17 resultater
... fra Johan Myrvang A/S er det foretatt en undersøkelse med prøvetaking og kartlegging nordvest for Vestsiden Pukkverk. Hovedbergartene er ... ved denne gneisen bør prøvetaes tettere. Kartlegging og prøvetaking ved Vestsiden Pukkverk. ...
... på HP9836 utført i forbindelse med programmet "Marin Geologisk Kartlegging". Den inneholder brukerdokumentasjon for ...
Sand, Kari 0800-3416 86.175 Geokjemisk prøvetaking av bekkesedimenter fra Nordkalotten viser høye BA-verdier i ...
... på HP3000 utført i forbindelse med programmet "Marin Geologisk Kartlegging". Den inneholder brukerdokumentasjon av et ...
... og Troms i samarbeid med de respektive fylkeskommunene. Prøvetaking av løsmasse, bekkesedimenter og bekkevann er fullført sommeren ...
... m), elektriske motstandsmålinger, borignernger (120 m) og prøvetaking av de viktigste fore- komstene. Rapporten inneholder 10 ...
I 634 prøvelokaliteter, fordelt over hele Sogn og Fjordane fylke, er det samlet inn prøver av bekke-/elvevann, bekkesedimenter, bekkemose, humusprøver og morenemateriale. Prøvene er analysert i randomisert rekkefølge på inntil 40 grunnstoffer ved bruk av flere analysemetoder. Rådata er presentert i tabeller og som enkeltelementkart. Transformerte og faktoriserte data er presentert som glidende gjennomsnitt på skraverte kart.
Det er utført geologiske og geotekniske undersøkelser av pløyespor og synke- groper etter isfjell på Romerike, særlig med tanke på å overføre viten til tilsvarende forhold på kontinentalsokkelen. Med Brøyt-X er det gravd to grøfter ned til 2,5 m dyp, og med 54 mm stempel- prøvetaker og NGUs borerigg er det tatt kontinuerlige prøver ned til 7 m dyp på 3 forskjellige steder. Det er også utført vingeboringer ved 2 av prøve- hullene.
... og benyttet hammerseismikk, samt foretatt en utvidet prøvetaking. Sprøhets- og flisighetsresultatene kombinert med ...
... er at målingene kan utføres på stedet og begrense prøvetaking og kjemiske analyser vesentlig. For måling på pulver er ...
... i 2 sonderboringer med Pioner, seismiske undersøkelser og prøvetaking. Seismiske undersøkelser i 1985 bekrefter at det er mulig å ta ...
... massetak og avsetninger er befart. Det er gjort en enkel prøvetaking av løsmassene (vesentlig i massetak) for å kunne gi en ...
... steinbrudd og avsetninger er befart. Det er gjort en enkel prøvetaking av løsmassene for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering ...
Vister grustak er undersøkt med tanke på avstand til fjell og grunnvann samt kvaliteten av massene i nåværende uttaksområde. Dybden til fjell er minst nede i hovedmassetaket, og varierer ifølge seismikk og boringer fra 14-30 m. Fra toppen av Raryggen er løsmassemektigheten 40-50 m, men kan trolig enkelte steder være opp til 60 m. Avstanden til grunnvannsnivået er også minst i hovedmassetaket, og varierer fra 2-10 m.
... de har vært praktisk tilgjengelige. Det er gjort en enkel prøvetaking av løsmassene (vesentlig i massetak) for å kunne gi en ...
... også kartlagt og volumberegnet. Det er gjort en enkel prøvetaking av løsmassene (vesentlig i massetak) for å kunne gi en ...
... de har vært praktisk tilgjengelig. Det er gjort en enkel prøvetaking av løsmassene (vesentlig i massetak) for å kunne gi en ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.