15 resultater
- Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Høyden ... undersøkelse (NGU). Den stiplede linjen viser marin grense, her fra samme sted som bildet over, Høgmælen. Marin ...
Bærekraftig verdiskapning og god forvaltning av naturressursene i kystsonen forutsetter at brukerne har tilgang til gode grunnlagsdata. Dette prosjektet har hatt som mål å bedre tilgangen til slike data, gjennom å gjøre ny detaljert sjøbunnsinformasjon tilgjengelig gjennom de elektroniske kartplottesystemene som brukes om bord i fartøyer.
Nå er kan du laste ned nye kart som er spesielt tilpasset fiskeri- og havbruksnæringen, såkalte marine grunnkart. Kartene dekker området rundt Andøya og Astafjorden. Nedlasting av kartfilene er gratis.
Skjult på dypt vann kan primitivt dyreliv ha reddet seg fra verdens kanskje største masseutryddelse. For 252 millioner år siden forsvant 90 prosent av alle marine arter. Nå har forskere funnet spor etter overlevende.
... - også utløpsområda – og fleire data om radon, marin grense, djup til fjell, sjeldne og verneverdige geologiske førekomstar, og å ...
Kornfordelingsanalyser på et utvalg sedimentprøver fra forskjel!ige steder i Norge (marine og glasimarine sedimenter) er utfført på parallelle prøver ved hjelp av Sedigraph og Coulter LS200 laser (optisk modell "Leire"). Sammenligning viser at leirinnholdet (<2 mikro m) målt med Sedigraph er omkring firedobbelt av mengden målt med laser. Sedigraph viser også noe høyere verdier av mengde materiale <20 mikro m.
NGU flytter fokus for havbunnskartleggingen sørover langs kysten. Nå venter store områder i Norskehavet.
... av NGUs forskningsfartøy FF Seisma ble det gjennomført marin- og hydrogeologiske undersøkelser på Nordbreigrunnen i tidsrommet ...
NGU, Kartverket og OLEX har siden 2009 samarbeidet om å gjøre nye detaljerte bunnkart fra Nordland og Troms tilgjengelige for fiskere, oppdrettere og andre brukere i kystsonen.
Correction of an offshore gravity data set (free-air data) by applying Complete Bouguer Correction. The new gravity anomaly map for the North Atlantic released in 2010 by NGU (Olesen et al. 2010) and the ocean wide gravity field DTU2010 show a significantly higher mismatch on the Norwegian shelf than expected by the estimated resolutions of the individual data sets. A possible reason for this could be the levelling procedure.
... øygruppens fjorder og havsokkel. Aktiviteter innenfor bl.a. marin geologi, permafrost, glasiologi og strukturell geologi. www.unis.no/ ...
... Kartet viser hvordan sedimentene på havbunnen er dannet. Marin suspensjonsavsetning er for eksempel finkornete sedimenter avsatt fra ...
Norge skal levere sunn sjømat fra noen av verdens reneste kyst- og havområder. Norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige. Kan det forenes?
Porsangerfjorden i Finnmark blir en av de best kartlagte fjordene i Nord-Norge. I sommer er fjordbunnen blitt skannet på kryss og tvers. Her kan du se videoer av bunntyper og livet på bunnen.
NTNU og NGU blir i april vertskap for et internasjonalt arbeidsmøte om metallforekomster på store havdyp i Atlanterhavet. Det er ventet at både politikere og ledende eksperter fra forskning og næringsliv, tar turen til Trondheim.
Fant ingen ansatte som matchet søket.