13 resultater
Iversen, E. Krill, A.G. Grense Jakobselv. Berggrunnskart; Grense Jakobselv; 25344; 1:50 000; sort/hvitt; ...
Bakkejord, K. J. Grense Jakobselv. Sand- og grusressurskart.; Grense Jakobselv; 25344; 1:50 000; trykt i sort/hvitt; ...
Lebesbye, E.H.T. Bakkejord, K.J. Grense Jakobselv. Kvartærgeologisk kart; Grense Jakobselv; 25344; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr.70 ...
... land gjennom de siste ~13000 år, og istidens strandlinje (marin grense) gjenfinnes nå høyt over dagens havnivå, eks. ~86 m o.h. ved Vestre ...
NGU har tidligere utført hydrogeologiske undersøkelser i Rafsbotn for å kartlegge mulighetene for uttak av grunnvann fra løsmasser til kommunal vannforsyning. Eksisterende vannforsyning i området er basert på overflatevann med tidvis dårlig kvalitet. Vannbehovet er anslått til ca 2,5 l/s. Det foreligger planer om en større turistutbygging i området som på sikt kan gi et vannbehov på 5-6 l/s.
Bergartene i Bæivasgied'di området blir beskrevet. Stratigrafien og de tektoniske forhold diskuteres. De granodiorittiske til kvartsdiorittiske gneisene i feltets vestlige del er underlaget for arkoser og kvartssandsteiner som ble avsatt i prekambrisk tid (Arkeikum?). Sandsteinene ble metamorfosert, men de inneholder lokalt fortsatt enkelte primære strukturer.
... 1) detaljerte strukturer i deltaavsetningen, 2) en skarp grense mot underliggende glasimarine sedimenter (80-90 m dyp), strukturer i de ...
... en gunstig bergarts- og mineralkornsammensetning. En grense kan trekkes ved omlag Tana bru. Nord for denne grensen har ...
... og en radiometrisk under- søkelse langs denne grense-sonen bør gjennomføres. Prospekteringskartlegging på kartblad ...
... sørlige dolinen ligger over M6 og kan være beskyttet mot marin utvasking. Det anbefales derfor boringer i den sørlige dolin. ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, som et ledd i Folkehelsas prosjekt "Program for vannforsyning", vurdert mulighetene for grunnvannsforsyning til stedene Kongsfjord og Berlevåg. Vurderingene ble gjort på grunnlag av felt- befaringer, georadarmålinger og undersøkelsesboringer. Vannforsyning til fiske- industri gir høye vannbehov i forhold til befolkningsgrunnlaget på begge stedene (66 l/s for Berlevåg og 12 l/s for Kongsfjord).
Jurassic sandstone provenance and basement erosion in the Møre margin - Froan Basin areaMai Britt E.
Lithostratigraphy and correlation of the Archean and Early Proterozoic rocks of Finnmarksvidda and Sørvaranger district.Anna Siedlecka, Edvard Iversen, Allan KrillPage(s): 7-36
Fant ingen ansatte som matchet søket.