12 resultater
... registrerte mineraliseringer av Zn eller Mo. Befaring og prøvetaking i Spenningsbyfeltet, Nittedal, Akershus. ...
... H. 0800-3416 1650/59A Radiometriske målinger og prøvetaking er gjort langs i alt 5 profiler. Det ble tilsammen tatt 75 ... mineraloptiske undersøkelser. Radiometriske målinger og prøvetaking i Rendalsvik grafittfelt. Meløy, Nordland. ...
... interesse. Geologisk kartlegging ved Katteratvatn med prøvetaking av Pb-Zn forekomstene ...
... inntegnede bergartsgrenser. Geologisk kartlegging, prøvetaking av mineraljord og diamantboring ved Mikkeljord Pb-Zn-forekomst. ...
... utstyr som spade og stikkbor til jordartsobserasjon og prøvetaking. Ingen kartblad er ferdig kartlagt. Deler av 6 blad er sammenstilt ...
... i et felt ved Laksådal- Oterstrand molybdenfelt. Måling og prøvetaking er gjort i det geofysiske stikningsnettet i området. Det er ...
... har bestått i kartlegging, sjaktgraving og prøvetaking. Det foreløpige kvartærgeologiske kartet foreligger i sort/hvitt ...
... NGU. Feltundersøkelsene har bestått i kartlegging, prøvetaking og seismisk profilering. Prøvestøping i betong er et oppdrag fra ...
... budsjett. Feltundersøkelsene har bestått i kartlegging, prøvetaking og seismiske profilering. Alt materiale er senere bearbeidet ved ...
... innsats langs Vestre Jakobselv, og omfatter foruten vanlig prøvetaking til kornfordelingsanalyse, også sprøhet- og ...
... vises der. Sommeren 1979 ble det foretatt en systematisk prøvetaking av bekke- sedimenter i et areal på ca. 90 km2 rundt de ...
Aktive og overveiende uorganiske bekkesedimenter, innsamlet fra 1356 lokali- teter i Oppland, Hedmark og Østfold er analysert på V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb. Prøvetakings- og analysefeil er bestemt. Aritmetisk gjennomsnitt for de nu- meriske verdier for den relative prøvetakingsfeil er: V 20,8 %, Mn 25,0 %, Fe 13,5 %, Co 16,0 %, Ni 19,8 %, Cu 18,0 %, Zn 14,3 % og Pb 16,3 %.
Fant ingen ansatte som matchet søket.