14 resultater
... andre elementer uten at det ble påvist anomale verdier. Prøvetaking, særlig med tanke på Be. Veikvatn - Linajav'ri-området, ...
Rohr-Torp, Erik 0800-3416 90.064 Borebrønn over marin grense gir salt vann. Saltet kan skyldes nærliggende blyverk. Det ...
... i 1986-87 en regional geokjemisk kartlegging av Svalbard med prøvetaking av "flomsedimenter". Kartleggingen viste klare provinser med ... Denne rapporten omhandler oppfølging av en slik provins med prøvetaking av ravineprøver i et område N-Ø for Ny Ålesund. Det ...
... 1986-87 en regional geokjemisk undersøkelse av Svalbard med prøvetaking av "flomsedimenter". Kartleggingen viste klare provinser med ... rapporten omhandler oppfølgingen av en slik provins med prøvetaking av ravineprøver i området rundt St. Jonsfjorden. Det undersøkte ...
... T. Lindahl, I. 0800-3416 90.066 Det er gjort prøvetaking av granitter i området Efjord, Tysfjord og Hamarøy. Det er ialt ...
Målingene ble utført som et ledd i kompetanseoppbyggingen på refleksjonsseismikk. Det ble målt tre profiler. Tolkningsresultatene for profil 1 og profil 3 (Moelva) er korrelerbare. Øverst finnes strandmateriale og randavsetning (10-12 m) over finstoffholdig morene. Tolkning av refleksjonsseismikk og VES indikerer ensartet materiale til ca. 95 m dyp. VES indikerer marine avsetninger under 95 m. Refleksjonsseismikken viser at total mektighet av løsmassene er ca. 210-240 m.
Seismiske og elektriske målinger ble uført som et ledd i generell kartlegging av løsmassestratirafi og fjelltopografi. Hovedvekten ble lagt på refleksjons- seismikk. Det ble indikert løsmassemektigheter på opptil 145 m. På bakgrunn av geologiske observasjoner og VES-tolkning antas at de øverste 20-21 m repre- senterer vesentlig morene og sanduravsetninger (Godøy-formasjonen). Avset- ningene forøvrig kan inndeles i 4 sekvenser i de refleksjonsseismiske tids- seksjoner.
... 1990 hovedsaklig bli foretatt feltkontroller og supplerende prøvetaking i anomale områder. Rapporten ble først utgitt som foreløpig ...
... mark fylke var det nødvendig å supplere med ytterligere prøvetaking. NGU og NIVA samarbeidet om denne prøvetakingen. NGUs del av de ...
... J. 0800-3416 90.092 I forbindelse med regional prøvetaking av granitter i Tysfjordområdet ble det i juli/august -89 også ...
... Husebøforekomsten i 1990 vil være: (1) Detaljert borkaks- prøvetaking mhp. nøyaktig kartlegging til rutilfordelingen i forekomstens ...
... (prøvenr.), kode for geolog, årstall for prøvetaking, bergartsnavn, referanse til GEOMAP-database, UTM-koordinater, ...
... kartlagt i målestokk 1:5000. Feltet er 6 km langt, og prøvetaking viser at kyanittinnholdet varierer mellom 10 og 20% i de anrikede ...
... i områder dekket av godt elektrisk ledende materiale som marin silt og leire, medfører at georadar ikke kan erstatte andre geofysiske ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.