10 resultater
... 0,7%. Det anbefales å utføre en detaljert kartlegging og prøvetaking for å fastslå kvartsforekomstens interne variasjoner og ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, som et ledd i Folkehelsas prosjekt "Program for vannforsyning", vurdert mulighetene for grunnvannsforsyning til stedene Kongsfjord og Berlevåg. Vurderingene ble gjort på grunnlag av felt- befaringer, georadarmålinger og undersøkelsesboringer. Vannforsyning til fiske- industri gir høye vannbehov i forhold til befolkningsgrunnlaget på begge stedene (66 l/s for Berlevåg og 12 l/s for Kongsfjord).
Aeromagnetic and marine gravity data sets for the northern North Sea and western Norway have been interpreted in terms of on- and offfshore tectonic links. Structure both in basement and overlying sedimentary rocks were identified and compiled into three 1:250 000 scale interpretation maps. Two regional NW-SE lineaments were recognised and given the names Marflo Lineament and Troll Lineament.
... 45o fall ned til 80-100 m dyp. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før ... 45o fall ned til 80-100 m dyp. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før ...
... en mer detaljert geologisk kartlegging med ytterligere prøvetaking for å avdekke eventuelle variasjoner i bergartskvaliteten før et ...
... batymetriske målinger, refleksjonsseismiske målinger og prøvetaking med grabb i Sandtorg- straumen i Tjeldsundet. Hensikten med ...
Formålet med disse undersøkelsene var å kartlegge grunnvannsressurser i området Naustdal sentrum - Ullaland med tanke på ny vannkilde til Naustdal vassverk som har et vannbehov på ca 12 l/s. Tidligere undersøkelser har vist muligheter for å ta ut grunnvann fra et grovt topplag av sand og grus på elveavsetninger ved Reiakvam og Kvame. På grunn av forventet konflikt med dyrket mark, flomutsatte områder og stort vannbehov (12 l/s), anses disse alternativene for lite gunstig.
... anbefales det at det utføres dypprøve- taking, dvs. prøvetaking under overflateforvitret sone (4-5m dybde), for eksakt ...
... av uttak, arealplaner for området osv., og mer omfattende prøvetaking for analysering av mekaniske egenskaper. Pukkundersøkelser i ...
... av uttak, arealplaner for området osv., og mer omfattende prøvetaking for analysering av mekaniske egenskaper. Pukkundersøkelser i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.