11 resultater
... bergarter med strøk nordøst-sørvest. I dalbunnen ligger marin silt og leire over berggrunnen. Noe sand og grus (strandavsetninger) ...
Lund, Bjørn 0800-3416 89.033 Det er uført prøvetaking, spalteforsøk og kvalitetsbedømming av skifer innenfor et ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, med tilskuddsmidler fra Statens Naturskadefon, utført maringeologisk kartlegging langs kysten av Trondheims- fjorden fra Trondheim havn til Hommelvik. Datainnsamlingen i felt er basert på refleksjonsseismisk profilering.
... bør kontrolleres med flere prøver i deponiet. Prøvetaking av sigevannet bør utføres for å fastslå om spredning av ...
En hydrogeologisk og stratigrafisk undersøkelse er gjennomført ved Borregaard Ind. Ltd's kloralkalifabrikk. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge løsmassefordeling og grunnvannsforhold. Under gjennomføringen av undersøkelsene har resultatene blitt løpende vurdert for å få et så hensiktsmessig undersøkelsesprogram som mulig, jmf.
Konsentrasjon og mengde av fluor er målt i nedbør samlet inn i regi av NILU fra stasjonene Birkenes, Trungen, Narbuvoll og Kårvatn i 1983. Beregningene er gjort på hvor stor andel av denne som har en antropogen opprinnelse. Kilden til fluor er vurdert og drøftet i lys av en analyse av korrelasjonskoeffisien koeffisienter og vindretning. Kvaliteten på analysedata av NO3-, SO4 2- og Cl- fra NGU er sammenliknet med analyser av de samme parametre fra NILU.
... For disse er det foretatt en utvidet vurdering og prøvetaking. Grus- og Pukkregisteret i Karlsøy kommune. ...
... vurdere kornstørrelsen i de dypere lag av forekomsten. For prøvetaking og visuell vurdering av massene er det gravd prøvegroper med ...
... IP-anomalier er funnet. I 1988 ble det boret 22 hull med prøvetaking av løsmassene og i kombinasjon med gravegropene er en ...
... Mathiesen, C.O. 0800-3416 89.099 Ved regional prøvetaking av løsmasser i Nordland og Troms i 1986 ble det påvist unormalt ...
... av fylket hadde NGU tidligere gjennomført en mer detaljert prøvetaking av bekkesedimenter på kartbladene 1717-3 Fullsenn, 1717-2 ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.