21 resultater
Klemetsrud, T. 0800-3416 85.127 Prøvetaking av grunnvann i forbindelse med forurensning fra flyplassen. Vedr. prøvetaking av grunnvann, Gardermoen. ...
... fordelingsmønstre, som bør følges opp. Geokjemisk prøvetaking i Vesterålen, sommeren 1985. ...
... oversikt over kostnadene. Feltrapport 1985. Geokjemisk prøvetaking på Varangerhalvøya ...
... utført og gir en oversikt over kostnadene. Geokjemisk prøvetaking i Vest-Finnmark. Feltrapport 1985. ...
... pegmatittanvisning i samme området ble samtidig utført. Prøvetaking og vurdering av kvartsittforekomst ved Dokkedalen ...
Sand, Kari 0800-3416 85.108 Geokjemisk prøvetaking av morene i Finnmark fylke viser høye Au-verdier nord for ... Au-innhold. Til tross for dette, anbefales det en tettere prøvetaking av grunne jordprøver i området. Oppfølging av Au-anomali ved ...
... oppdrag i Sogn og Fjordane ble det foretatt befaring og prøvetaking av 3 lokaliteter i Gloppen kommune. Resultatene er sammenstilt i ...
... 85.133 I Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking over ca. 2/3 av Finnmark og påvist en bariumprovins i ... Statoil og NGU for 1) å fullføre den regionale geokjemiske prøvetaking i Finnmark og 2) å følge opp geokjemiske anomalier. Rapporten ...
... 85.069 Rapporten oppsummerer status når det gjelder prøvetaking, analysering, databehandling og karttegning. Det gis detaljerte ...
... Etter oppdrag fra Birger Olafsen er det foretatt befaring og prøvetaking av 3 potensielle uttaksområder for pukk i Snåsa. 2 av ...
... er det foretatt en oversiktskartlegging og orienterende prøvetaking av potensielle uttaksområder for knust stein til veiformål på ...
NGU har, i et samarbeidsprosjekt med Møre og Romsdal fylkeskommune, foretatt oversiktskartlegging (1:20 000) av hovedtyper og mektigheter av sjøbunnsavsetninger i Surnadalsfjorden. De refleksjonsseismiske målingene gir grunnlag for differensiering mellom glasimarine-, marine- og deltasedimenter samt randsoner som vesentlig er bygget opp av bre-elv- og morenemateriale.
NGU utførte i juli/august refleksjonsseismiske og refraksjonsseismiske målinger innen kartblad Brattvåg. Hovedformålet var innsamling av data for produksjon av det kombinerte land-sjøkart Brattvåg (M 1:50 000). Denne rapporten summerer opp noen av resultatene som underlag for prosjektering av vannledningstraseer. Vanndypet i det aktuelle området varierer ned til drøyt 120 m. Fast fjell i overflaten er registrert vest for Rødholmen samt i et begrenset område sørvest for dette.
... fra Alf Vennatrø & Sønn AS er det foretatt befaring og prøvetaking av råmaterialet i Lånke Pukkverk. Bergartene det drives på er ...
Johansen, Tore 0800-3416 Det er foretatt orienterende prøvetaking av grusforekomst i Kåfjord i Alta. Tilsammen er det boret 6 hull ...
... anomalier i gneis-granitt-underlagets løsmasser. Tettere prøvetaking i fast fjell og morene er utført i 1985 (Furuhaug, Iversen og ...
... av seismisk profil (hammerseismikk), sonderboringer og prøvetaking med Borros, korttids undersøkelsespumping fra 5/4 "slissa rør og ...
... de har vært praktisk tilgjengelig. Det er gjort en enklere prøvetaking av løsmassene (vesentlig i massetak) for å kunne gi en ...
... Varangerhalvøya. Ba-anomalien ble fulgt opp ved en tettere prøvetaking av bekkesedimenter i området. Finfraksjonen av bekkesedimentene ...
... på Henning indikerer samtolking av metodene at det opptrer marin leire mellom en overliggende og en underliggende moreneavsetning og at ...
Lithostratigraphy and correlation of the Archean and Early Proterozoic rocks of Finnmarksvidda and Sørvaranger district.Anna Siedlecka, Edvard Iversen, Allan KrillPage(s): 7-36
Fant ingen ansatte som matchet søket.