Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

429 resultater
... aktuelle områdene. Finnes det lister med angivelse av marin grense (MG) f.eks. kommunevis for Norge? Marin grense Marin grense ...
Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Høyden ... hele dalføret og er basert på flere MG-verdier i regionen. Marin leire finnes generelt ikke i de skraverte områdene over MG. I det ...
Marin grense ...
Høyden for den marin grensen avhenger av hvor man er i Norge og varierer mellom 0 og 220 meter over havet,. Marin grense angir dermed høyeste mulige nivå for marine sedimenter som er hevet ...
Det finst ei registrering av MG (marin grense) frå Glomen - på 103 m.o.h. Kilde/referanse: Rasmussen, A. ... Norges geologiske undersøkelse 369, 1-31 Hva er Marin Grense (MG) innerst i Glomfjorden (Glomen/Fykan) i Meløy kommune i ...
Marin grense (dvs havets høyeste nivå) i Sandnes, kan settes til ca 25 m. Sandnes ... Sandnes, og hvor lenge er det siden Sandnes ble isfritt? Marin grense i Sandnes Marin grense i Sandnes ...
Løsmasser og marin grense ...
Marin grense og mulighet for marin leire (Kvartærgeologi) ...
- Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Høyden ... undersøkelse (NGU). Den stiplede linjen viser marin grense, her fra samme sted som bildet over, Høgmælen. Marin ...
... Olsen, Lars 0800-3416 Sammenstilling av data for marin grense i Norge 2012.063 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ...
Type 1: Svært stor-polygoner som vises over marin grense Type 2: Mer om usikkerhet i det kvartærgeologiske grunnlaget for ...
Eksempel fra kartapplikasjonen "Løsmasser og marin grense" hvor du kan se den marine grensa og MML i Åndalsnes i Møre og ...
Brev 3938/72G Bergarten i området er en veksling av gneiser som for det meste virker dårlig oppsprukket og svært massiv. Det anses å være dårlige forhold for fjellbrønner, og det må påregnes å bore mange hull for å oppnå 4-5 m³/t for hele området. Kilder ovenfor skolen bør undersøkes nærmere. En rekke boreplasser ble anvist.
... begrenset utbredelse av marine avsetninger (dvs. leire). Marin leire fins i områder som ligger under marin grense (det høyeste nivået havet sto etter istiden). Marin grense er bare ...
... av havet i et område etter istiden kalles den marine grense (MG), men høydenivået er forskjellig i ulike deler av landet. Høyeste ... kvikkleireskred er derfor alminnelig i områder under marin grense og hendelsene er en naturlig del av den langsiktige ... Utbredelse og historiske hendelser I Norge har marin leire størst utbredelse i Trøndelag og på Østlandet, men er også ...
Bakkejord, K. J. Grense Jakobselv. Sand- og grusressurskart.; Grense Jakobselv; 25344; 1:50 000; trykt i sort/hvitt; ...
Lebesbye, E.H.T. Bakkejord, K.J. Grense Jakobselv. Kvartærgeologisk kart; Grense Jakobselv; 25344; 1:50 000; trykt i farger; NGU Skrifter nr.70 ...
Iversen, E. Krill, A.G. Grense Jakobselv. Berggrunnskart; Grense Jakobselv; 25344; 1:50 000; sort/hvitt; ...
... norsk kontinentalsokkelen i nordområdene. Norges ytterste grense i nord ligger i Nansenbassenget. Utenriksminister Jonas Gahr ... og tyngdekrefter Nansen og Norges ytterste grense mot nord - Kartleggingen av Polhavet Havet rundt Nordpolen ...
NGU leverer kart over en rekke marine tema. Fokus er på geologiske bunnforhold, men kartene finnes i flere formater og med brukergrensesnitt tilpasset ulike brukergrupper.
Marin landskapskartlegging går ut på å beskrive de store trekkene i ...
På sjøbunnen finnes mange forskjellige landformer, og de fleste av disse er skapt av geologiske prosesser. Landformene avslører blant annet hvordan havbunnen er dannet og hvilke sedimentasjonsprosesser som virker der i dag.
Marin - ankringsforhold ...

Karttjenesten viser undersjøiske landformer relatert til skredhendelser på havbunnen samt naturfenomener som kan forårsake ustabilitet i havbunnen og dermed utgjøre fare for undersjøiske installasjoner og/eller utsatte kystområder.

Karttjenesten viser en rekke landskapsformer på havbunnen. Tolkningen er basert på detaljerte dybdedata, samt bunnreflektivitetsdata og sedimentprøver.

