Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

453 resultater
... Kanskje har området midt oppe på platået unngått erosjon, fordi den ligger i forsenkningen? En annen mulighet er selvfølgelig ...
... Kvikkleire kan dannes i soner hvor det finnes slik marin leire - eller blåleire - så høyt som havet en gang nådde. I ... å bygge murer eller steinsette skråninger for å stoppe erosjon langs elver og bekker. Dessuten er det viktig å unngå gravearbeid i ...
... vassdrag i Sibir. Når disse forflytter seg gjennom erosjon i større og større slynger, skjer en avsnøring av ”gamle” ...
... kan skildrast som resultat av variasjon i berggrunnen og erosjon. Det biologiske mangfaldet avheng av næringsstoff i berggrunnen, kalk, ...
Sedimentenes sammensetning, hvilke former de danner, og hvordan de ligger i landskapet forteller oss hvilke prosesser som har vært med og dannet havbunnen slik den framstår i dag.
... fra prøvetaking på fjordbunnen her Sterk erosjon - Problemet er at fjordbunnen akkurat her er preget av sterk erosjon. Sterke strømmer i vannet trekker med seg løsmasser innover i ...
Rapporten presenterer resultater av miljøundersøkelsen som ble gjennomført i samarbeid mellom NGU og Astafjordprosjektet fase III. Sedimentkjerner for undersøkelsen ble tatt fra 27 prøvestasjoner spredt over hele Astafjordområdet og Sør-Troms.
... i dette området. Det er også indikasjoner på stabil marin leire. Dette er mest market i vest på profilene 3, 6 og 7, men indikeres ...
Det er utført 2D resistivitetsmålinger i 8 profiler ved Rissa i Sør-Trøndelag som en del av metodeutviklingsprosjektet REMA (Resistivitetsmålinger i marine avsetninger). Prosjektet har som formål å teste anvendeligheten av metoden til å kartlegge kvikkleireforekomster. Lokaliteten ble valgt fordi Rissa har kjente utfordringer knyttet til kvikkleire. I området er det også planlagt ny veg (Fv.
Det er utført 2D resistivitetsmålinger i 7 profiler ved Kattmarka og Gullvika i Namsos kommune (Nord-Trøndelag) som en del av metodeutviklingsprosjektet REMA (Resistivitetsmålinger i marine avsetninger). Prosjektet har som formål å teste anvendeligheten av metoden til å kartlegge kvikkleireforekomster. Lokaliteter i nærheten av og direkte knyttet til skredhendelsen i Kattmarka (13. mars 2009) er valgt som testområde.
... hastighet 1400-1600 m/s regnes hovedsakelig å bestå av marin leire. Det har ikke vært mulig å påvise grovere avsetninger mot dypet ...
Denne rapporten er en veileder som omhandler bruk av 2D resistivitetsmålinger for å kartlegge kvikkleireområder (også 1 D-målinger i sonderingshull er berørt). Veilederen tar for seg de eksisterende erfaringer knyttet til bruk av 2D resistivitetsmålinger for kvikkleirekartlegging, med eksempler fra prosjekter hvor metoden har vært brukt. Metoden er ikke en erstatning for tradisjonelle geotekniske undersøkelser som prøvetaking og sonderboringer, men kan være et verdifullt supplement.
Quick clay plays an important role in Norway due to the occurrence of several landslides that caused severe damage. Hence, it is of high importance to understand the properties of quick clay and locate it in the subsurface. In this report, 2D resistivity modelling was done in order to study the possibilities and limitations of mapping quick clay and other material. Models of different horizontal layers, dipping interfaces and lenses were analysed.
... andre typer av sensitiv leire) dannes i Norge i områder med marin leire, det vil si leire som opprinnelig er avsatt i saltvann og på grunn ... ustabilt. Kvikkleire utvikles i lommer eller lag i marin leire fortrinnsvis der det er eller har vært stor ... Utbredelse og historiske hendelser I Norge har marin leire størst utbredelse i Trøndelag og på Østlandet. Den er også ...
... disse kart som pdf. Kartapplikasjonen  «Løsmasser og marin grense» er tilgjengelig via NGUs nettsider og viser digitale ... og avledede kartprodukter. Karttjenesten « Marin grense » og det avledete kartproduktet «Mulighet for marin leire» ...
... ut på sokkelen. Jakt på ukjente steder  Spesielt erosjon fra isbreer gjennom flere istider de siste 2-3 millioner år har ...
... ut på sokkelen. Jakt på ukjente steder  Spesielt erosjon fra isbreer gjennom flere istider de siste 2-3 millioner år har ...
... som forsterker hverandre, slik som tektonisk heving og erosjon. Hvis kollisjonstektonikk skal være årsak til en fjellkjede, må ... av normal skorpe versus tynn skorpe, og dermed områder for erosjon vs. avsetning av tykke sedimentpakker vært med på å kontrollere ...
... skred og storm. I tillegg inkluderes prosesser som erosjon, naturlig radioaktiv stråling og menneskelig aktivitet. Hvem er ...
... av mantelen) blitt løftet opp og utsatt for forvitring, erosjon og oppdeling. Oppdelingen kan også ha skjedd på et tidligere stadium ...
... i utløpsområdet og tar hensyn til mulig erosjon av løsmasser langs skredløpet. Resultatene inkluderer bl.a. ...
