Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

408 resultater
... elveavsetningens tykkelse og lagdeling over godt ledende marin leire,og bare på enkelte steder har en fått reflektorer som kan ...
The MAREANO (Marine AREA database for NOrwegian waters) seabed mapping programme generates a wide range of products, including sediment and benthic biotope maps. Production of these maps relies heavily on full-coverage multibeam data (bathymetry and backscatter) which have revealed the seabed in unprecedented detail, and which form the basis for geological interpretations and the identification of seabed terrain of ecological relevance.
... av NGUs forskningsfartøy FF Seisma ble det gjennomført marin- og hydrogeologiske undersøkelser på Nordbreigrunnen i tidsrommet ...
... og feltobservasjoner ved Brubakken viser at utvasket marin leire ligger over og under grove masser. Deler av leirlaget på toppen er ...
... skred og er en katalog som gir en oversikt over 37 skred i marin leire i Norge. Katalogen er basert på geotekniske data og detaljerte ...
... for etablering av deponier være i områder under marin grense med sammenhengende homogene avsetninger av hav- og fjordavsetninger, ...
I en ny studie viser forskere fra Norge og Storbritannia at den arktiske sjøisen for 20.000 år siden dekket et areal dobbelt så stort som den gjør i dag. Likevel var det en smal isfri oase med marint liv mellom de isdekkede kontinentene og havet.
... basert på reell kunnskap. Siktemålet er å etablere en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder (MAREANO), og å ...
... av flere områder i Trøndelag hvor det er store arealer med marin leire. Kvikkleire kan bare oppstå i områder med marin leire, men det er ikke alle områder med marin leire som inneholder ...
... Slike finnes i norsk territorial farvann.  Marin gruvevirksomhet. Gruvevirksomhet fra mineralforekomster på ... til hvordan dokumentere, kartlegge og overvåke effekter fra marin gruvevirksomhet. Dette i tilfelle det blir en fremtidig økonomisk ...
... seg god i forhold til å skille kvikkleire fra saltholdig marin leire og andre løsmasser, som sand og grus. (Artikkelen fortsetter ... i Sør-Trøndelag. Blå farge indikerer stabil, saltholdig marin leire, mens gul og grønn farge viser mulig forekomst av kvikkleire. ...
... mens det er færre partikler i Varangerfjorden. – Marin forsøpling er et raskt økende miljøproblem over hele verden. ... på tvers av landegrenser. FNs globale kampanje mot marin forsøpling, "Clean Seas", bidrar til å spre informasjon om kildene og ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del av kartleggingsprosjektet er de kjemiske egenskapene til sedimenter fra utvalgte avsetningsbassenger undersøkt.
Et nytt kart, Biotoper i Barentshavet, er nå publisert på www.ngu.no og www.mareano.no.
... og den påfølgende landheving der saltvannsleire (marin leire) har kommet opp over havnivå. Her har det fått sitt salte porevann delvis erstattet av ferskvann. I Norge har marin leire størst utbredelse i Trøndelag og på Østlandet, men er også ...
Kvartærgeologi er den disiplinen av geologien som omhandler den yngste perioden i jordens historie, de siste ca. 2.6 millioner år. Denne perioden er karakterisert av store klimasvingninger og vekslinger mellom istider og mellomistider.
Havet mottar mange miljøgifter, som lagres i bunnsedimentene. Forurensede sedimenter kan være en kilde til spredning av forurensning i fjordene, og føre til opptak av miljøgifter i levende organismer.
No startar kartlegginga av kystområda på søre Sunnmøre. Målet er sju spesiallaga temakart over fjordbotnen retta mot forvaltninga, og mot fiskeri- og havbruksnæringa.
Det norske landskapet viser store kontraster, fra slake fjellvidder og rolig innlandsterreng til høyalpine fjell og dypt nedskårne fjorder.
NGU, Kartverket og OLEX har siden 2009 samarbeidet om å gjøre nye detaljerte bunnkart fra Nordland og Troms tilgjengelige for fiskere, oppdrettere og andre brukere i kystsonen.
Applications are invited for an EU funded PhD programme at the Geological Survey of Norway (NGU), including secondments to industrial and university partners. Two positions are available starting from October 2010.
... mer presist, miljøvennlig og effektivt fiske.   Økt marin kartlegging  - Det er nå bekreftet gjennom blant annet dette ... om NGU får anledning til å øke kapasiteten innen marin kartlegging, metodeutvikling og forskning i årene som kommer, sier Jan ...
... viser undersjøiske skred, forteller Thorsnes. MAREANO - marin arealdatabase for norske kyst- og havområder - gjør ny kunnskap ...
... på Andøya. Her finnes både plantefossiler og en rik marin fauna med muslinger, snegler og blekkspruter. Det mest spennende fossilet ...
... 6. juli samme år. Forskerne fant store avsetninger av marin leire og anbefalte blant annet at det "bør utføres en oppfølgende ...
Integrated coastal zone planning and management (ICZPM) requires adequate knowledge on the marine coastal systems.
NGU gjennomførte i to perioder høsten 2005 og 2006 en innsamling av nedbørsprøver i og utenfor Bergen for å undersøke tilførselen av PCB til området via nedbør. Det er tidligere påvist høye konsentrasjoner av PCB i bl.a. marine sedimenter, byjord og sandfangsmaterialer i Bergen by, og NGU gjennomfører en rekke undersøkelser for å finne mulige kilder til PCB. Denne undersøkelsen fokuserer på våtdeposisjon av PCB7 ut fra målte konsentrasjoner i nedbør.
Norway has a vast marine territory and harvest great wealth from the sea. Despite this dependency on the sea, our knowledge of the seabed environment has remained suprisingly poor, but is now increasing.
Norge har store geologiske ressurser på havbunnen og under havbunnen. For å kunne høste av disse ressursene på en bærekraftig måte er det avgjørende med gode kart og databaser som viser hvor ressursene finnes, og hva de består av.
... som også må være en viktig tektonisk/tektonostratigrafisk grense i denne delen av kaledonidene. Lifjellenheten i det undersøktre ...
... hvor mye skifer som kan brytes her er vanskelig, da nedre grense for skiferen ikke er kjent på grunn av overdekket, men det antas at man ...
... sammen med fylkesmennene i de øvrige fylker med grense mot Dovrefjell Nasjonalpark utarbeider nå forslag til etablering av nye ...
... midten av det 370 m lange profilet. Det er en tilsvarende grense i løsmassene som i det andre området, den ligger stort sett 3-4 m ...
... og en radiometrisk under- søkelse langs denne grense-sonen bør gjennomføres. Prospekteringskartlegging på kartblad ...
... kaledonske tektonostratigrafien og danner Gjersvikdekkets grense i sør og vest. Rossetforekomsten ligger i amfibolgneiser tilhørende en ...
... skrålag i urmassene som påvist i grustak. Nedre grense for uravsetningene kan sees på opptakene. Maksimum mektighet av ...
... om ei tomt ligger innenfor eller utenfor en 1000 års-grense for skred? Svaret er som regel nei, og det setter kommunene i en ...
... Geophysical Data Center, 2001 (ETOPO2), og kontinental-hav-grense og plategrenser fra Muller, R.D., M. Sdrolias, C. Gaina, and W.R. Roest ...
... fleste hus i Norge har radonkonsentrasjon under anbefalt grense fra Statens strålevern på 100 Bq/m3, men den eneste måten å være ...
... stort område, hovedsakelig i Finnmark fra Alta til Grense Jakobselv, granskes fra småfly i løpet av den første feltsesongen fra ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.