i opptaksbransjen.
Det er utført undersøkelser av marine skred- og sedimentasjonsprosesser i utvalgte deler av Trondheimsleia og Trondheimsfjorden ved hjelp av multistråleekkolodd, grunnseismikk og korte kjerner. Ett av formålene med undersøkelsen har vært å kartlegge skredfare, som kan påvirke plassering av en gassrørledning mellom Tjeldbergodden og Skogn. Fire områder er pekt ut som spesielt skredutsatte.
... grunnen til et mer langsiktig program for integrert marin kartlegging av norske havbunnsområder. Prøvetaking (NGU:9901, HI: 1999104) på midt-norsk sokkel, Vøringplatået og ...
... karbonatenhetene. Det er gjort en omfattende og systematisk prøvetaking av karbonatene for å finne ut om deler av feltet har en slik ... beste området på Fagervollan for uttak. Kartlegging og prøvetaking av kalk- og dolomittmarmor i området Stormyrbassenget, Hemnes ...
... Henning Longva, Oddvar 0800-3416 99.081 Prøvetaking med FF "Seisma" ble gjennomført i perioden 25. - 29. Mai 1999 i ... fra land til sjøen. Toktet inkluderte grunnseismikk og prøvetaking i Jarfjord, Bøkfjorden, Korsfjorden, Neidenfjorden, Kjøfjord, ...
Georadarmålinger har vært utført 4 steder i Romsdalen. Hensiktem med målingene var å kartlegge skred- og rasmasser i forbindelse med store fjellskred. Skred- og rasmasser er indikert ved alle lokaliteter. Slike masser gir et kaotisk refleksjonsmønster og viser ingen lagdeling. Ved Grytten indikeres et betydelig innslag av blokker i massene. Ved Remmem ser en skredets utbredelse (front) og overgangen til upåvirkede elveavsetninger.
... av Nes-straumen. De to feltene som er undersøkt med prøvetaking for eventuell utnyttelse til pukk er Skutvik- Utåker og Ekra - ... i Ekra-Røssvika området; detaljkartlegging og ytterligere prøvetaking. Videre bør kystlinjen Skutvik-Tranøy fyr og ytre del av ...
... Det er registrert 3-5 m løsmasseoverdekning bestående av marin leire. Berggrunnen i området er dominert av kvartsitt, glimmerskifer og ...
... i foten av en 100 m høy breelvterrasse. Det er foretatt prøvetaking av to ulike kildeutslag over en periode på ett år. Den totale ...
... av rør for opphenting av grunnvannsprøver og samtidig prøvetaking av bekkeavrenningen fra området. Geofysiske målinger over ...
I perioden 1992-1996 utførte NGU, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen, i samarbeid med andre institusjoner, fem maringeologiske prøvetakingstokt med M/S Håkon Mosby og M/S Michael Sars i den norske delen av Skagerrak og Nordsjøen. Formålet med toktene var å ta kjerneprøver til miljøgeologiske, sedimentologiske og geotekniske/sedimentfysiske studier.
... for Nordland avtalt at NGU skulle utføre supplerende prøvetaking i marmorfeltet. Feltarbeidet ble utført i okt.-98 og det ble ...
... dybde og erstattes med ren jord. Det er ikke nødvendig med prøvetaking og kjemiske analyser av jord eller sand i alle barnehager i ...
... i Stormyra barnehage skulle følges opp med ytterligere prøvetaking og analyse samt en helserisikovurdering, etterfulgt av eventuell ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.