Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

458 resultater
Formålet med arbeidet var å fremskaffe detaljert kartmateriale over de mektige løsmassene i dalen. Kartleggingen ble utført etter tradisjonelle feltmetoder. Dalbunnen ble prioritert under kartleggingen. De bratte dalsidene ble i stor utstrekning tolket på flybildene i målestokk 1:15 000. Deler av to kart i offesiell inndeling er satt sammen til det foreliggende kart. Hornindalen preges av et mektig dekke med morenemateriale forøvrig helt unikt for Vestlandet.
... grusressurser. Endringer i elvas løp samt aktiv erosjon langs sidene av elvas løp er registrert. Områdene er; 1) Kvål-Ler, ...
... vurderes og at skråningene sikres før eventuell erosjon kommer i gang. Siden det er nokså lite informasjon om sedimentene vest ...
... utglidninger er grunne. De kan imidlertid oppstå uten aktiv erosjon ved bekker/elver. Kartlegging av potensiell skredfare i utvalgte ...
... Kanskje har området midt oppe på platået unngått erosjon, fordi den ligger i forsenkningen? En annen mulighet er selvfølgelig ...
... Kvikkleire kan dannes i soner hvor det finnes slik marin leire - eller blåleire - så høyt som havet en gang nådde. I ... å bygge murer eller steinsette skråninger for å stoppe erosjon langs elver og bekker. Dessuten er det viktig å unngå gravearbeid i ...
... vassdrag i Sibir. Når disse forflytter seg gjennom erosjon i større og større slynger, skjer en avsnøring av ”gamle” ...
... kan skildrast som resultat av variasjon i berggrunnen og erosjon. Det biologiske mangfaldet avheng av næringsstoff i berggrunnen, kalk, ...
... 2020 er temaet «Geologi i kystsonen», med fokus på marin kartlegging, mineralressurser og utbygging/arealplanlegging. Her er ...
Sedimentenes sammensetning, hvilke former de danner, og hvordan de ligger i landskapet forteller oss hvilke prosesser som har vært med og dannet havbunnen slik den framstår i dag.
... fra prøvetaking på fjordbunnen her Sterk erosjon - Problemet er at fjordbunnen akkurat her er preget av sterk erosjon. Sterke strømmer i vannet trekker med seg løsmasser innover i ...
Rapporten presenterer resultater av miljøundersøkelsen som ble gjennomført i samarbeid mellom NGU og Astafjordprosjektet fase III. Sedimentkjerner for undersøkelsen ble tatt fra 27 prøvestasjoner spredt over hele Astafjordområdet og Sør-Troms.
... i dette området. Det er også indikasjoner på stabil marin leire. Dette er mest market i vest på profilene 3, 6 og 7, men indikeres ...
Det er utført 2D resistivitetsmålinger i 8 profiler ved Rissa i Sør-Trøndelag som en del av metodeutviklingsprosjektet REMA (Resistivitetsmålinger i marine avsetninger). Prosjektet har som formål å teste anvendeligheten av metoden til å kartlegge kvikkleireforekomster. Lokaliteten ble valgt fordi Rissa har kjente utfordringer knyttet til kvikkleire. I området er det også planlagt ny veg (Fv.
Det er utført 2D resistivitetsmålinger i 7 profiler ved Kattmarka og Gullvika i Namsos kommune (Nord-Trøndelag) som en del av metodeutviklingsprosjektet REMA (Resistivitetsmålinger i marine avsetninger). Prosjektet har som formål å teste anvendeligheten av metoden til å kartlegge kvikkleireforekomster. Lokaliteter i nærheten av og direkte knyttet til skredhendelsen i Kattmarka (13. mars 2009) er valgt som testområde.
... hastighet 1400-1600 m/s regnes hovedsakelig å bestå av marin leire. Det har ikke vært mulig å påvise grovere avsetninger mot dypet ...
Denne rapporten er en veileder som omhandler bruk av 2D resistivitetsmålinger for å kartlegge kvikkleireområder (også 1 D-målinger i sonderingshull er berørt). Veilederen tar for seg de eksisterende erfaringer knyttet til bruk av 2D resistivitetsmålinger for kvikkleirekartlegging, med eksempler fra prosjekter hvor metoden har vært brukt. Metoden er ikke en erstatning for tradisjonelle geotekniske undersøkelser som prøvetaking og sonderboringer, men kan være et verdifullt supplement.
Quick clay plays an important role in Norway due to the occurrence of several landslides that caused severe damage. Hence, it is of high importance to understand the properties of quick clay and locate it in the subsurface. In this report, 2D resistivity modelling was done in order to study the possibilities and limitations of mapping quick clay and other material. Models of different horizontal layers, dipping interfaces and lenses were analysed.
