19 resultater
... kort oversikt over kvartærgeologen i Verdal. Isavsmelting, marin grense, landheving og landskapsutvikling gjennom de siste 10.000 år blir ...
... jordplate- måler (Metraterr 2) på 5 randavsetninger under marin grense. - Hensikten med målingene var å fremskaffe positive eller negative ...
... og landskapselementer, med hovedfokus pa områdene under marin grense (MG). Det er ikke funnet spor etter flyktig eller sensitiv marin leire ...
... geografiske variasjoner i berggrunnen og løsmassenes grense ikke gir systematiske utslag i sporelementinnholdet i barkeprøver fra ...
... som kan knyttes til neotektonikk. Høydedata for marin grense og feltobser- vasjoner av lagdelingen i 3 større grustak gir heller ...
... elveavsetningenes tykkelse og lagdeling over godt ledende marin leire. Lagdelingen viser for det meste skiftninger mellom bølgende og ...
... at en ved arbeidet har kommet fram til omtrentlige grense- verdier for mulig spaltbarhet. Mengden av overliggende fjell er ...
Det er utført 2D resistivitetsmålinger i 7 profiler ved Kattmarka og Gullvika i Namsos kommune (Nord-Trøndelag) som en del av metodeutviklingsprosjektet REMA (Resistivitetsmålinger i marine avsetninger). Prosjektet har som formål å teste anvendeligheten av metoden til å kartlegge kvikkleireforekomster. Lokaliteter i nærheten av og direkte knyttet til skredhendelsen i Kattmarka (13. mars 2009) er valgt som testområde.
Det er foretatt 8 vertikale elektriske sonderinger ved Salsnes som ledd i NGUs generelle kvartærgeologiske kartlegging i området (kartblad 1724 III, Jøa). Det er tidligere utført 4 refraksjonsseismiske profiler i området (Dalsegg 1988). Hensikten med målingene var å kartlegge materialtyper og genese. Målingene viser at en i hele området har et topplag med høye motstander, noe som er tolket til å være strandmateriale.
Integrated coastal zone planning and management (ICZPM) requires adequate knowledge on the marine coastal systems.
... hvor mye skifer som kan brytes her er vanskelig, da nedre grense for skiferen ikke er kjent på grunn av overdekket, men det antas at man ...
... kaledonske tektonostratigrafien og danner Gjersvikdekkets grense i sør og vest. Rossetforekomsten ligger i amfibolgneiser tilhørende en ...
... og brenningshuler. Andre tema som berøres er landheving, marin erosjon, genese av strandstrukturer, tolking av diamikton fra ...
The project aims to produce a modern geoscientific atlas and databank to be used in prospecting for mineral resources and in the evaluation of environmental and geochemical issues within a belt extending from W of Norway to the E border of Finland. The N and S limits of the project area meet the coast at Syv Søstrene and Stad respectively.
Målingene ble utført som et ledd i kompetanseoppbyggingen på refleksjonsseismikk. Det ble målt tre profiler. Tolkningsresultatene for profil 1 og profil 3 (Moelva) er korrelerbare. Øverst finnes strandmateriale og randavsetning (10-12 m) over finstoffholdig morene. Tolkning av refleksjonsseismikk og VES indikerer ensartet materiale til ca. 95 m dyp. VES indikerer marine avsetninger under 95 m. Refleksjonsseismikken viser at total mektighet av løsmassene er ca. 210-240 m.
... Det er registrert 3-5 m løsmasseoverdekning bestående av marin leire. Berggrunnen i området er dominert av kvartsitt, glimmerskifer og ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på forespørsel fra Meråker kommune foretatt undersøkelser av mulightene for grunnvannsuttak til Meråker kommunale vannverk. Avhengig av kapasitet og kvalitet vil påviste grunnvannsforekomster bli benyttet til reservevannkilde eller hovedvannkilde. Vannverket har et vannbehov på ca. 60m3/time (17l/s).
... på Henning indikerer samtolking av metodene at det opptrer marin leire mellom en overliggende og en underliggende moreneavsetning og at ...
A map of all lineaments resolvable at 1:100,000 scale on a LANDSAT TM5 image utilizing bands 1,2, and 3 was constructed over the Møre Trøndelag region of central Norway. This onshore fracture lineament map was merged with an offshore lineamnet map constructed from 500 meter grid bathymetric data and with maps of potential field data. Analysis of the fracture lineament map resolved a high density region in the north of the study area and a low density region to the south.
Fant ingen ansatte som matchet søket.