Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

175 resultater
... her, med et mulig unntak ved østsiden av Fetsund bro. Erosjon og utglidninger i Glomma fra Øyeren til nordre Hammaren - ...
... bunnstrøm, mens i grunne områder med mye strøm er det erosjon eller ingen avsetning av sedimenter. I de grunne områdene med mye ...
Sør-Trøndelag Fylkeskommune ønskjer ein oversikt over undersjøiske sand- og grusressursar som basis for tildeling av opptakskonsesjonar. Det er gjennomført eit skrivebordsstudium for å finne slike moglege undersjøiske kalksand-, sand- og grusressursar i Sør-Trøndelag fylke. Studiet er basert på tilgjengeleg geologisk litteratur, ressurskart frå Grus- og Pukkregisteret ved NGU, topografiske kart og sjøkart, samt på kommunikasjon med biologar og næringsdrivande i opptaksbransjen.
Denne rapporten oppsummerer arbeidet med framstilling av et kart over marine biotoper i Sør-Troms. Med biotopkartet er det nå utarbeidet 8 forskjellige marine grunnkart i Astafjordprosjektet fase II og III (www.astafjordprosjektet.com). Marine grunnkart gir grunnleggende, stedfestet informasjon om sjøbunnen presentert på en slik måte at informasjonen kan legges lag på lag. En biotop er et område med en bestemt sammensetning av plante-og dyrearter som lever under ensartede miljøforhold.
Bærekraftig verdiskapning og god forvaltning av naturressursene i kystsonen forutsetter at brukerne har tilgang til gode grunnlagsdata. Dette prosjektet har hatt som mål å bedre tilgangen til slike data, gjennom å gjøre ny detaljert sjøbunnsinformasjon tilgjengelig gjennom de elektroniske kartplottesystemene som brukes om bord i fartøyer.
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har satt av midler for å nyttiggjøre seg informasjonen fra Mareano-programmet innen fiskeflåten. I prosjektet "Nye marine grunndata i fiskeri- og havbruksnæringen" er det utviklet verktøy og prosedyrer for å gjøre detaljerte sjøbunnsdata (dybdedata, sedimenthardhet, sedimenttype) tilgjengelig for fiskeflåten og havbruksnæringen.
Det er utført undersøkelser av marine skred- og sedimentasjonsprosesser i utvalgte deler av Trondheimsleia og Trondheimsfjorden ved hjelp av multistråleekkolodd, grunnseismikk og korte kjerner. Ett av formålene med undersøkelsen har vært å kartlegge skredfare, som kan påvirke plassering av en gassrørledning mellom Tjeldbergodden og Skogn. Fire områder er pekt ut som spesielt skredutsatte.
... Olsen, Lars 0800-3416 Sammenstilling av data for marin grense i Norge 2012.063 Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utviklet en databasestruktur for registrering av marin grense (MG) i Norge. MG-verdier fra en rekke ulike kilder er registrert i ...
In a continuation of the work conducted by F. Reiser et al. (2009) testing the efficiency of Electrical Resistivity Traversing (ERT) land surveys over fracture zones, we have performed a similar study for marine environments and have investigated the possibility of detecting sea-bottom fracture zones.
Airborne and ground geophysical surveys were performed at Byneset, Trondheim in Autumn 2013. On 1st January, 2012 a landslide occurred in the centre of the area. Main aim for these surveys was to see usefulness of Frequency-domain Helicopter-borne ElectroMagnetic (FHEM) data in mapping of the clay ayers/marine sediments and cross-check it with 2D resistivity and refraction seismic. The survey area was also visually inspected to detect exposed or very shallow bedrock.
A total of 73 marine sediment samples from the Barents Sea collected with multicorer equipment in 2003 and 2004 have been analysed for grain size distribution, TOC, carbonate content, clay mineralogy, main elements and trace elements, including heavy metals.
... og brenningshuler. Andre tema som berøres er landheving, marin erosjon, genese av strandstrukturer, tolking av diamikton fra deglasiasjonen, ...
... i Lierne. Når det gjelder fare for ras og/eller erosjon ved Laksjøen, er det spesielt pekt på områdene ved Djupvasselva, ... Ørvika og Botnan. Ånesselva er eneste lokalitet hvor ras/erosjon forventes å kunne berøre et relativt stort område innenfor ... sjøområdet ved Botnan. I de første driftsårene vil erosjon og eventuelle ras føre til synbar blakking av vannet og fra Laksjøen. ...
Norway’s ongoing seabed mapping programme MAREANO (Marine AREA database for NOrwegian waters) includes delineation of the sea floor into large geomorphic units, which are referred to as marine landscapes. These landscape units are mapped in accordance with Version 1.0 of the nature-type classification system Nature types in Norway (Naturtyper i Norge, NiN), and the classification operates at the ‘landscape’ level of NiN.
... land gjennom de siste ~13000 år, og istidens strandlinje (marin grense) gjenfinnes nå høyt over dagens havnivå, eks. ~86 m o.h. ved ... er kjennetegnet ved å være grunne og relatert til erosjon langs elveskråninger. Ved Vestre Jakobselv finnes det til dels mektige ...
