7 resultater
... nivået der havnivået har stått under siste istid kalles marin grense og den strekker seg enkelte steder opp til 220m over dagens ...
... Klorid (salt) Bør sjekkes i kystområder og under marin grense Uran Konsentrasjon ligger ofte over normene satt ...
... høye verdier av klorid, sulfat, mangan og natrium. Under marin grense kan det også finnes lommer av gammelt sjøvann som kan påvirke ...
... for uran i drikkevann, men WHO opererer med en anbefalt grense på  30 µg/L. Vi anbefaler å bestille målinger av  uraninnhold i ...
... lang tid. Basert på Verdens helseorganisasjons rettleiande grense på 0,030 mg/l, er om lag ein av åtte private fjellbrønnar utanfor ...
... mange steder i Norge, spesielt i områder der det er marin leire som utgjør et vanntett sjikt over fjell eller andre løsmasser. En ...
... ut til å være av betydning om bergoverflaten er dekket av marin leire eller andre tette løsmasselag ved at radongassen ikke kan ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.