15 resultater
A comparative study is presented of granitic groundwaters from the Hvaler islands, southeastern Norway (11 samples) and the Scilly islands, southwestern England (10 samples). The islands display similar bulk lithologies and land use, but differing glaciation and hence weathering histories. The groundwater of both groups bears a strong marine signature, although the Hvaler islands display less marine influence and a greater degree of water-rock interaction.
... benyttet. Toktet inngår i MGK-programmets undersøkelser om marin forurensning. Rapporten gir en oversikt over og refererer til innsamlete ...
... benyttet. Toktet inngår i MGK-programmets undersøkelser om marin forurensning. Rapporten gir en oversikt over og refererer til innsamlete ...
Det er utført refraksjonsseismiske sjømålinger langs ett profil ved Geitastrand Orkdal kommune, Sør-Trøndelag. Målingene ble utført på oppdrag for grunneier Oskar Solstad. Hensikten med undersøkelsen var å bestemme mektigheter av sedimenter over fjell i forbindelse med prosjektering av molo. Profilet er 190 m langt og viser en tolags hastighetsmodell. Det øverste laget har en seismisk hastighet på ca. 1750 m/s og representerer trolig vesentlig marine avsetninger, men avsetningstypen er usikker.
Det er utført refraksjonsseismiske sjømålinger langs tre profiler ved Vingsand i Hopsfjorde, Osen kommune, Sør-Trøndelag. Målingene ble utført på oppdrag fra Osen kommune. Hensikten med målingene var først og fremst å kartlegge løsmasse- mektigheten i forbindelse med opparbeiding av dypere seilingsløp. Samtlige profiler viser en tolags hastighetsmodell. Det øverste laget har seismiske hastigheter i området 1600-1750 m/s og representerer trolig marine avsetninger, men løsmassetypen er usikker.
... inntil rikelig vann er oppnådd. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før ...
... inntil rikelig vann er oppnådd. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før ... inntil rikelig vann er oppnådd. Langtidsprøve- pumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før ...
... i skjæringen ved kaianlegget vurdert som interessant for prøvetaking. I oktober ble det tatt 60 kg friske bergartsprøver for ...
... inntil rikelig vann er oppnådd. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før brønnen ...
... skjerp. De oppfølgende undersøkelsene besto av fornyet prøvetaking av bekkesedimenter og tungmineralvasking, jordprøvetaking og ...
... berggrunnsgeologisk kartlegging og utvidet mekanisk prøvetaking ved oppfølgende pukkundersøkelser innenfor bl.a. Grunneviksheia ... mekaniske egenskaper enn det som tidligere ble oppnådd ved prøvetaking i vegskjæringene langs E69. Det må taes nye prøver innenfor ...
... planlegge driften i 20-50 år, anbefales en mer detaljert prøvetaking i dagen og i tillegg diamantboring samt markedsunder- søkelse for ...
... med enkle testpumpinger for kapasitetsvurder- inger og prøvetaking. Sonderboringene viser at israndavsetningen har stor mektighet, ...
... og forstyrrelser i kjernematerialet som følge av prøvetaking og kjernesplitting. Kornfordeling ble bestemt ved hjelp av ...
... med enkle testpumpinger for kapa- sitetsvurderinger og prøvetaking. Resultatene fra forundersøkelsen ved Frøsetøra viste gunstige ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.