... disse kart som pdf. Kartapplikasjonen  «Løsmasser og marin grense» er tilgjengelig via NGUs nettsider og viser digitale ... og avledede kartprodukter. Karttjenesten « Marin grense » og det avledete kartproduktet «Mulighet for marin leire» ...
... andre typer av sensitiv leire) dannes i Norge i områder med marin leire. Det vil si leire som opprinnelig er avsatt i saltvann og på grunn ... ustabilt. Kvikkleire utvikles i lommer eller lag i marin leire. Fortrinnsvis der det er eller har vært stor ... Utbredelse og historiske hendelser I Norge har marin leire størst utbredelse i Trøndelag og på Østlandet. Den er også ...
... ut på sokkelen. Jakt på ukjente steder  Spesielt erosjon fra isbreer gjennom flere istider de siste 2-3 millioner år har ...
... ut på sokkelen. Jakt på ukjente steder  Spesielt erosjon fra isbreer gjennom flere istider de siste 2-3 millioner år har ...
... som forsterker hverandre, slik som tektonisk heving og erosjon. Hvis kollisjonstektonikk skal være årsak til en fjellkjede, må ... av normal skorpe versus tynn skorpe, og dermed områder for erosjon vs. avsetning av tykke sedimentpakker vært med på å kontrollere ...
... skred og storm. I tillegg inkluderes prosesser som erosjon, naturlig radioaktiv stråling og menneskelig aktivitet. Hvem er ...
... i utløpsområdet og tar hensyn til mulig erosjon av løsmasser langs skredløpet. Resultatene inkluderer bl.a. ...
... mer kunnskap om dette jordskjelvet, som kan skyldes både erosjon og landhevinger etter flere tidligere istider. Det er også mulig at ...
... Knies en av arbeidspakkene. - Kombinasjonen av isbre-erosjon i hele Barentshavet, oppløft og åpning av forkastninger har ført til ...
... Harald Blikra ved NGU. - Sikring av bekker og elver mot erosjon, og å skape gode dreneringsveier er viktig i områder med stor fare ...
... av mantelen) blitt løftet opp og utsatt for forvitring, erosjon og oppdeling. Oppdelingen kan også ha skjedd på et tidligere stadium ...
... fjellkjeder som har oppstått og gått til grunne gjennom erosjon og avleiring i takt med at jorda har utvikla seg og nye kontinent ...
Geologisk informasjon om havbunnen er viktig både for fiskeri- og havbruksnæringen. Dataene benyttes både til å unngå miljøødeleggelser og til å øke produktiviteten.
Astafjordene i Sør-Troms skal bli et av de best dokumenterte kystområdene i landet. Målet er en bærekraftig næringsutvikling i fiske, havbruk, turisme og friluftsliv.
NGU flytter fokus for havbunnskartleggingen sørover langs kysten. Nå venter store områder i Norskehavet.
... MARIN LEIRE: Samme utsnitt som kartet over, hentet fra NGUs kvartærgeologiske kart. Blå farger markerer marin leire. - Vi har nå to tjenester som ligger åpen ...
I en geokjemisk kartlegging av mineraljord ønsker man prøvemateriale som kan fortelle oss noe om geologien for området som ligger under jordlaget.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) utarbeider marine grunnkart i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, kommunene Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora og flere næringsaktører. Som en del av prosjektet skal miljøtilstanden i regionen kartlegges. I mai-juni 2016 gjennomførte NGU feltarbeid med F/F Seisma, og hentet opp korte sedimentkjerner fra 10 stasjoner.
... de kartlagte områdene, og angir en øvre grense hvor høyt marin leire og strandavsetninger kan forekomme. De tykkeste leiravsetningend, ...
... motstandsforhold, og se om IP-målingene kunne skille marin leire (gir IP-effekt) fra salt grunnvann (liten eller ingen IP-effekt). ... ellers gjort det umulig å skille mellom salt grunnvann og marin leire som årsak til dette lavmotstandslaget. Georadarmålinger og ...
Seismiske og elektriske målinger er utført i to områder på Jomfruland. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge stratigrafi og eventuelle struk- turer i endemoreneavsetningene på øya. Seismiske målinger viser at dyp til fjell ligger i området 15-60 m, og fjelltopografien er svært kupert. Over forsenkninger i fjelltopografien der dyp til fjell er størst, er det indikert en reflektor som ligger drapert over forsenkningene. Denne ligger på ca.
Om lag 3.000 deltakere er samlet til EAGEs konferanse i disse dager. Konferansen trekker deltakere fra industri- og forskningsmiljøer fra hele Europa. Her kan du se hva NGU bidrar med.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.