... mer kunnskap om dette jordskjelvet, som kan skyldes både erosjon og landhevinger etter flere tidligere istider. Det er også mulig at ...
... Knies en av arbeidspakkene. - Kombinasjonen av isbre-erosjon i hele Barentshavet, oppløft og åpning av forkastninger har ført til ...
... Harald Blikra ved NGU. - Sikring av bekker og elver mot erosjon, og å skape gode dreneringsveier er viktig i områder med stor fare ...
... fjellkjeder som har oppstått og gått til grunne gjennom erosjon og avleiring i takt med at jorda har utvikla seg og nye kontinent ...
Geologisk informasjon om havbunnen er viktig både for fiskeri- og havbruksnæringen. Dataene benyttes både til å unngå miljøødeleggelser og til å øke produktiviteten.
Astafjordene i Sør-Troms skal bli et av de best dokumenterte kystområdene i landet. Målet er en bærekraftig næringsutvikling i fiske, havbruk, turisme og friluftsliv.
NGU flytter fokus for havbunnskartleggingen sørover langs kysten. Nå venter store områder i Norskehavet.
... MARIN LEIRE: Samme utsnitt som kartet over, hentet fra NGUs kvartærgeologiske kart. Blå farger markerer marin leire. - Vi har nå to tjenester som ligger åpen ...
I en geokjemisk kartlegging av mineraljord ønsker man prøvemateriale som kan fortelle oss noe om geologien for området som ligger under jordlaget.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) utarbeider marine grunnkart i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, kommunene Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora og flere næringsaktører. Som en del av prosjektet skal miljøtilstanden i regionen kartlegges. I mai-juni 2016 gjennomførte NGU feltarbeid med F/F Seisma, og hentet opp korte sedimentkjerner fra 10 stasjoner.
... de kartlagte områdene, og angir en øvre grense hvor høyt marin leire og strandavsetninger kan forekomme. De tykkeste leiravsetningend, ...
... motstandsforhold, og se om IP-målingene kunne skille marin leire (gir IP-effekt) fra salt grunnvann (liten eller ingen IP-effekt). ... ellers gjort det umulig å skille mellom salt grunnvann og marin leire som årsak til dette lavmotstandslaget. Georadarmålinger og ...
Seismiske og elektriske målinger er utført i to områder på Jomfruland. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge stratigrafi og eventuelle struk- turer i endemoreneavsetningene på øya. Seismiske målinger viser at dyp til fjell ligger i området 15-60 m, og fjelltopografien er svært kupert. Over forsenkninger i fjelltopografien der dyp til fjell er størst, er det indikert en reflektor som ligger drapert over forsenkningene. Denne ligger på ca.
This survey was carried out in cooperation with the Norwegian Public Roads Administration (Statens vegvesen) to aid and supplement the construction of a major tunnel in Arsvågen, Rogaland. Essentially, this work follows up ROGFAST project which also included resistivity measurements at the island of Kvitsøy just south of the new survey area. It is also in close connection to another NGU project which tested the efficiency of 2D resistivity method in marine environments.
Det er utført refraksjonsseismiske sjømålinger langs ett profil ved Geitastrand Orkdal kommune, Sør-Trøndelag. Målingene ble utført på oppdrag for grunneier Oskar Solstad. Hensikten med undersøkelsen var å bestemme mektigheter av sedimenter over fjell i forbindelse med prosjektering av molo. Profilet er 190 m langt og viser en tolags hastighetsmodell. Det øverste laget har en seismisk hastighet på ca. 1750 m/s og representerer trolig vesentlig marine avsetninger, men avsetningstypen er usikker.
Dette pilotprosjektet i Kirkebukten er en del av et større prosjekt med målsetning om å identifisere forurensningskilder og utføre tiltak for å rense opp i forurensede sedimenter i Byfjorden.
Ramnes og Våle benytter grunnvann fra fjell i sin vannforsyning, men har i den senere tid fått problemer med både kvalitet og kvantitet. Muligheten for å utvide og forbedre vannforsyningen er vurdert på bakgrunn av innsamlede brønndata og kjennskap til områdets geologi. Områder for nye prøveboringer er foreslått. Flyfoto er benyttet i stor utstrekning. Områdets lavabergarter og dypbergarter antas å kunne gi tilstrekkelige vannmengder ved boring, men vannkvaliteten er mer usikker.
Closely spaced samples (73 in number) of shallow water, red, stromatolitic dolomite and magnesite from the Palaeoproterozoic (1980 +-27 Ma as a minimum age) Tulomozerskaya Formation in a distal portion of the Onega palaeobasin, Russian Karelia, have been analysed for Q13Ccarb, Q18Ocarb, trace and major elements. The 800 m-thick terrigeneous-carbonate succession is interpreted to be formed in lacustrine evaporitic settings prograding to sabkha, and then to marine environment.
Rapporten er en beskrivelse av det kvartærgeologiske kart Hurrungane 1517 IV, M 1:50 000 gradteigkart. Kartet er håndtegnet original i farger, som grunnlag for kvartærgeologisk oversiktskart Jotunheimen 1:250 000, (fargekopi av kartet 1:50 000). Hovedvekten er lagt på landskapsutviklingen av storformene, de geologiske prosesser, og glasiasjonshistoriens siste del i Preboreal da en stor breutløper fylte Årdal gjennom Tyedalen.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.