... Package 10 of the project “Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal” – a pilot project for mapping marine nature ...
... av tidligere skred og områder hvor det foregår aktiv erosjon er vektlagt. Resultatene danner et grunnlag for videre geotekniske ... Det er hovedsaklig langs disse elvene det er aktiv erosjon i dag. Ellers er det kartlagt større områder med breelv og ... Rapdalen, Elvelund og Myrvang. Her er det også aktiv erosjon i dag med til dels høye skråninger med hav- og fjordavsetninger. ...
... egenskapene til løsmassene, i tillegg til spor etter aktiv erosjon og tidligere skred. Kartene kan dermed fortelle noe om hvor utsatt et ... for seg mht løsmassefordeling, landformer, skredaktivitet, erosjon og leire. Kvartærgeologisk kartlegging av Nesnahalvøya, ...
... inn "på land". Det er registrert 45 områder med aktiv erosjon langs elvebreddene, 26 av disse har svak erosjon. I ett område er leire blottlagt langs elva. Elvebunnen har på ...
The Skagerrak Project is the first major task of the MGK-programme (MGK is the Norwegian acronomy for Marine geological mapping of Norwegian sea-floor areas) which is a joint effort of six governmental institutions involved in various aspects of marine work.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del av prosjektet skal de kjemiske egenskapene til havbunnssedimentene undersøkes, og dette vil danne grunnlag for klassifisering av miljøtilstanden til de marine vannforekomstene i vannområdet Ofotfjorden.
A comparative study is presented of granitic groundwaters from the Hvaler islands, southeastern Norway (11 samples) and the Scilly islands, southwestern England (10 samples). The islands display similar bulk lithologies and land use, but differing glaciation and hence weathering histories. The groundwater of both groups bears a strong marine signature, although the Hvaler islands display less marine influence and a greater degree of water-rock interaction.
... langs Verdalselva. Blottlagt leire, områder med aktiv erosjon og beliggenhet av forbygninger er kartlagt. Fra 1950 til idag er det ...
... de kvartærstratigrafiske undersøkelser på Finnmarksvidda, erosjon og sedimentkilder på Varangerhalvøya, en oversikt over den kaledonske ...
... av tidligere skred og områder hvor det foregår aktiv erosjon i dag er vektlagt. Resultatene som det rapporteres om her danner et ...
... som opprinnelig var store sletter, er etter lang tids erosjon blitt kupert og oppskåret. Terrenget er i dag preget av skredkanter og ...
... elveavsetningenes tykkelse og lagdeling over godt ledende marin leire. Lagdelingen viser for det meste skiftninger mellom bølgende og ...
... viser store løsmasemektigheter (20- 55m) over godt ledende marin leire. Opptaket fra Grandan viser lagdeling med klassisk deltautbygging ...
... bergarter med strøk nordøst-sørvest. I dalbunnen ligger marin silt og leire over berggrunnen. Noe sand og grus (strandavsetninger) ...
Uttak av boreplass i varierte gneisbergarter for grunnvannsforsyning til gårdsbruk. Det frarådes å bore på fremtidig gårdstun; til tross for tykke(?) marine leirer kan en ikke se helt bort fra forurensningsfaren fra fremtidig grise- hus.
... kort oversikt over kvartærgeologen i Verdal. Isavsmelting, marin grense, landheving og landskapsutvikling gjennom de siste 10.000 år blir ...
Rohr-Torp, Erik 0800-3416 90.064 Borebrønn over marin grense gir salt vann. Saltet kan skyldes nærliggende blyverk. Det ...
Kornfordelingsanalyser på et utvalg sedimentprøver fra forskjel!ige steder i Norge (marine og glasimarine sedimenter) er utfført på parallelle prøver ved hjelp av Sedigraph og Coulter LS200 laser (optisk modell "Leire"). Sammenligning viser at leirinnholdet (<2 mikro m) målt med Sedigraph er omkring firedobbelt av mengden målt med laser. Sedigraph viser også noe høyere verdier av mengde materiale <20 mikro m.
... på HP9836 utført i forbindelse med programmet "Marin Geologisk Kartlegging". Den inneholder brukerdokumentasjon for ...
... samt å gi en oversikt over de steder der det pågår aktiv erosjon. De geologiske data danner et grunnlag for videre geotekniske ... sydøst for Smemobekken og Lauvlimoen og utbred aktiv erosjon er observert især langs et bekkeløp ved Mårråk. ...
... av grus som avsettes på ørene er skjønnsmessig vurdert. Erosjon langs elvebreddene er kartlagt. Uttakssteder for sand og grus i/langs ... av sand og grus foregår vesentlig ved omplassering (erosjon og akkumulasjon) av masser innen området. De største grusakkumula- ...
... egenskapene til løsmassene, i tillegg til spor etter aktiv erosjon og tidligere skred. Kartene kan dermed fortelle litt om hvor utsatt et ...
... Hengkontakten av massivet er for en stor del fjernet ved erosjon, men der kontakten er bevart under fyllittene langs østgrensen av ...
... isbevegelser, israndtrinn og alder, landhevning, sedimenter, erosjon og landskapsformer. Ekskursjonen er lagt opp som en lang dagstur (ca. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.