Marin - geokjemi ...

Datasettet er en tolkning av dagens sedimentasjonsmiljø på havbunnen, og viser hvilke prosesser som virker på og nær havbunnen når det gjelder avsetning, transport og utvasking av sedimenter. Datasettet dekker havområdene kartlagt av MAREANO. Detaljnivået på datasettet tilsier bruk i kartmålestokk 1:100 000 - 1:500 000.

Datasettet viser en inndeling av havbunnen i ulike marine landskap, definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg. Marin landskapskartlegging går ut på å vise de store trekkene i topografien på havbunnen. Klassifiseringen bygger på Naturtyper i Norge (NiN). Datagrunnlaget for tolkningen er batymetridata med 50-500 m oppløsning som gjør at detaljeringsgrad på dataene varierer fra sted til sted. Detaljnivået på datasettet tilsier bruk i kartmålestokk 1:100 000 - 1: 4 000 000.

Karttjenesten viser utbredelsen av marine biotoper, samt skjellsandforekomster og israndavsetninger i fjorder og kystnære områder. Inndeling av biotoper er utviklet i et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse og er basert på en rekke geologiske og biologiske parametre på havbunnen. MAREANO leverer flatedekkende kart over biotoper på økosystem- og landskapsnivå basert på visuell inspeksjon (video), kartlegging av miljøforhold (prøvetaking) og tolking av data innsamlet med flerstråle-ekkolodd. Utbredelsen av skjellsand i kystnære områder viser forekomster basert på både kartlegging og modellering, og er et resultat av samarbeidet mellom NGU og NIVA. Modellerte skjellsandområder er utarbeidet i regi av Nasjonalt program for kartlegging av marint biologisk mangfold, som styres av Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet. Israndavsetninger i sjøen representerer en spesiell naturtype med variert dyre- og planteliv, og er derfor blitt detaljert kartlagt av NGU i samarbeid med Miljødirektoratet.

Marin - geofoto ...

Karttjenesten viser en rekke tematiske kartlag utledet av detaljert basiskunnskap om havbunnen: dybde og sedimenter. Følgende avledete tema er visualisert; bratte skråninger og flat fjordbunn (helning), ankringsforhold, gravbarhet, bunnfellingsområder. En betingelse for å utarbeide marine grunnkart er at det er gjennomført detaljert kartlegging av havbunnen i området.

Karttjenesten viser en inndeling av havområdene i ulike marine landskap, definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg. Klassifiseringen er basert på batymetri med 50 meters oppløsning og er blant annet en del av grunnlaget for naturtypekartleggingen. Formålet med tjenesten er å kunne visualisere undersjøiske landskap på en måte som enkelt formidler kunnskap om norske kyst- og havområder til forvaltning, industri og forskning. Hovedfokus er rettet mot å formidle de nyeste kartleggings- og forskningsresultatene fra Mareano-programmet, der Marine landskap inngår som en del av naturtypekartlegging.

Marin - gravbarhet ...
... kan du gå direkte til karttjenesten. Velg "Kart", deretter "Marin grense og mulighet for marin leire". Marin leire, herunder kvikkleire, ...
... kan forvente å treffe på sedimenter avsatt i havet, som marin leire og dermed også kvikkleire. Data rundt tidligere havnivå er dermed ... utarbeidet ved hjelp av totalt 1904 registreringer av marin grense-observasjoner landet rundt. MG-registreringene og kart med oversikt over ...
... http://geo.ngu.no/mapserver/MarinLandskapWMS/? Marin grense http://geo.ngu.no/mapserver/MarinGrenseWMS/? Bunnsedimenter - ...
Denne løsmassetypen finnes kun under marin grense (MG) og vises med mellomblå farge på kvartærgeologisk kart der den ... følgende: Hav- og fjordavsetninger finnes ofte under marin strandavsetning, elveavsetning og torv/myr. I tillegg finnes de også ...
Marin -Landformer på havbunnen ...
Marin Seismikk og prøver ...

Karttjenesten viser utbredelsen av ulike sedimenter klassifisert etter kornstørrelse og dannelsesmåte, samt dagens sedimentasjonsmiljø og prosesser på havbunnen; Inkludert i karttjenesten er også bunntyper fra sjømåling og sediment mektighet. Bunnreflektivitetsdata fra målinger med flerstråleekkolodd og 3D-seismikk gir informasjon om bunnens beskaffenhet (hardere eller mykere bunn). I tillegg viser karttjenesten navn på de største banker, dyp og sjøområder som ofte nevnes i forbindelse med marin kartlegging.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.